اصلاح گروه بندی وینلند بر اساس کیفیت مخزنی و پارامترهای تولیدی در سنگهای کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، عضو هیات علمی

2 پژوهشگاه صنعت نفت

10.22078/pr.2023.5127.3274

چکیده

گستردگی تنوع در سنگهای کربناته، ارتباط بین پارامترهای مخزنی و تولیدی با سنگ و تعمیم آن به مخزن را سخت می نماید. بنابراین جهت کاهش تنوع، گروههای سنگی مختلفی با لحاظ پارامترهای لیتولوژیکی، منفذی و خواص پتروفیزیکی بوجود آمده اند. در این گروه بندیها به پارامترهای جریان سیال توجه مطلوبی نمی گردد و همچنین برخی از این گروه بندیها دارای پیچیدگی زیادی می باشند که استفاده از آنها را سخت می نماید. گروه بندی با ورودیهای داده کم و در عین حال لحاظ شدن خواص جریان سیال در گروه بندی می تواند نقش بسزایی در مطالعات سنگهای کربناته ایفاء نماید. با این هدف، در این مطالعه، علاوه بر بررسی کیفیت مخزنی در گروه بندی وینلند، پارامترهای جریان سیال نیز بعنوان پارامترهای تولیدی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. در این جهت، گروه بندی وینلند با استفاده از داده های پتروفیزیکی 779 نمونه سنگ کربناته از سازندهای ایلام، سروک و فهلیان تعیین گردیده و سپس مطلوبیت گروه بندی با استفاده از پارامترهای لیتولوژیکی، پتروفیزیکی، منفذی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان داد با اصلاح مرزهای گروه بندی وینلند، ارتباطات منظمی با پارامترهای ذکر شده ایجاد می گردد. نتایج نشان داد با اینکه با افزایش شماره گروه، خواص مخزنی بهبود نشان می دهد، خواص دینامیکی این روند را نشان نمی دهد و در مجموع گروههای میانی مطلوبترین بخش گروه بندی از لحاظ کیفیت مخزنی و پارامترهای تولیدی است. سوق گروه بندی استاتیکی به سمت گروه بندی دینامیکی و همچنین استفاده از نسبت ضریب بازیافت به اشباع آب غیر قابل کاهش بعنوان پارامتر کلیدی جهت بررسی کیفیت تولید، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modification of Winland rock typing based on reservoir quality and production parameters in carbonate rocks

نویسندگان [English]

  • Hossain Rahimpour-Bonab 1
  • kazem saadat 2
1 Tehran University, Academic member
2 RIPI
چکیده [English]

The high heterogeneity in carbonate rocks makes it difficult to relate the reservoir and production parameters to the rock and to generalize it to the reservoir. Therefore, in order to reduce diversity, Different rock types have been formed with respect to various parameters, including lithological parameters, porosity, and petrophysical properties. In these groupings, fluid flow parameters are not given proper attention, and also some of these rock groupings are very complicated, which makes them difficult to use. Grouping with low data input and at the same time paying attention to the characteristics of fluid flow in grouping can play a significant role in the studies of carbonate rocks. In this study, in addition to investigating the reservoir quality in the Winland throat radius rock typing, fluid flow parameters have also been examined as production and dynamic parameters. In this regard, using the petrophysical data of 779 carbonate rock samples from the Ilam, Sarvakk and Fahliyan formations, the Winland rock typing was determined, and then the appropriateness of the rock typing was investigated using lithological, petrophysical, pore and dynamic parameters. Investigations showed that by correcting the boundaries of the Winland rock typing, regular connections are established with the mentioned parameters. The results showed that although the reservoir properties show improvement with the increase in the group number, the dynamic properties do not show this trend, and in general, the middle groups are the most desirable part of the rock typing in terms of reservoir quality and production parameters. The shift of static rock typing towards dynamic rock typing and also the use of the ratio of recovery factor to irreducible water saturation as a key parameter to check production quality are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rock typing
  • Winland
  • Reservoir Quality
  • recovery factor. production parameters
  • Carbonate Rocks