بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت صمغ عربی بر نانوهیبریدی گاما-آلومینا و سیلیکا در روش آب کم شور بر ازدیاد برداشت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران

2 گروه مهندسی نفت، دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

روش آب‌کم‌ شور با نانوذرات می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های ترکیبی ازدیادبرداشت در نظر گرفته شود. هدف این مقاله، بررسی اثر شوری بر نانوذرات همراه با یک ماده فعال‌سطحی سبز در ازدیاد برداشت نفت است. تلاش شد تا ترکیب مناسب نانوهیبرید و غلظت بهینه شوری برای نانوسیالات در آزمون سیلاب‌زنی میکرومدل مشخص شود. در این پژوهش، از نانوذرات اکسید فلزی گاما-آلومینا و سیلیکا در سیالات پایه با شوری‌های متفاوت به‌کار برده شد. نانوذرات باعث بهبودی بازیافت نهایی نفت می‌شوند اما مهم‌ترین چالش استفاده از نانوذرات هنگام قرارگیری آنان درکنار یون‎های دو ظرفیتی موجود در آب نمک است که به‌شدت ناپایدار می‌شوند. از این‌رو تلاش شد تا پایداری نانوذرات گاما-آلومینا، سیلیکا و هیبریدهای‌شان (در نسبت‌های جرمی مختلف) با شوری متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد. برای افزایش مدت زمان پایداری نانوذرات در آب‌هایی با شوری مختلف از ماده فعال‌سطحی سازگار با محیط زیست و سبز به نام صمغ عربی استفاده شد. طراحی آزمایش‎ها با کمک نرم‌افزار و با روش تاگوچی صورت گرفت. پس از آماده‌سازی نانوسیالات پایداری آنان مورد بررسی قرار گرفت و برروی نانوسیالاتی که پایداری مناسبی داشتند تست سیلاب‌زنی انجام شد. بر طبق نتایج آزمایشگاهی کمترین مدت زمان پایداری مربوط به نانوسیالاتی است که سیال پایه آن‌ها شوری برابر با ppm ۴۰۷۱۰ را دارد. بیشترین بازیافت نهایی نفت مربوط به نانوهیبرید گاما-آلومینا و سیلیکا با نسبت جرمی ۱۰:۹۰ در آب با شوری ppm ۲۰۴۰۰، همراه با ppm ۱۰۰۰ صمغ عربی برابر با ۳۴/۶۰% و کمترین بازیافت نهایی نفت برای نانوذره سیلیکا با آب مقطر بدون صمغ عربی برابر با ۵/۳۴% گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effect of Gum Arabic Surfactant on Nano-Composite of Gamma-Alumina and Silica in Low Salinity Water Flooding for Enhanced Oil Recovery

نویسندگان [English]

  • Azin Khajeh kulaki 1
  • Seyed Mojtaba Hosseini-Nasab 2
  • Hormozi Faramarz 3
1 Faculty of Petroleum Engineering, University of Semnan Iran.
2 School of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
3 Department of Chemical Engineering, Faculty of Chemical & Petroleum and Gas Engineering, University of Semnan Iran
چکیده [English]

The method of low salinity water with nanoparticles can be considered as a hybrid method of enhanced oil recovery. The goal of this paper is to investigate the effect of salinity on nanoparticles with a green surfactant in enhanced oil recovery. It was tried to determine the appropriate mass fraction of the nanohybrid and the optimal concentration of salinity for nanofluids in the micromodel flooding test. In this research, gamma-alumina and silica metal oxide nanoparticles were used in basic fluids with different salinities. Nanoparticles improve oil recovery factor, however the most important challenge of using nanoparticles is when they are placed next to divalent ions in brine, which become very unstable. Therefore, an attempt was made to study the stability of gamma-alumina, silica and their hybrid nanoparticles (in different mass fractions) with different salinity. To increase the duration of stability of nanoparticles in water with different salinity, environmentally compatible and green surfactant called Gum Arabic was used. The experiments were designed with software and Taguchi method. After the preparation of nanofluids, their stability was investigated and the flooding test was performed on the nanofluids that had good stability. The lowest stability period was related to nanofluids whose base fluid was reported to have a salinity of 40,710 ppm. The highest recovery factor of gamma-alumina nanohybrids with a mass fraction of 10:90 in water with a salinity of 20400 ppm, with 1000 ppm of Arabic gum equal to 60.34% and the lowest recovery factor among nanofluids for silica nanoparticles with deionized water without gum Arabic was reported to be 34.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low salinity water
