تطابق چینه‌ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ایران

چکیده

در این مطالعه، تطابق چینه‌ای زیرسطحی مخزن آسماری در میدان آغاجاری بر اساس یک چارچوب زمانی دقیق متشکل از 9 خط زمانی ارائه شده است. خطوط زمانی با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ به‌دست آمد که منطبق بر سطوح چینه‌ای مهم مانند مرزهای سکانسی و سطوح حداکثر پیشروی سطح آب بودند. تعیین سن خطوط زمانی با استفاده از جدیدترین جداول زون‌های زیستی سازند آسماری صورت گرفت. مرزهای زمانی منطبق بر مرزهای سکانسی بین آشکوب‌های روپلین-شاتین، شاتین، آکی‌تانین و بوردیگالین، به عنوان مرزهای زمانی اصلی و مرزهای منطبق بر سطوح حداکثر پیشروی سطح آب دریا به عنوان مرزهای زمانی فرعی در نظر گرفته شدند. بر اساس این چارچوب زمانی، چهار بسته یا واحد چینه‌ای با ویژگی‌های رخساره‌ای و زیستی خاص خود شناسایی و نام‌گذاری گردید. با استفاده از چارچوب زمانی و با توجه به مطالعات رخساره‌های رسوبی و چینه‌ای مرز سازندهای آسماری و پابده مورد بازنگری قرار گرفت و با دقت بیشتری تعیین گردید. همچنین زون‌بندی قبلی مخزن آسماری در میدان آغاجاری مورد بازنگری قرار گرفت و با در نظر گرفتن کیفیت مخزنی، زون‌بندی جدیدی پیشنهاد گردید. زون‌بندی قبلی متشکل از 5 زون اصلی و 7 زیر زون فرعی در زون‌بندی جدید به 7 زون اصلی، بدون زیر زون فرعی تغییر یافت. عملکرد گسل پی‌سنگی هندیجان و بلندای دیرینه مرتبط با آن در شرق میدان آغاجاری، ضمن ایجاد تغییرات و حذف بخشی از ضخامت سازندهای زیرین، موجب تغییر ضخامت واحدهای چینه‌ای سازند آسماری و ایجاد پیچیدگی‌هایی در هندسه رسوبات این سازند شده است حاصل این اتفاق، به اشکالات و ابهاماتی در زون‌بندی قبلی منتهی شده بود که با استفاده از زون‌بندی جدید بر مبنای چارچوب زمانی، رفع گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sub-surface Stratigraphic Correlation of the Asmari Formation in the Aghajari Oilfield, using in Reservoir Zonation

نویسندگان [English]

