ارزیابی ذرات ژل پیش‌ساخته با استفاده از آزمون‌های استاتیک و دینامیک به‌منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

تزریق ذرات ژل پیش ساخته به مخازن شکاف‌دار یکی از مؤثرترین روش‌ها در کاهش تولید آب ناخواسته و افزایش برداشت نفت محسوب می‌شود. در این پژوهش یک نمونه از ذرات ژل پیش ساخته به‌روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد سنتز شده است و عملکرد آن در عملیات کنترل یکنواختی جبهه تزریقی ارزیابی شده است. ذرات ژل پیش ساخته با اندازه مش 50-40 که در آب دریای 100 بار رقیق شده متورم شده‌اند، بیشترین ظرفیت تورم را از خود نشان دادند. حضور تنها 8/0 % وزنی نانوسیلیکا در ساختار ژل‌ها سبب افزایش پایداری آنها در برابر افزایش شوری و حضور گاز کربن دی اکسید می‌شود، به‌طوری‌که ذرات ژل تا هفته‌ها بیش از 80% از آب اولیه خود را حفظ می‌کنند. حضور اجزای نفتی قابل حل در آب به علت دارا بودن گروه‌های آلی آبدوست منجر به افزایش 6 واحدی نسبت تورم ذرات ژل می‌شود. در ادامه عملکرد ژل پیش ساخته در انسداد شکاف توسط سیستم هل-شاو سل بررسی ‌شد. ژل‌های جای گرفته در شکاف محیط متخلخل جدیدی را با تراوایی به مراتب کمتر از شکاف اولیه ایجاد می‌کنند. توانایی ژل برای حفظ تراوایی محیط متخلخل تشکیل شده، به دبی آب تزریقی ثانویه، شوری و اندازه ذرات ژل وابسته است. تزریق آب ثانویه به شکاف پس از جایگیری ژل‌ها، مسیرهای کرمچاله مانندی را برای حرکت سیال در میان شبکه ژل باز می‌کند و هرچه دبی تزریقی بیشتر باشد مقاومت شبکه ژل در برابر جریان آب کاهش می‌یابد. افزایش نسبت انطباق ذرات ژل (نسبت قطر ذرات ژل متورم شده به عرض شکاف) تا مقدار 9/2، منجر به افزایش مقاومت شبکه ژل در مقابل جریان آب می‌شود. اما ذرات با نسبت انطباق 9/2 به بالا، به علت شکسته شدن مقاومت کمتری در برابر جریان آب ایجاد می‌کنند. این نسبت انطباق بحرانی، مستقل از خواص ژل و شرایط تزریقی است. شبکه ژل متورم شده در آب شورتر مقاومت بالاتری در برابر جریان آب دارد درحالی‌که تزریق ثانویه آب کمشورتر هرچند قدرت ژله‌ای ژل‌ها را کاهش می‌دهد، اما منجر به افزایش مقاومت ژل‌ها در برابر جریان آب می‌شود. در نهایت تأثیر روش تزریق ژل در کاهش تولید آب و افزایش تولید نفت در میکرومدل شکاف‌دار بررسی شده است. روش درمان با ژل منجر به انسداد شکاف شده و ضریب بازیافت نفت ماتریس از مقدار 29% در مرحله سیلاب زنی اولیه به 94% در مرحله سیلاب‌زنی ثانویه افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Preformed Particle Gel for Conformance Control Treatment using Static and Dynamic Experiments

نویسندگان [English]

  • Mohammad MoshirPanahi
  • Sina Afsharpour
  • Mobeen Fatemi
  • Mohammad Hossein Ghazanfari
Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

PPG with mesh size 40-50 in 100-time diluted sea water, showed the maximum swelling capacity. Presence of 0.8 wt% nno silica in the geAInjection of preformed particle gels (PPG) into fractured reservoirs is one of the most effective methods in reducing unwanted water production and increasing oil recovery. In this research, a sample of PPG has been synthesized by free radical polymerization method, and its performance for the conformance control has been evaluated. The swelling capacity of the synthesized gel has good stability against the desired conditions of temperature, salinity, pH and the presence of carbon dioxide. Also, due to the presence of hydrophilic organic groups, the interactions of oil and formation water lead to an increase in the swelling ratio of gel particles. The plugging performance of synthesized PPG samples in fractures was also investigated by the Hele-Shaw Cell system. The gel network placed in the fracture create a new porous media with far less permeability than the initial fracture. The ability of the gel to maintain the permeability of this formed porous medium depends on the flow rate and salinity of the secondary water injection, as well as the size of the gel particles. Secondary water injection into the