تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه‌نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های همگرا، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

میدان گازی پارس جنوبی، یکی از میادین جنوب غربی ایران در حوضه رسوبی زاگرس بوده و شامل دو مخزن کنگان و دالان است. سازندهای کنگان و دالان به گروه دهرم تعلق دارند و از مهم‌ترین مخازن گازی در ناحیه خلیج فارس محسوب می‌شوند. استفاده از لاگ‌های چاه‌پیمایی، در چاه‌های بدون مغزه، به‌منظور شناسایی عوارض وابسته به طبقات سنگی، همواره مورد بحث زمین‌شناسان بوده است. در این مطالعه، براساس آنالیز موجک لاگ‌های گاما، نوترون و صوتی، سطوح سکانسی شامل مرز سکانسی و سطح حداکثر غرقابی، شناسایی شد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از آنالیز موجک داده‌های چاه‌پیمایی مانند GR, NPHI,RHOB,DT و نیز ترکیب نمودن آنها با داده‌های سیکلولاگ، روشی مناسب و کم خطا برای تعیین خودکار این مرزها ارائه شود. همچنین در این مطالعه، بررسی چینه‌نگاری سکانسی با روش INPEFA نرم‌افزار سیکلولاگ انجام گردید و مرزهای سکانسی (SB) و سطح حداکثر غرقابی (MFS) به‌ترتیب با نقاط عطف مثبت و نقاط عطف منفی منحنی INPEFA لاگ‌های در دسترس، تعیین شد. به‌علاوه، دسته رخساره‌های تراز بالا (HST) از روی روند منفی منحنی INPEFA و دسته رخساره‌های پیش‌رونده (TST) هم از طریق روند مثبت این منحنی مشخص شدند. بر همین اساس، بررسی چینه‌نگاری سکانسی سازندهای دالان و کنگان با روش INPEFA در 4 چاه میدان گازی پارس جنوبی انجام شد. در نهایت تطابق بین مرزهای سکانسی خودکار به‌دست آمده از روش تبدیل موجک و INPEFA و مقایسه آن با اطلاعات مغزه در چهار چاه از میدان مورد مطالعه، نتایج رضایت‌بخشی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis of Petrophysical Logs to Determine the Stratal Surfaces of Dalan and Kangan Formation in one of the Gas Fields in Southern Iran using Wavelet Analysis and INPEFA Log

نویسندگان [English]

  • Seyedeh azam Tayeban 1
  • Ali Kadkhodaie 2
  • Mehran Arian 1
  • Hossain Rahimpour-Bonab 3
  • Seyyed Mohsen Al-Ali 1
1 Department of Geoscience, Faculty of Converging Science and Technologies , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Earth Science Department, Faculty of Natural Science, University of Tabriz, Iran
3 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 South Pars gas field is one of the fields in southwestern Iran in the Zagros sedimentary basin and includes two reservoirs, Kangan and Dalan. Kangan and Dalan formations that belong to Dahram group and are considered as the most important gas reservoirs in the Persian Gulf region. The use of well drilling logs in uncored wells to identify rock-related features has always been discussed by geologists.  In this study, based on wavelet analysis of gamma-neutron and sonic logs, stratal surfaces including sequence boundary and maximum flooding surface were identified.  In this study, using wavelet analysis of well log data such as GR, NPHI, RHOB, DT and also combining them with Cyclolog data, a suitable and low error method for automatic determination of these boundaries was presented. Also in this study, sequence stratigraphy was investigated by INPEFA method of Cyclolog software to determine sequence boundaries (SB) and maximum flooding surface (MFS) with positive inflection points and negative inflection points of available INPEFA log curves , respectively. In addition, the highstand system tract (HST) was identified by the negative trend of the INPEFA curve and the transgressive system tract (TST) was determined by the positive trend of this curve. Accordingly, sequence stratigraphy study of Dalan and Kangan formations was performed by INPEFA method in 4 wells of South Pars gas field.  Finally, the agreement between the automatic sequence boundaries obtained from the wavelet transform method and INPEFA and its comparison with the core information in four wells from the study field, shows satisfactory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dalan Formation