  • Gamma-alumina-silica nanohybrid
  • Gum arabic
  • Stability nanofluid
  • Enhanced oil recovery
[1]. Rashid, S., Mousapour, M. S., Ayatollahi, S., Vossoughi, M., & Beigy, A. H. (2015). Wettability alteration in carbonates during “Smart Waterflood”: Underlying mechanisms and the effect of individual ions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 487, 142-153, doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.09.067. ##
[2]. Zhang, P., Tweheyo, M. T., & Austad, T. (2007). Wettability alteration and improved oil recovery by spontaneous imbibition of seawater into chalk: Impact of the potential determining ions Ca2+, Mg2+, and SO42−, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1-3), 199-208, doi.org/10.1016/j.colsurfa.2006.12.058. ##
[3]. Lager, A., Webb, K. J., Collins, I. R., & Richmond, D. M. (2008, April). LoSal™ enhanced oil recovery: evidence of enhanced oil recovery at the reservoir scale. In SPE Improved Oil Recovery Conference? (pp. SPE-113976). SPE, doi.org/10.2118/113976-MS. ##
[4]. Austad, T., RezaeiDoust, A., & Puntervold, T. (2010). Chemical mechanism of low salinity water flooding in sandstone reservoirs. In SPE Improved Oil Recovery Conference? SPE-129767, doi.org/10.2118/129767-MS. ##
[5]. Al-Attar, H. H., Mahmoud, M. Y., Zekri, A. Y., Almehaideb, R. A., & Ghannam, M. T. (2013, June). Low salinity flooding in a selected carbonate reservoir: experimental approach. In SPE Europec featured at EAGE Conference and Exhibition? SPE-164788, doi.org/10.2118/164788-MS. ##
[6]. Tetteh, J. T., Rankey, E., & Barati, R. (2017, October). Low salinity waterflooding effect: Crude oil/brine interactions as a recovery mechanism in carbonate rocks, In Offshore Technology Conference Brasil, doi.org/10.4043/28023-MS. ##
[7]. J. Wang, H. Song, and Y. Wang, (2020) Investigation on the micro-flow mechanism of enhanced oil recovery by low-salinity water flooding in carbonate reservoir, » Fuel, 266, 117156, doi.org/10.4043/28023-MS. ##
[8]. Septiadi, W. N., Trisnadewi, I. A. N. T., Putra, N., & Setyawan, I. (2018). Synthesis of hybrid nanofluid with two-step method,(2018) E3S Web of Conferences, 67, doi: 10.1051/e3sconf/20186703057. ##
[9]. Hendraningrat, L., & Torsæter, O. (2015). Metal oxide-based nanoparticles: revealing their potential to enhance oil recovery in different wettability systems, Applied Nanoscience, 5, 181-199, doi.org/10.1007/s13204-014-0305-6. ##
[10]. Mahmoudi, S., Jafari, A., & Javadian, S. (2019). Temperature effect on performance of nanoparticle/surfactant flooding in enhanced heavy oil recovery, Petroleum Science, 16, 1387-1402, doi.org/10.1007/s12182-019-00364-6. ##
[11]. Yu, W., & Xie, H. (2012). A review on nanofluids: preparation, stability mechanisms, and applications. Journal of nanomaterials, 1-17, doi.org/10.1155/2012/435873. ##
[12]. Mukherjee, S., & Paria, S. (2013). Preparation and stability of nanofluids-a review, IOSR Journal of Mechanical and civil engineering, 9(2), 63-69, doi: 10.9790/1684-0926369. ##
[13]. Bahari, N. M., Che Mohamed Hussein, S. N., & Othman, N. H. (2021). Synthesis of Al2O3–SiO2/water hybrid nanofluids and effects of surfactant toward dispersion and stability, Particulate Science and Technology, 39(7), 844-858, doi.org/10.1080/02726351.2020.1838015. ##
[14]. Jarrahian, K., Seiedi, O., Sheykhan, M., Sefti, M. V., & Ayatollahi, S. (2012). Wettability alteration of carbonate rocks by surfactants: a mechanistic study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 410, 1-10, doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.06.007. ##
