بررسی روش‌های حرارت‌دهی برروی مقدار و کیفیت نفت تولیدی از نمونه شیل نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران، ایران

3 پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت،تهران، ایران

چکیده

افزایش استحصال و ارتقاء کیفیت نفت تولیدی یکی از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیز در بهره‌برداری از شیل‌های نفتی می‌باشد. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی نرخ حرارت‌دهی با استفاده از امواج مایکروویو و حرارت‌دهی معمولی برروی مقدار و کیفیت نفت-شیل تولیدی از مخزن قالی کوه ایران پرداخته شده است. بدین منظور چند نمونه شیل نفتی با استفاده از فیشر توسعه یافته با امواج مایکروویو در بسامد kH 2450، تحت حرارت‌دهی در توان‌های 650، 900 و W 1200 تا  دمای نهایی C° 700 (دمای کک شدگی)  قرار گرفت. مقدار و ترکیبات نفت-شیل‌های تولید شده با امواج مایکروویو مورد بررسی واقع شدند و در ادامه نتایج با مقادیر استحصالی از روش حرارت‌دهی معمولی مقایسه گردیدند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد نفت تولید شده در فرایند حرارت‌دهی با استفاده از  امواج مایکروویو در تمامی نرخ‌های حرارتی بیش از حرارت‌دهی معمولی است. در حرارت‌دهی معمولی با افزایش نرخ حرارت‌دهی میزان نفت تولید شده کاهش یافته است، ولی در حرارت‌دهی با امواج مایکروویو روندی افزایش و کاهشی دارد. در نفت تولیدی با امواج مایکروویو، با افزایش نرخ حرارت‌‌دهی ترکیبات آسفالتین کاهش و ترکیبات اشباع افزایش می‌یابد. در حرارت‌دهی معمولی با افزایش نرخ حرارت‌دهی ترکیبات اشباع و آسفالتین کاهش و ترکیبات رزین افزایش می‌یابد. مقادیر ترکیبات آروماتیکی نیز دارای نوسان است. در نفت-شیل‌های تولیدی با استفاده از امواج مایکروویو بیشترین گوگردزدایی مشاهده می‌شود، در حرارت‌دهی معمولی با افزایش نرخ حرارت‌دهی مقادیر سولفور و نیتروژن، کاهش و اکسیژن افزایش یافته است. براساس نتایج حاصل از طیف روش تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR نفت-شیل‌های تولیدی، با افزایش نرخ حرارت‌دهی در هنگام استفاده از امواج مایکروویو علاوه بر حضور ترکیبات هیدروکسیلی، افزایش ترکیبات آلیفاتیکی نیز مشاهده می‌گردد. اما در حرارت‌دهی معمولی چنین پدیده‌ای مشاهده نگردید. استفاده از فن‌آوری مایکروویو نه تنها سبب افزایش بازدهی تولید نفت از نمونه شیل‌های نفتی می‌گردد، بلکه ارتقاء کیفیت آن را نیز به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effects of Heating Type on the Oil Produced from Iranian Oil Shale Samples

نویسندگان [English]

  • Hassan Naderi 1
  • Ali Shekarifard 2
  • Jaber Taheri Shakib 3
1 Petroleum Department, , Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
2 Institute of Petroleum Engineering, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
3 Institute of Petroleum Engineering, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates and evaluates the effects of heating type using microwaves and conventional heating on the yield and quality of oil-shale produced from the Qalikuh reservoir with total organic carbon TOC between 3.83 and 26.4% by the weight and average  16.5% by weight. With microwaves heating, Maximum oil produced is %5.9 by weight and  Based on the analysis of SARA shale oil compounds, asphaltene compounds decrease (24% by weight), saturated compounds increase (on average 40% by weight), and resinous and aromatic compounds also have fluctuating behavior. In conventional heating, Maximum oil Produced is 4.5% by weight, and  the amounts of saturated compounds (about 23% by weight) and asphaltic compounds (on average 14% by weight) in shale oil decrease, but resinous compounds (about 28% by weight) decrease and compounds Aromatic values also fluctuate. The highest desulfurization in shale oil produced using microwaves was observed, The amount of nitrogen in the shale oil also decreases with the heating by microwaves finally reaches to 8% by weight. In shale oil produced by normal heating, finally sulfur decreases by 31%, nitrogen increases by 21%, and oxygen increases by 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Shale
  • Microwave
  • Pyrolysis
  • Shale Oil
  • Upgrading
[1]. Crawford, P., Biglarbigi, K., Dammer, A., & Knaus, E. (2008). Advances in world oil-shale production technologies. In SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, SPE-116570, doi.org/10.2118/116570-MS.##