fracture after gel placement, forms wormhole-like paths for flow of water through the gel network, and the higher the injected flow rate results in the lower resistance of the gel network against water flow. Gel particles with a matching size ratio (the ratio of the diameter of the swollen gel particles to the width of the fracture) less than 2.9, increase resistance to the water flow with increasing in their size, but the particles with a matching size ratio of 2.9 or higher, reduce the resistance to water flow due to network breakdown. Comparing this value with some of the previously published data, it seems that the critical matching size ratio is independent on gel properties and injection conditions. Finally, the effect of gel treatment in reducing water production and increasing oil recovery has been investigated in the fractured micromodel. The gel particles plugged the fracture and the secondary injected brine was sufficiently diverted towards matrix, so the oil recovery factor from matrix in subsequent water flooding increased by 65%.structure enhanced the stability of the synthesized PPG samples, in the high salinity brines and in the presence of the CO2. Presence of water-soluble fractions of oil, leads to 6 unit increase in the swelling ratio of gel particles due to the hydrophilic nature of these organic groups. The gel network placed in the fracture create a new porous media with far less permeability than the initial fracture. The ability of the gel to maintain the permeability of the formed porous medium depends on the flow rate of the secondary water injection, salinity and the size of the gel particles. Secondary water injection into the fracture after gel placement, opens wormhole-like paths for moving through the gel network, and the higher the injected flow rate, the lower the resistance of the gel network against water flow. Gel particles with a matching size ratio (the ratio of the diameter of the swollen gel particles to the width of the fracture) less than 2.9, increase resistance to the water flow with increasing in their size, but the particles with a matching size ratio of 2.9 or higher, reduce the resistance to water flow due to particle breakdown. This critical matching size ratio is independent of gel properties and injection conditions. The gel network swollen in more salinity has a higher resistance to water flow, while the secondary low salinity water injection, although it reduces the gel strength, but leads to an increase in the resistance of the gels to water flow. In the fractured micromodel test, the oil recovery factor from matrix increased from 29% in the primary fooding to 94% at the end of the secondary flooding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preformed Particle Gel
  • Conformance Control
  • Swelling Capacity
  • Hele-Shaw Cell
  • Micromodel
[1]. Bai, B., Huang, F., Liu, Y., Seright, R. S., & Wang, Y. (2008). Case study on preformed particle gel for in-depth fluid diversion, In SPE Symposium on Improved Oil Recovery, Doi: https://doi.org/10.2118/113997-MS.##
[2]. Bai, B., Wei, M., & Liu, Y. (2013). Field and lab experience with a successful preformed particle gel conformance control technology, In SPE Production and Operations Symposium, Doi: https://doi.org/10.2118/164511-MS. ##
[3]. Seright, R. S. (2003). Washout of Cr (III)-acetate-HPAM gels from fractures, In International Symposium on Oilfield Chemistry, Doi: https://doi.org/10.2118/80200-MS. ##
[4]. Wang, D., Zhao, L., Cheng, J., & Wu, J. (2003). Actual field data show that production costs of polymer flooding can be lower than water flooding, In SPE International Improved Oil Recovery Conference in Asia Pacific, Doi: https://doi.org/10.2118/84849-MS. ##
