شناسایی هیدروکربن نفتی با استفاده از ارزیابی ژئوشیمیایی گل حفاری و نگارهای پتروفیزیکی در سازندهای کنگان و دالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی نفت پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

2 دانشکده زمین‌شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22078/pr.2023.5216.3311

چکیده

سازندهای کنگان و دالان به‌دلیل عمق تدفین زیاد همیشه به‌عنوان مخازن گازی در نظر گرفته شده‌اند. این مطالعه به‌بررسی نوع سیال هیدروکربنی موجود در مخازن کنگان و دالان براساس تفسیر ژئوشیمیایی گاز محلول در گل حفاری همراه با ارزیابی پتروفیزیکی در یکی از چاه‌های حفاری شده دور از ساحل خلیج‌فارس پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، مطالعه در سه مرحله صورت پذیرفته است. در مرحله اول ارزیابی پتروفیزیکی با فرض کل مخزن به‌عنوان مخزن نفتی انجام گرفت. در مرحله بعدی نوع سیال براساس تفسیر ژئوشیمیایی گاز محلول در گل حفاری با استفاده از روش‌های هاورث و پیکسلر شناسایی شد. نوع سیال نهایی براساس انطباق هر دو روش تعیین گردید. در مرحله آخر نیز ارزیابی مجدد پتروفیزیکی در بخش نفتی مستعد انجام گرفت. براساس تفسیر اولیه پتروفیزیکی، سه بخش نفتی شامل K1، K2 و K4 در مخزن وجود دارد. با این حال، براساس تفسیر ژئوشیمیایی گاز محلول در گل، دو بخش K1 و K4 گازی بوده و فقط بخش K2 حاوی هیدروکربن نفتی است. ارزیابی نهایی پتروفیزیکی بخش K2 به‌عنوان بخش نفتی، تخلخل مفید 6% و اشباع شدگی 29% را نشان داد. نتایج حاصل از این مطالعه آشکار ساخت که توجه به تفسیر ژئوشیمیایی گازهای محلول در گل حفاری در تعیین بازه مناسب مشبک‌کاری و همچنین انتخاب بخش‌های مناسب جهت انجام تست‌های مخزنی باعث کاهش هزینه و زمان نهایی حفاری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Oil Type Hydrocarbon Using Mud Gas Logging and Petrophysical Logs Evaluation in the Kangan and Dalan Formations

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sfidari 1
  • Houshang Mehrabi 1
  • Seyed Mohammad Zamanzadeh 2
1 Petroleum Geology Group, Research Institute of Applied Sciences (RIAS), Tehran, Iran
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The Kangan and Dalan formations have long been considered as gas reservoirs due to their deep burial history. However, this study investigated the type of hydrocarbon fluid in these reservoirs based on the geochemical interpretation of mud gas logging and petrophysical evaluation in the Persian Gulf. The study was conducted in three stages. Firstly, well logs were evaluated under the assumption that the reservoir is an oil-type reservoir. In the next step, the type of fluid was identified based on the geochemical interpretation of mud gas logging, using the Haworth and Pixler methods. The final fluid type was determined based on the integration of geochemical methods. In the last step, a petrophysical re-evaluation was done in the susceptible oil zone. According to the primary petrophysical interpretation, there are three oil zones including K1, K2 and K4 in the reservoir. Meanwhile, based on the geochemical interpretation of mud gas logging, K1 and K4 zones are gas type and only the K2 zone contains oil-type hydrocarbon. Petrophysical re-evaluation of the K2 zone (identified as oil-type reservoir zone) indicated an effective porosity of 6% and water saturation of 29%. The results of this study suggest that paying attention to mud gas logging interpretation when determining the appropriate interval for perforation and selecting the appropriate zones for reservoir tests can reduce drilling costs and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mud Gas Logging
  • Haworth Indices
  • Pixler Gas Ratios
  • Multimin Method