[2]. Dyni, J. R. (2006). Geology and resources of some world oil-shale deposits, Oil Shale, Scientific Investigations Report 2005–5294, 1-47. ##
[3]. Qian, J., Wang, J., & Li, S. (2003). Oil shale development in China, Oil Shale, 20(3; SUPP), 356-359, doi.org/10.1016/j.coal.2009.02.001. ##
[4]. Speight, J. G. (2012). Shale oil production processes. Gulf Professional Publishing. ##
[5]. Qian, Y., Yang, Q., Zhang, J., Zhou, H., & Yang, S. (2014). Development of an integrated oil shale refinery process with coal gasification for hydrogen production, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(51): 19970-19978, doi.org/10.1021/ie5024436. ##
[6]. Lan, X., Luo, W., Song, Y., Zhou, J., & Zhang, Q. (2015). Effect of the temperature on the characteristics of retorting products obtained by yaojie oil shale pyrolysis, Energy & Fuels, 29(12): 7800-7806, doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b01645. ##
[7]. Wang, Z., Deng, S., Gu, Q., Cui, X., Zhang, Y., Wang, H. (2014). Subcritical water extraction of Huadian oil shale under isothermal condition and pyrolysate analysis, Energy & fuels, 28(4): 2305-2313, doi.org/10.1021/ef5000062. ##
[8]. Zhao, L., Yang, D., Kang, Z. Q., & Zhao, Y. S. (2015). Gas generation law of oil shale heated by superheated steam, Journal of Taiyuan University of Technology, 46(3): 323-326. ##
 [9]. Motasemi, F., & Afzal, M. T. (2013). A review on the microwave-assisted pyrolysis technique, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 317-330, doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.008. ##
[10]. Mutyala, S., Fairbridge, C., Paré, J. J., Bélanger, J. M., Ng, S., & Hawkins, R. (2010). Microwave applications to oil sands and petroleum, A review, Fuel Processing Technology, 91(2): 127-135, doi.org/10.1016/j.fuproc.2009.09.009. ##
[11]. Chia-lun, J. H. (1979). Online measurements of the fast-changing dielectric constant in oil shale due to high-power microwave heating, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 27(1): 38-43, doi:10.1109/TMTT.1979.1129555. ##
[12]. Qing, W., Liang, Z., Jingru, B., Hongpeng, L., & Shaohua, L. (2011). The influence of microwave drying on physicochemical properties of liushuhe oil shale. Oil Shale, 28(1), doi: 10.3176/oil.2011.1.04. ##
[13]. Meng, Y., Yan, Y., Jiang, P., Zhang, M., Oladejo, J., Wu, T., & Pang, C. H. (2020). Investigation on breakage behaviour of oil shale with high grinding resistance: A comparison between microwave and conventional thermal processing, Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 107909, doi.org/10.1016/j.cep.2020.107909. ##
[14]. Chen, J. H., Georgi, D., Liu, H. H., & Lai, B. (2015). Fracturing tight rocks by elevated pore-water pressure using microwaving and its applications, In SPWLA 56th Annual Logging Symposium, Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts. ##
[15]. Jesch, R. L., Mclaughlin, R. H. (1984). Dielectric measurements of oil shale as functions of temperature and frequency. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, (2): 99-105, doi: 10.1109/TGRS.1984.350600. ##
[16]. Hakala, J. A., Stanchina, W., Soong, Y., & Hedges, S. (2011). Influence of frequency, grade, moisture and temperature on Green River oil shale dielectric properties and electromagnetic heating processes, Fuel Processing Technology, 92(1): 1-12, doi.org/10.1016/j.fuproc.2010.08.016. ##
[17]. Miller, R., Wang, F. D., DuBow, J., & Collins, F. (1978). Mechanical and thermal properties of oil shale at elevated temperatures, In Proc. 11th Oil Shale Symposium, Colorado School of Mines Press, Golden, 135-146. ##
[18]. Rajeshwar, K., DuBow, J., & Thapar, R. (1980). Radio-frequency electrical properties of Green River oil shales, Canadian Journal of Earth Sciences, 17(9): 1315-1321, doi.org/10.1139/e80-138. ##