[15]. Karimi, M., Al-Maamari, R. S., Ayatollahi, S., & Mehranbod, N. (2016). Wettability alteration and oil recovery by spontaneous imbibition of low salinity brine into carbonates: Impact of Mg2+, SO42− and cationic surfactant, Journal of Petroleum Science and Engineering, 147, 560-569, doi.org/10.1016/j.petrol.2016.09.015. ##
[16]. Ahmadi, S., Hosseini, M., Tangestani, E., Mousavi, S. E., & Niazi, M. (2020). Wettability alteration and oil recovery by spontaneous imbibition of smart water and surfactants into carbonates. Petroleum Science, 17, 712-721, doi.org/10.1007/s12182-019-00412-1. ##
[17]. Maghzi, A., Mohammadi, S., Ghazanfari, M. H., Kharrat, R., & Masihi, M. (2012). Monitoring wettability alteration by silica nanoparticles during water flooding to heavy oils in five-spot systems: A pore-level investigation, Experimental Thermal and Fluid Science, 40, 168-176, doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2012.03.004. ##
[18]. Salem Ragab, A. M., & Hannora, A. E. (2015, October). A Comparative investigation of nano particle effects for improved oil recovery–experimental work, In SPE Kuwait oil and gas show and conference. OnePetro, doi.org/10.2118/175395-MS. ##
[19]. Rostami, P., Sharifi, M., Aminshahidy, B., & Fahimpour, J. (2019). Enhanced oil recovery using silica nanoparticles in the presence of salts for wettability alteration. Journal of Dispersion Science and Technology, doi.org/10.1080/01932691.2019.1583575. ##
[20]. Ismail, H., Sulaiman, M. Z., & Aizzat, M. A. H. (2020, April). Qualitative investigations on the stability of Al2O3-SiO2 hybrid water-based nanofluids. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 788, (1). 012091, IOP Publishing, doi: 10.1088/1757-899X/788/1/012091. ##
[21]. Ansari, H., Riazi, M., & Sabbaghi, S. (2018). An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid, Journal of Petroleum Research, 28(97-5), 47-58, DOI: 10.22078/pr.2018.3098.2460. ##
[22]. Pourafshary, P., & Moradpour, N. (2019). Hybrid EOR methods utilizing low-salinity water, Enhanc. Oil Recovery Process, New Technol, 8, 25. ##
 
[23] N. K. Renuka, A. V. Shijina, and A. K. Praveen, Mesoporous γ-alumina nanoparticles: Synthesis, characteri
zation and dye removal efficiency, Materials Letters, Vol. 82, pp. 42-44, 2012, doi: 10.1016/j.matlet.2012.05.043. ##
[24]. F.Yu, H. Jiang, F.Xu, Zh. Fan, H. Su, J. Li, (2019) New insights into flow physics in the EOR process based on 2.5D reservoir micromodels, Journal of Petroleum Science and Engineering. ##
[25]. Dror, Y., Cohen, Y., & Yerushalmi‐Rozen, R. (2006). Structure of gum arabic in aqueous solution, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 44(22), 3265-3271, doi.org/10.1002/polb.20970. ##
[26]. Sowunmi, A. O., Efeovbokhan, V. E., Orodu, O. D., & Oni, B. A. (2022). Polyelectrolyte–nanocomposite for enhanced oil recovery: influence of nanoparticle on rheology, oil recovery and formation damage, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 12(2), 493-506., doi: 10.1007/s13202-021-01358-0. ##
[27]. Kshirsagar, D. P., & Venkatesh, M. A. (2021). A review on hybrid nanofluids for engineering applications, Materials Today: Proceedings, 44, 744-755, doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.637. ##
[28]. Hendraningrat, L., & Torsaeter, O. (2014, March). Unlocking the potential of metal oxides nanoparticles to enhance the oil recovery, In Offshore Technology Conference Asia, OTC-24696, OTC, doi.org/10.4043/24696-MS. ##
[29]. Dehaghani, A. H. S., & Daneshfar, R. (2019). How much would silica nanoparticles enhance the performance of low-salinity water flooding? Petroleum Science, 16, 591-605, doi.org/10.1007/s12182-019-0304-z. ##