  • Kangan Formation
  • Sequence Stratigraphy
  • Wavelet Analysis
  • Cyclolog
[1]. Alsharhan, A.S. (2006). Sedimentological character and hydrocarbon parameters of the middle Permian to Early Triassic Khuff Formation,United Arab Emirates, GeoArabia, 11,121-158.##
[2]. Mehrabi, H., Mansouri. M., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V., & Hassanzadeh, M. (2016). Chemical compaction features as potential barriers in the Permian-Triassic reservoirs of Southern Iran, Journal of Petroleum Science and Engineering, 145, 95-113. ##
[3]. Tavakoli, V., Rezaei, M., & Rahimpour-Bonab, H. (2021). Comparsion of different permeability estimation models based on pore throats in Dalan and Kangan Formations, the Central Persian Gulf, Journal of Petroleum Research. ##
[4]. Nazemi, M., Tavakoli, V., Rahimpour-Bonab, H., & Sharifi-Yazdi, M. (2021) Integrating petrophysical attributes with saturation data in a geological framework, Permian-Triassic reservoirs of the central Persian Gulf, Journal of African Earth Sciences, 179, 104203. ##
[5]. Falahatkhah, O., Kadkhodai, A., Ciabeghodsi, A.A., & Mingsong, Li. (2021) Cyclostratigraphy of the lower Triassic Kangan Formation in the Salman gas field,eastern Persian Gulf,Iran, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 561, 110045. ##
[6]. Xia, L., Yiren, F., Shaogui, D., & Tongshan, W. (2009). Automatic demarcation of sequence stratigraphy using the method of well logging multiscale data fusion, Petroleum Exploration and Development, 36,221-227. ##
[7]. Prokoph, A., & Thurow, J. (2000). Diachronous pattern of Milankovitch cyclicity in late Albian pelagic marlstones of the North German Basin, Sedimentary Geology, 134, 287-303. ##
[8]. Niebuhr, B., & Prokoph, A. (1997). Periodic-cyclic and chaotic successions of Upper Cretaceous (Cenomanian to Campanian) pelagic sediments in the North German Basin, Cretaceous Research,18: 731-750. ##
[9]. Soroush, H., Rasouli, V. & Tokhmchi, B. (2010). A data processing algorithm proposed for identification of breakout zones in tight formations, A case study in Barnett gas shale, Journal of Petroleum Science and Engineering, 74, 154-162. ##
[10]. Octavian Catuneanu & Massimo Zecchin (2016) Unique vs. non-unique stratal geometries: Relevance to sequence stratigraphy, Sequence stratigraphy, Marine and Petroleum Geology, Elsevier, 78, 184-195, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.09.019. ##
[11]. Catuneanu, O. (2017). Sequence stratigraphy: Guidelines for a standard methodology. In Stratigraphy & timescales, 1st edition, Chapter One, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2, 1-57.  ISSN: 2468-5178. ##
[12]. Catuneanu, O. (2019). Model-independent sequence stratigraphy. Earth-science reviews, 188, 312-388, doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.09.017. ##
[13]. Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J.P., Blum, M.D., Dalrymple, R.W., Eriksson, P.G. & Winker, C. (2009) Towards the standardization of sequence stratigraphy, Earth-Science Reviews, 92(1-2): 1-33, doi.org/10.1016/j.earscirev.2008.10.003. ##
[14]. Version, C. (2010). C User Guide, Enres International Company.