[19]. Chanaa, M. B., Lallemant, M., Mokhlisse, A. (1994). Pyrolysis of Timahdit, Morocco, oil shales under microwave field. Fuel, 73(10), 1643-1649, doi.org/10.1016/0016-2361(94)90145-7. ##
[20]. Ala, M. A., Kinghorn, R.R.F., & Rahman, M. (1980). Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros Petroluem Province, Southwest Iran, Journal of Petroleum Geology, 3(1), 61-89, doi.org/10.1111/j.1747-5457. 1980.tb01004. x. ##
[21]. Shekarifard, A., Darybandeh, M., Rashidi, M., Hajian, M., & Roth,J. (2019). Petroleum geochemical properties of the oil shales from the Early Cretaceus Garau Formation, Qalikuh, Zagrros Mountains, Iran, International Journal of Coal Geology, 206, 1-18, doi.org/10.1016/j.coal.2019.03.005. ##
[22]. Mahbobipour, H., Kamali, M.R., & Solgi, A. (2016). Organic geochemistry and petroleum potential of Early Cretaceous Garau Formation in central part of Lorestan zone, Northwest of Zagros, Iran, Marine and Petroleum Geology, 77, 991–1009, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.05.004. ##
[23]. Rasouli, A., Shekarifard, A., Jalali Farahani, F., Verşan Kök, M., Daryabandeh, M., & Rashidi, M. (2015). Occurrence of organic-rich deposits (Middle Jurassic to Lower Cretaceous) from Qalikuh locality, Zagros Basin, South-West of Iran: a possible oil shale resource, International Journal of Coal Geology, 143, 34–42, doi.org/10.1016/j.coal.2015.03.010. ##
[24]. Sarfi, M., Ghasemi-Nejad, E., Mahanipour, A., Yazdi-Moghadam, M., & Sharifi, M. (2014). Integrated biostratigraphy and geochemistry of the lower Cretaceous Radiolarian Flood Zone of the base of the Garau Formation, Northwest of Zagros Mountains, Iran, Arabian Journal of Geosciences, 8(9): 7245–7255. ##
[25]. Williams, P. T., & Ahmad, N. (1999). Influence of process conditions on the pyrolysis of Pakistani oil shales, Fuel, 78(6): 653-662, doi.org/10.1016/S0016-2361(98)00190-2. ##
[26]. Liang, T., Zou, Y. R., Zhan, Z. W., Lin, X. H., & Shi, J. (2020). An evaluation of kerogen molecular structures during artificial maturation. Fuel, 265, 116979, doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116979. ##
[27]. Huang, Y., Han, X., & Jiang, X. (2016). A tga-ms investigation of the effect of heating rate and mineral matrix on the pyrolysis of kerogen in oil shale. Oil Shale, 33(2): doi: 10.3176/oil.2016.2.03. ##
[28]. Ishiwatari, M., Ishiwatari, R., Sakashita, H., Tatsumi, T., & Tominaga, H. O. (1991). Pyrolysis of chlorophyll a after preliminary heating at a moderate temperature: implications for the origin of prist-1-ene on kerogen pyrolysis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 18(3-4), 207-218, doi.org/10.1016/0165-2370(91)87002-4. ##
[29]. Campbell, J. H., Gallegos, G., & Gregg, M. (1980). Gas evolution during oil shale pyrolysis. 2. Kinetic and stoichiometric analysis. Fuel, 59(10), 727-732, doi.org/10.1016/0016-2361(80)90027-7. ##
[30]. Wang, S., Liu, J., Jiang, X., Han, X., & Tong, J. (2013). Effect of heating rate on products yield and characteristics of non-condensable gases and shale oil obtained by retorting Dachengzi oil shale. Oil Shale, 30(1): 27, doi: 10.3176/oil.2013.1.04. ##
[31]. Nazzal, J. M. (2002). Influence of heating rate on the pyrolysis of Jordan oil shale, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62(2): 225-238, doi.org/10.1016/S0165-2370(01)00119-X. ##
[32]. Ping’an, P., Yan, Q., Hui, Z., Dayong, L., Shanwen, Z., Fenggui, S., & Zheng, L. (2008). Kinetics of kerogen transformation by heating in closed system, Marine Origin Petroleum Geology, 2. ##
[33]. Freund, H., & Kelemen, S. R. (1989). Low-temperature pyrolysis of Green River kerogen. AAPG Bulletin, 73(8): 1011-1017, doi.org/10.1306/44B4A2D5-170A-11D7-8645000102C1865D. ##
[34]. Kobraei, M., Rabbani, A.R., & Taati, F. (2017). Source rock characteristics of the Early Cretaceous Garau and Gadvan formations in the western Zagros Basin–southwest Iran, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, doi.org/10.1007/s13202-017-0362-y. ##