[5]. Bai, B., Li, Y., & Liu, X. (1999). New development of water shutoff and profile control in oilfields in China, Oil Drilling & Production Technology, 20(3): 64-68. ##
[6]. Sydansk, R. D., & Romero-Zerón, L. (2011). Reservoir conformance improvement, 138, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, doi.org/10.1016/j.egyr.2019.06.012. ##
[7]. Sydansk, R. D., & Seright, R. S. (2007). When and where relative permeability modification water-shutoff treatments can be successfully applied, SPE Production & Operations, 22(02): 236-247. Doi: https://doi.org/10.2118/99371-MS. ##
[8]. Seright, R. S. (1995). Gel placement in fractured systems, SPE Production & Facilities, 10(04): 241-248. Doi: https://doi.org/10.2118/27740-PA. ##
[9]. Seright, R. S., & Lee, R. L. (1999). Gel treatments for reducing channeling in naturally fractured reservoirs, SPE Production & Facilities, 14(04): 269-276. Doi: https://doi.org/10.2118/59095-PA. ##
[10]. Needham, R. B., Threlkeld, C. B., & Gall, J. W. (1974, April). Control of water mobility using polymers andmultivalent cations, In SPE Improved Oil Recovery Symposium, Doi: https://doi.org/10.2118/4747-MS. ##
[11]. Al-Assi, A. A., Willhite, G. P., Green, D. W., & McCool, C. S. (2009). Formation and propagation of gel aggregates using partially hydrolyzed polyacrylamide and aluminum citrate, SPE Journal, 14(03): 450-461. Doi: https://doi.org/10.2118/100049-PA. ##
[12]. Eoff, R. L., Irimia, A., Egli, M., & Guengerich, F. P. (2007). Sulfolobus solfataricus DNA polymerase Dpo4 is partially inhibited by “wobble” pairing between O6-methylguanine and cytosine, but accurate bypass is preferred, Journal of Biological Chemistry, 282(2): 1456-1467, Doi: https://doi.org/10.1074/jbc.M609661200. ##
[13]. Chauveteau, G., Omari, A., Tabary, R., Renard, M., Veerapen, J., & Rose, J. (2001). New size-controlled microgels for oil production, In SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Doi: https://doi.org/10.2118/64988-MS. ##
[14]. Coste, J. P., Liu, Y., Bai, B., Li, Y., Shen, P., Wang, Z., & Zhu, G. (2000). In-depth fluid diversion by pre-gelled particles. laboratory study and pilot testing, In SPE/DOE improved oil recovery symposium, Doi: https://doi.org/10.2118/59362-MS. ##
[15]. Ganguly, S., Willhite, G. P., Green, D. W., & McCool, C. S. (2002). The effect of fluid leakoff on gel placement and gel stability in fractures, SPE Journal, 7(03): 309-315. Doi: https://doi.org/10.2118/79402-PA.
[16]. Bai, B., Li, L., Liu, Y., Liu, H., Wang, Z., & You, C. (2007). Preformed particle gel for conformance control: factors affecting its properties and applications, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 10(04): 415-422. Doi: https://doi.org/10.2118/89389-PA. ##
[17]. Bai, B., Liu, Y., Coste, J. P., & Li, L. (2007). Preformed particle gel for conformance control: transport mechanism through porous media, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 10(02): 176-184, Doi: https://doi.org/10.2118/89468-PA. ##
[18]. Chauveteau, G., Tabary, R., Le Bon, C., Renard, M., Feng, Y., & Omari, A. (2003, May). In-depth permeability control by adsorption of soft size-controlled microgels, In SPE European Formation Damage Conference, Doi: https://doi.org/10.2118/82228-MS. ##
[19]. Al-Anazi, H. A., & Sharma, M. M. (2002, February). Use of a pH sensitive polymer for conformance control. In International Symposium and Exhibition on Formation Damage Control, Doi: https://doi.org/10.2118/73782-MS. ##
