بررسی آزمایشگاهی سازگاری زه آب نیشکر و نفت خام: مطالعه موردی میادین جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

2 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 بخش مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، خوزستان، ایران

10.22078/pr.2024.5318.3366

چکیده

فرآیند تزریق آب به عنوان یکی از روش‌های مرسوم افزایش برداشت همواره با مشکل کاهش تزریق پذیری چاه‌های تزریقی مواجه است. همچنین به علت محدودیت منابع آبی شیرین دنیا، استفاده از انواع منابع غیر معمول آبی مطرح است. تمرکز این پژوهش بر روی منبع آبی زه آب زمین های کشاورزی بوده و سازگاری دو نمونه زه‌آب نیشکر با سه نمونه نفت‌‌ میادین جنوب غربی ایران، از نظر تشکیل امولسیون و رسوب مواد آلی، بررسی شده است. نتایج نشان داد امولسیون نمونه زه‌آب 1 و نفت A در طول مدت زمان سه ساعت، %63 جدایش فازی داشته اما برای نمونه زه‌آب 2 امولسیون پایدار بدون جدایش فازی مشاهده شد. نفت‌های B و Cبا هر دو زه‌آب رفتار یکسانی داشته و میزان جدایش فازی در زمان‌های اولیه %37 بود و با گذشت سه ساعت به %82 افزایش یافت. همچنین با تغییر درصد اختلاط‌ زه‌آب و نفت، تمایل تشکیل امولسیون بصورت محسوسی تغییر می‌یابد. رفتار متفاوت یک نمونه نفت با زه‌آب های مختلف می‌تواند به دلیل اختلاف کشش بین سطحی باشد. به طور نمونه IFT نفت A با زه‌آب 1 و 2 به ترتیب برابر با 5/11 و dyn/cm 35/15 بوده و IFT نفت B برای هر دو زه‌آب در بازه dyn/cm16 بود. از سوی دیگر با قرار دادن هر دو نمونه زه‌آب در مجاورت پساب تولیدی، رسوبی مشاهده نشد و بنابراین راهکار اختلاط آب ها از منابع مختلف برای افزایش حجم تزریق قابل بررسی است. در نهایت شرایط تشکیل رسوبات مختلف در اثر تزریق زه‌آب به درون مخزن (قرار گرفتن در شرایط دمایی و فشاری مخزن و مجاورت با آب سازندی) شبیه سازی شد و مشخص گردید تشکیل رسوبات CaCO3، CaSO4 وFe2CO3 محتمل است. به صورت کلی نمونه زه‌آب نیشکر می‌تواند گزینه قابل بررسی برای تزریق به برخی میادین نفتی باشد که البته بررسی سازگاری پیش از هرگونه برنامه ریزی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of compatibility between sugarcane seepage water and crude oil: A case study of south-west fields of Iran.

نویسندگان [English]

  • Maysam Mohammadzadeh-Shirazi 1
  • shamim miraee 2
  • azim kalantari asl 3
  • hossein ahmadi eshkaftaki 4
1 Department of Petroleum Engineering, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 faculty of chemical, oil and gas engineering, shiraz university, shiraz, iran
3 faculty of chemical, oil and gas engineering,shiraz university, shiraz, iran
4 National Iranian south oil company, ahwaz, iran
چکیده [English]

The process of injecting water as one of the common methods to enhance oil recovery always faces the challenge of reduced injectivity of injection wells during the process. Additionally, due to limitations in freshwater resources worldwide, the use of unconventional water sources is being considered. This research focuses on the use of sugarcane irrigation water as an unconventional water source in agricultural lands and investigates its compatibility with three different oil samples from southwest oil fields of Iran in terms of emulsion formation and organic matter deposition. The compatibility of sugarcane irrigation water and a produced water sample from the reservoir is also monitored regarding the formation of mineral deposits. The results indicate that emulsion of irrigation water sample 1 and oil A had a phase separation of 63% over a three-hour period, while sugarcane irrigation water sample 2 exhibited stable emulsion without phase separation. Oils B and C showed similar behavior with both sugarcane irrigation waters, with an initial phase separation of 37%, increasing to 82% after three hours. Furthermore, the tendency to form emulsion significantly changes with variations in the percentage of sugarcane irrigation water and oil mixing. The different behavior observed between a sample of oil and various sugarcane irrigation waters may be attributed to differences in interfacial tension. For instance, the interfacial tension (IFT) of oil A with sugarcane irrigation waters 1 and 2 was 11.5 and 35.15 dyn/cm, respectively, while the IFT of oil B with both sugarcane irrigation was in the range of 16 dyn/cm. Mixing both sugarcane irrigation water samples with the produced water did not result in deposits. Therefore, mixing water from various sources to increase injection volume is a viable solution. Finally, the conditions for the formation of various deposits due to the injection of sugarcane irrigation water into the reservoir (under reservoir temperature and pressure conditions and in contact with formation water) were simulated. The simulation indicated the probable formation of deposits such as CaCO3, CaSO4 and Fe2CO3. In general, sugarcane irrigation water could be a feasible option for injection in some oil fields; however, compatibility assessment before any planning is crucial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injection water
  • sugarcane irrigation water
  • enhanced oil recovery
  • environment
  • emulsion formation
  • and mineral deposition