[35]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2018d). Characterization of the wax precipitation in Iranian crude oil based on Wax Appearance Temperature (WAT): Part 1. The influence of electromagnetic waves, Journal of Petroleum Science and Engineering, 161, 530-540, doi.org/10.1016/j.petrol.2017.12.012. ##
[36]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2017a). The experimental investigation of effect of microwave and ultrasonic waves on the key characteristics of heavy crude oil, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 128, 92-101, doi.org/10.1016/j.jaap.2017.10.021. ##
[37]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2017b). The experimental study of effect of microwave heating time on the heavy oil properties: Prospects for heavy oil upgrading, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 128, 176-186, doi.org/10.1016/j.jaap.2017.10.012. ##
[38]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., Naderi, H., & Hosseini, S. A. (2017c). Effect of microwave irradiation on wax and asphaltene content of heavy crude oil. In 79th EAGE conference and exhibition, 2017(1): 1-5, European Association of Geoscientists & Engineers, doi.org/10.3997/2214-4609.201700699. ##
[39]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2018e). Heavy crude oil upgrading using nanoparticles by applying electromagnetic technique, Fuel, 232, 704-711, doi.org/10.1016/j.fuel.2018.06.023. ##
[40]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2018f). The influence of electromagnetic waves on the gas condensate characterisation: experimental evaluation, Journal of Petroleum Science and Engineering, 166, 568-576, doi.org/10.1016/j.petrol.2018.03.078. ##
[41]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., & Naderi, H. (2018a). Experimental investigation of comparing electromagnetic and conventional heating effects on the unconventional oil (heavy oil) properties: Based on heating time and upgrading, Fuel, 228, 243-253, doi.org/10.1016/j.fuel.2018.04.141. ##
[42]. Worner, H. K., & Burton, P. (1989). Pyrolysis of oil containing shale using microwave irradiation, Australian Patent, (32524/89). ##
[43]. Taheri-Shakib, J., & Kantzas, A. (2021). A comprehensive review of microwave application on the oil shale: Prospects for shale oil production, Fuel, 305, 121519, doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121519. ##
 [44]. Bridges, J. E., Taflove, A., & Snow, R. H. (1978). Net energy recoveries for the in-situ dielectric heating of oil shale, In Proc., 11th Oil Shale Symposium, Golden, Colorado, 311-330. ##
[45]. Baker-Jarvis, J., & Inguva, R. (1988). Dielectric heating of oil shales by monopoles and modified coaxial applicators, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 23(3), 160-170, doi.org/10.1080/08327823.1988.11688051. ##
[46]. Taheri-Shakib, J., Shekarifard, A., Naderi, H. (2018g). Analysis of the asphaltene properties of heavy crude oil under ultrasonic and microwave irradiation. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 129, 171-180, doi.org/10.1016/j.jaap.2017.11.015. ##
[47]. Reddy, B. R., Ashok, I., & Vinu, R. (2020). Preparation of carbon nanostructures from medium and high ash Indian coals via microwave-assisted pyrolysis, Advanced Powder Technology, 31(3): 1229-1240, doi.org/10.1016/j.apt.2019.12.017. ##
[48]. Wang, C. C., Noble, R. D. (1983). Composition and kinetics of oil generation from non-isothermal oil shale retorting. Fuel, 62(5): 529-533, doi.org/10.1016/0016-2361(83)90221-1. ##
[49]. Noble, R. D., Harris, H. G., & Tucker, W. F. (1981). Isothermal oil shale pyrolysis. 2. Kinetics of product formation and composition at various pressures, Fuel, 60(7): 573-576, doi.org/10.1016/0016-2361(81)90156-3. ##
[50]. Zojaji, I., Esfandiarian, A., & Taheri-Shakib, J. (2021). Toward molecular characterization of asphaltene from different origins under different conditions by means of FT-IR spectroscopy, Advances in Colloid and Interface Science, 289, 102314, doi.org/10.1016/j.cis.2020.102314. ##