[30]. Daneshvar, N., Khataee, A. R., Rasoulifard, M. H., & Pourhassan, M. (2007). Biodegradation of dye solution containing Malachite Green: Optimization of effective parameters using Taguchi method, Journal of Hazardous Materials, 143(1-2), 214-219, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.09.016. ##
[31]. Mahpishanian, A. M., Shahverdi, H., Simjoo, M., & Zaeri, M. R. (2021). Experimental Investigation of Nano Silica on Wettability Alteration and Enhanced Oil Recovery from Carbonate Reservoir Using Low Salinity Water. Journal of Petroleum Research, 30(99-6), 3-20, doi: 10.22078/pr.2020.4187.2897. ##
[32]. Mofrad, S. K., & Dehaghani, A. H. S. (2020). An experimental investigation into enhancing oil recovery using smart water combined with anionic and cationic surfactants in carbonate reservoir, Energy Reports, 6, 543-549, doi.org/10.1016/j.egyr.2020.02.034. ##
[33]. Zhang, H., Shan, G., Liu, H., & Xing, J. (2007). Surface modification of γ-Al2O3 nano-particles with gum arabic and its applications in adsorption and biodesulfurization. Surface and Coatings Technology, 201(16-17), 6917-6921, doi: 10.1016/j.surfcoat.2006.11.043. ##
[34]. Bornaee, A. H., Manteghian, M., Rashidi, A., Alaei, M., & Ershadi, M. (2014). Oil-in-water Pickering emulsions stabilized with functionalized multi-walled carbon nanotube/silica nanohybrids in the presence of high concentrations of cations in water, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(4), 1720-1726, doi: 10.1016/j.jiec.2013.08.022. ##
[35]. Habibi, S., Jafari, A., & Fakhroueian, Z. (2020). Wettability alteration analysis of smart water/novel functionalized nanocomposites for enhanced oil recovery. Petroleum Science, 17, 1318-1328, doi: 10.1007/s12182-020-00436-y. ##
[36]. Gallego, A., Cacua, K., Herrera, B., Cabaleiro, D., Piñeiro, M. M., & Lugo, L. (2020). Experimental evaluation of the effect in the stability and thermophysical properties of water-Al2O3 based nanofluids using SDBS as dispersant agent, Advanced Powder Technology, 31(2), 560-570, doi.org/10.1016/j.apt.2019.11.012. ##
[37]. Hou, B., Jia, R., Fu, M., Wang, Y., Jiang, C., Yang, B., & Huang, Y. (2019). Wettability alteration of oil-wet carbonate surface induced by self-dispersing silica nanoparticles: Mechanism and monovalent metal ion’s effect, Journal of Molecular Liquids, 294, 111601, doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111601. ##
[38]. Wasan, D., Nikolov, A., & Kondiparty, K. (2011). The wetting and spreading of nanofluids on solids: Role of the structural disjoining pressure, Current Opinion in Colloid & Interface Science, 16(4), 344-349, doi.org/10.1016/j.cocis.2011.02.001. ##
[39]. Rashid, F. (2021). Experimental investigation of the effect of nanoparticles and polymer on interfacial tension between oil and water during Enhanced Oil Recovery (EOR) (Doctoral dissertation, University of Salford (United Kingdom). ##
[40]. Arain, Z. U. A. (2020). Influence of silica nanoparticles on the surface properties of carbonate reservoirs (Doctoral dissertation, Curtin University), hdl.handle.net/20.500.11937/81266. ##
[41]. Nowrouzi, I., Manshad, A. K., & Mohammadi, A. H. (2020). Effects of TiO2, MgO and γ-Al2O3 nano-particles on wettability alteration and oil production under carbonated nano-fluid imbibition in carbonate oil reservoirs. Fuel, 259, 116110, doi: 10.1016/j.fuel.2019.116110. ##
[42]. Hamdi, S. S., Al-Kayiem, H. H., & Muhsan, A. S. (2020). Natural polymer non-covalently grafted graphene nanoplatelets for improved oil recovery process: A micromodel evaluation. Journal of Molecular Liquids, 310, 113076., doi: 10.1016/j.molliq.2020.113076. ##
[43]. Buckley, S. E., & Leverett, M. (1942). Mechanism of fluid displacement in sands. Transactions of the AIME, 146(01), 107-116, doi.org/10.2118/942107-G. ##