[20]. Pritchett, J., Frampton, H., Brinkman, J., Cheung, S., Morgan, J., Chang, K. T., & Goodgame, J. (2003). Field application of a new in-depth waterflood conformance improvement tool, In SPE international improved oil recovery conference in Asia Pacific, Doi: https://doi.org/10.2118/84897-MS. ##
[21]. Khoshkar, P. A., Fatemi, M., & Ghazanfari, M. H. (2020). Static and dynamic evaluation of the effect of nanomaterials on the performance of a novel synthesized PPG for water shut-off and improved oil recovery in fractured reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering, 189, 107019. Doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107019. ##
[22]. Paprouschi, A., Fatemi, M., & Ghazanfari, M. H. (2021). Effect of silicate sodium and graphene nanoplatelets on morphology and rheology characteristics of new synthesized preformed particle gel (PPG) for water shut-off treatment, Journal of Petroleum Science and Engineering, 204, 108736, Doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.108736. ##
[23]. Seright, R. S. (1999). Mechanism for gel propagation through fractures, paper SPE, 55628, 15-19, Doi: https://doi.org/10.2118/55628-MS. ##
[24]. Seright, R. S. (1997). Use of preformed gels for conformance control in fractured systems, SPE production & facilities, 12(01), 59-65, Doi: https://doi.org/10.2118/35351-PA. ##
[25]. Seright, R. S. (2001). Gel propagation through fractures, SPE Production & Facilities, 16(04): 225-231, Doi: https://doi.org/10.2118/74602-PA. ##
[26]. Zhang, H., & Bai, B. (2011). Preformed-particle-gel transport through open fractures and its effect on water flow. SPE Journal, 16(02): 388-400, Doi: https://doi.org/10.2118/129908-PA. ##
[27]. Imqam, A., Bai, B., Ramadan, M. A., Wei, M., Delshad, M., & Sepehrnoori, K. (2015). Preformed-particle-gel extrusion through open conduits during conformance-control treatments, SPE Journal, 20(05): 1083-1093, Doi: https://doi.org/10.2118/169107-PA. ##
[28]. Imqam, A., & Bai, B. (2015). Optimizing the strength and size of preformed particle gels for better conformance control treatment, Fuel, 148, 178-185, Doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.01.022. ##
[29]. Baker, J. P., Blanch, H. W., & Prausnitz, J. M. (1995). Swelling properties of acrylamide-based ampholytic hydrogels: comparison of experiment with theory, Polymer, 36(5): 1061-1069. Doi: https://doi.org/10.1016/0032-3861(95)93608-O. ##
[30]. Anderson, J. W., Neff, J. M., Cox, B. A., Tatem, H. E., & Hightower, G. M. (1974). Characteristics of dispersions and water-soluble extracts of crude and refined oils and their toxicity to estuarine crustaceans and fish, Marine biology, 27(1): 75-88. Doi: https://doi.org/10.1007/BF00394763. ##
[31]. Jing, W., Hongling, Z., Huiqing, L., Wei, Z., Haomin, L., Chuanjin, Y., & Yinghao, S. (2017). Quantification of transportation of deformable gel particles in porous media, In SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Doi: https://doi.org/10.2118/187266-MS. ##
[32]. Zhao, Y., & Bai, B. (2022). Selective penetration behavior of microgels in superpermeable channels and reservoir matrices, Journal of Petroleum Science and Engineering, 210, 109897, Doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109897. ##
[33]. رفیع پور، م.، وفایی سفتی، م.، حق طلب، ع.، رزاقی کاشانی، م. و سلیمی، ف. (1391). بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل های پلی اکریل آمید-کروم در چاه های نفت دما بالا. پژوهش نفت، 22(69): 3-16، SID: https://sid.ir/paper/114737/fa.. ##
[34]. حیدری، ا.، وفایی سفتی، م.، واشقانی فراهانی، ا.، باغبان صالحی، م. و نادری، ح. (1396). بررسی تأثیر قطر ذرات از پیش تشکیل شده ژل پلیمر (پلی اکریل آمید و استات کروم) در کاهش نامتجانس تراوایی، پژوهش نفت، 27(97 ): 142-154، ID: ##.https://sid.ir/paper/115145/fa.