[15]. رحمانی، ع. (1391). آشنایی با نرم‌افزار سیکلولاگ و کاربردهای آن در صنعت نفت مطالعات چینه‌نگاری سکانسی، مطالعه موردی مخزن آسماری میدان نفتی پارسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 19. ##
[16]. Wang, S., Qingchun, J., Zhiyong, C., Zecheng, W., Hua, J., Congsheng, B., Qingfu, F., & Yulin, W. (2015). Sequence stratigraphic features of the Middle Permian Maokou Formation in the Sichuan Basin and their controls on source rocks and reservoirs, Natural Gas Industry, 2(5): 421-429, doi.org/10.1016/j.ngib.2015.09.018. ##
[17]. Yuan, R., Zhu, R., Xie, S., Hu, W., Zhou, F., & Yu, T. (2019). Utilizing maximum entropy spectral analysis (MESA) to identify Milankovitch cycles in Lower Member of Miocene Zhujiang Formation in north slope of Baiyun Sag, Pearl River Mouth Basin, South China Sea, De Gruyter, Open Geosci, 11, 877-887, /doi.org/10.1515/geo-2019-0068. ##
[18]. Aali, J., Rahimpour-Bonab, H., & Kamali, M. R. (2006). Geochemistry and origin of the world›s largest gas field from Persian Gulf, Iran, Journal of Petroleum Science and Engineering, 50,(3-4): 161-175, doi.org/10.1016/j.petrol.2005.12.004. ##
[19]. Alsharhan, A. S. & Nairn, A. E. M. (1997). Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East, Elsevier, Netherlands, 843. ##
[20]. Al-Jallal, I. A. (1995). The Khuff Formation: Its regional reservoir potential in Saudi Arabia and other Gulf countries, depositional and stratigraphic approach, in M. I. Al-Huseini, ed, Geo’94, Middle East Petroleum Geosciences: Bahrain, Gulf PetroLink, 1, 103-119. ##
[21]. Koehrer, B., Heymann, C., Prousa, F. & Aigner, T. (2010). Multiple-scale facies and reservoir quality variations within a dolomite body- Outcrop analog study from the Middle Triassic, SW German Basin, Marine and Petroleum Geology, 27(2): 386-411. ##
[22]. Rahimpour-Bonab, H., Asadi-Eskandar, A., & Sonei, R. (2009). Effects of the Permian–Triassic boundary on reservoir characteristics of the South Pars gas field, Persian Gulf, Geological, 44(3): 341-364, doi.org/10.1002/gj.1148. ##
[23]. Rahimpour‐Bonab, H., Esrafili‐Dizaji, B., Tavakoli, V. (2010). Dolomitization and anhydrite precipitation in Permo‐Triassic carbonates at the South Pars gasfield, offshore Iran: controls on reservoir quality, Journal of Petroleum Geology, 33(1): 43-66, doi.org/10.1111/j.1747-5457.2010.00463. x. ##
[24]. Ziegler, M. A. (2001). Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrences, Geo -Arabia, 6 (3): 445-504.
[25]. Szabo, F. & Kheradpir, A. (1978). Permian and Triassic stratigraphy, Zagros basin, south‐west Iran, Journal of Petroleum Geology, 1(2): 57-82, doi.org/10.1111/j.1747-5457. 1978.tb00611. x. ##
[26]. Kashfi, M.S. (1992). Geology of the Permian “Super‐Giant” gas reservoirs in the greater Persian Gulf area, Journal of Petroleum Geology, 15(3), 465-480. ##
[27]. Konert, G., Afifi, A.M., Al-Hajri, S.A., de Groot K.M., Al Naim A.A., & Droste, H.J. (2001). Paleozoic stratigraphy and hydrocarbon habitat of the Arabian Plate, AAPG Memoir,74, 483-515. ##
[28]. Edgell, H. (1996). Salt tectonism in the Persian Gulf basin, In: Alsop, I, Blundell, D & Davison, I (Eds) Salt Tectonics, Geological Society, London, Special Publications, 100: 129-151. ##
[29]. Insalaco, E., Virgone, A., Courme, B., Gaillot, J., Kamali, M., Moallemi, A., & Monibi, S. (2006), Upper Dalan member and Kangan formation between the Zagros Mountains and offshore Fars, Iran, Depositional System, Biostratigraphy and Stratigraphic Architecture, GeoArabia, 11(2), 75-176. ##
[30]. Kadkhodaie, A., & Rezaee, R. (2017). Intelligent sequence stratigraphy through a wavelet-based decomposition of well log data, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 40, 38-50. ##
[31]. Matlab user’s guide (2015). Wavelet Transform Toolbox, The Mathworks Inc. ##
[32]. Chanh, S.G., Yu, B., & Vetterli, M. (2000). Adaptive wavelet thresholding for image denoisingand compression, IEEE Trans, Image Process, 9,1532-1546. ##
[33]. Nio, S. D., Brouwer, J.H., Smith, D.G., De Jong, M.G., Bohm, A.R. (2005). Spectral trend attribute analysis applications in the stratigraphic analysis of wireline logs, First Break, 23, 7175. ##
[34]. Nio, S.D., Bohm, A.R., Brouwer. J.H., De Jong, M.G., & Smith, D.G. (2006). Climate stratigraphy, principles and applications in subsurface correlation, EAGE Short Course Series, 1, 1- 130. ##
[35]. De Jong, M., Smith, D., Djin Nio, S. & Hardy, N. (2006). Subsurface correlation of the Triassic of the UK southern central graben, New Look at an Old Problem, 24(6): 103-109. ##