  • Reza Fathi Isvand 1
  • Reza Moussavi Harami 1
  • Asadollah Mahboubi 1
  • Ali Behdad 2
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 National Iranian South Oil Company (NISOC), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, the stratigraphic correlation of the Asmari Formation in the Aghajari field is presented in a precise time framework consisting of nine timelines. The nine time-lines were obtained by using Cyclolog software and dated by the latest biozonation scheme of the Asmari Formation. Four stratigraphic packages considering their specific facies and biological characteristics were identified based on time framework and sedimentary facies studies. The previous reservoir zonation of the Asmari reservoir in Aghajari field was revised and new zonation was proposed based on time framework and geological characteristics. The Hendijan paleo-high, which is attributed to the re-activation of pre-exist basement deep-seated Hendijan fault, led to considerable changes in stratigraphic packages thickness and reservoir zones resulting in ambiguities in stratigraphic correlation and reservoir zonation. These problems were resolved by using the time framework-based new zonation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Framework
  • Stratigraphic Package
  • Reservoir Zonation
  • Cyclolog Software
[1]. Sherkati S Letouzey J (2004) Variation of structural style and basin evolution in the Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Marine and Petroleum Geology, 21:535 – 554, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.01.007. ##
[2]. Abdollahie Fard I, Braathen A, Mokhtari M, Alavi SA (2006) Interaction of the Zagros fold-thrust belt and the Arabian type, deep-seated folds in the Arabian Plain and the Dezful Embayment, SW Iran. Pet Geosci, 12, 3:4 7 – 62, doi.org/10.1144/1354-079305-706. ##
[3]. Farahzadi E, Alavi SA, Sherkati S, Ghasemi M.R (2019) Variation of subsidence in the Dezful Embayment, SW Iran: Influence of reactivated basement structures, Arabian Journal Geosci. 12, 616: doi.org/10.1007/s12517-019-4758-5. ##
[4]. Embry A (2009) Practical Sequence Stratigraphy, Canadian Society of Petroleum Geologists’ monthly magazine, The Reservoir, between May 2008 and September 2009. ##
[5]. Ehrenberg S N, Pickard N A H, Laursen G V, Monibi S, Mossadegh Z K, Svånå T A, Aqrawi A A M, McArthur J M, Thirlwall M F (2007) Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene–lowerMiocene), SW Iran, Journal of Petroleum Geology, 30(2): 107–128, doi.org/10.1111/j.1747-5457.2007.00107. x. ##
[6]. Laursen G V, Monibi S, Allan T L, Pickard N A, Hosseiney A, Vincent B, Hamon Y, Buchem, F S P V, Moallemi A, Druillion G (2009) In: The Asmari Formation revisited: changed stratigraphic allocation and new biozonation, First International Petroleum Conference and Exhibition, Shiraz, Iran, dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20145919. ##
[7]. Van Buchem FSP, Allan TL, Laursen GV, Lotfpour M, Moallemi A, Monibi S, Motiei H, Pickard NAH, Tahmasbi AR, Vedrenne V, Vincent B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo–Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran, Geological Society, London, Special Publications, 329(1): 219–263, doi:10.1144/sp329.10. ##
[8]. Shabafrooz R, Mahboubi A, Vaziri-Moghaddam H, Moussavi-Harami R, Ghabeishavi A, Al-Asam S, I (2015) Facies analysis and carbonate ramp evolution of Oligo-Miocene Asmari formation in the Gachsaran and Bibi-Hakimeh oil fields and the nearby Mish Anticline, Zagros Basin, Iran: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 276(1): 121–146. ##
[9]. Shabafrooz R, Mahboubi A, Vaziri Moghaddam H, Ghabeishavi A, Moussavi Harami R (2015) Depositional architecture and sequence stratigraphy of the Oligo–Miocene Asmari platform, Southeastern Izeh Zone, Zagros Basin, Iran: Facies, 61, doi: 10.1007/s10347-014-0423-3. ##
[10]. Allahkarampour Dill M, Vaziri-Moghaddam H, Seyrafian A, Behdad A (2018) Oligo-Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, SW Iran, Marine and Petroleum Geology, 92, 437-461, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.11.008. ##
[11]. Daraei M, Bayet-Goll A, Ansari M (2017) An integrated reservoir zonation in sequence stratigraphic framework: a case from the Dezful Embayment, Zagros, IranJournal of Petroleum Science and Engineering, doi.org/10.1016/j.petrol.2017.04.038. ##
[12]. Agard P, Omrani, J, Jolivet L, Whitechurch, B, Spakman, W, Monie, E, Meyer, B, Wortel, R (2011) Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geological Magazine 148, 692e725, In: Allen, M.B., Budd, G.E., Leat, P.T., Whitham, A.G. (Eds.), Geodynamic Evolution of the Zagros, Cambridge University Press, doi.org/10.1017/S001675681100046X. ##
[13]. Sepehr M, Cosgrove J W (2002) The major fault zones controlling the sedimentation, deformation, and entrapment of hydrocarbon in the Zagros fold-thrust belt, Iran, AAPG Annual Meeting: Houston, Texas, 10-13. ##
[14]. Sepehr M, Cosgrove J W (2004) Structural framework of the Zagros fold-thrust belt, Iran, Marine and Petroleum Geology, 21:829 – 843, doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006. ##
[15]. Karimnejad Lalami H, Hajialibeigi H, Shahram Sherkati Sh, Mohammad Hossein Adabi M H (2020) Tectonic evolution of the Zagros foreland basin since Early Cretaceous, SW Iran: Regional tectonic implications from subsidence analysis, Journal of Asian Earth Sciences, 204: 104550, doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104550. ##
[16]. Allahkarampour Dill M, Vaziri-Moghaddam H, Seyrafian A, Behdad A, Shabafrooz R (2020) A review of the Oligo–Miocene larger benthic foraminifera in the Zagros basin, 3 Iran; New insights into biozonation and palaeogeographical maps, Revue de micropaléontologie 66 (2020) 100408, doi.org/10.1016/j.revmic.2020.100408. ##
[17]. Fathi isvand R, Mussavi-Harami R, Mahboobi A, Behdad A (2022) Facies analysis and carbonate platform evolution of the Oligo-Miocene deposits in the Aghajari and Rag-e-Safid oil fields, Dezful Embayment, SW Iran. Journal of African Earth Sciences, doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2022.104514. ##
[18]. Dunham R J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture, In: Ham, W.E. (Eds.), Classification of Carbonate Rocks. American Association of Petroleum Geologists Memoir 1, 108-121. ##
[19]. Embry A F, Klovan J E (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT, Bulletin of Canadian Petroleum Geology 19, 730-781, doi.org/10.35767/gscpgbull.19.4.730. ##
[20]. Nio S, Djin Brouwer J, Smith D G, Jong M De, Böhm A (2005) Spectral trend attribute analysis: applications in the stratigraphic analysis of wireline logs, First Break, 23: 4, doi.org/10.3997/1365-2397.23.4.26503. ##
[21]. De Jong M, Smith D, Djin Nio S, Hardy N (2006) Subsurface correlation of the Triassic of the UK southern central graben: new look at an old problem, 24: 9. ##
[22]. De Jong M, Nio S D, Smith D, Böhm A R (2007) Subsurface correlation in the Upper Carboniferous (Westphalian) of the Anglo-Dutch Basin using the climate stratigraphic approach, first break, 25: 12, doi.org/10.3997/1365-2397.2007029. ##
[23]. Thomas A N (1948) The Asmari Limestone of southwest Iran. NGLO -Iranian Oil Company Report, 706. Unpublished. ##
[24]. Wynd J G (1965) Biofacies of the Iranian consortium- agreement area, Unpublished Report 1082: Iranian Offshore Oil Company, Tehran, 7: 2. ##
[25]. Adams C, Bourgeois E (1967) Asmari biostratigraphy, Geological and Exploration Div. Iranian Oil Offshore Company. Report 1074: Unpublished, 5: 4. ##
[26]. مدیریت اکتشاف نفت تهران، 1380، نقشه ساختارهای زاگرس. ##