رویکردی جامع برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ازدیادبرداشت : مطالعه موردی ازدیاد برداشت آب پایه در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 ازدیاد برداشت- پژوهشگاه صنعت نفت

3 پژوهنده 1/ پژوهشگاه صنعت نفت

10.22078/pr.2024.5307.3356

چکیده

با توجه به عدم قطعیت ها در شناخت و مدلسازی مخازن، کمبود داده های دقیق نتایج همچنان می تواند توأم با ریسک باشد. از این رو شناسایی، ‌ارزیابی و کنترل ریسک های ازدیاد برداشت در طرح های ازدیادبرداشت مورد توجه جدی قرار میگیرند؛ لیکن در این حوزه پژوهش های اندکی با بهره مندی از ادبیات مدیریت ریسک به انجام رسیده است. هدف از این پژوهش آن است که با بهره گیری از یکی از تکنیک های مرسوم در ارزیابی ریسک با عنوان «تجزیه تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن» رویکردی جامع در این زمینه ارائه و نتایج بکارگیری آن در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ازدیاد برداشت آب پایه نمایش داده شود. بدین منظور با استفاده از نظرات خبرگان ، 33 عنوان ریسک بالقوه از منظر فنی (داده ها، مدل سازی و تحلیل)، عملیاتی ، اقتصادی، سیاسی و سازمانی شناسایی شد. بر اساس طرح مطالعاتی میدان، ضمن بررسی خواص استاتیک و دینامیک مخزن و همچنین خواص و پراکندگی شکاف، سه ناحیه تحت عنوان سکتور1(غربی) و سکتور2(مرکزی) و سکتور 3(شرقی) مشخص شده و ریسک های شناسایی شده بر اساس سه پارامتر «احتمال رخداد» و «شدت تاثیر» و «قابلیت تشخیص» امتیاز دهی شدند. بر این اساس و در چارچوب تکنیک مذکور ،‌ ریسک ها اولویت بندی شده و ریسک های بحرانی/دارای اولویت در هریک از سه سکتور بطور جداگانه تعیین شد؛ «عدم کفایت تعداد داده های معتبر آزمایشگاهی در ارتباط با خواص فیزیکی و رفتار فازی سیال در رابطه با نمونه های گرفته شده»، «ضعف مدل پیش بینی رفتار فازی سیال»، «ضعف تطبیق تاریخچه شبیه سازی مدل پایه مخازن» و «ضعف تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پایش عملکرد روش ازدیاد برداشت» ریسک های بحرانی در همه سکتورها شناسایی شدند. درپایان اقدامات کنترلی متناسب با ریسکهای دارای اولویت، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Approach to Assessing and Prioritizing EOR Risks: A Case Study of Water EOR in a Southwest Oil Field of Iran

نویسندگان [English]

  • shima ebrahimzadeh rajaee 1
  • دکتر gerami 2
  • mohammad parvazdavani 3
  • azadeh dabbaghi 1
1 ripi
2 IOR DIVISION- RIPI
3 Researcher/ RIPI
چکیده [English]

با توجه به عدم قطعیت ها در شناخت و مدلسازی مخازن، کمبود داده های دقیق نتایج همچنان می تواند توأم با ریسک باشد. از این رو شناسایی، ‌ارزیابی و کنترل ریسک های ازدیاد برداشت در طرح های ازدیادبرداشت مورد توجه جدی قرار میگیرند؛ لیکن در این حوزه پژوهش های اندکی با بهره مندی از ادبیات مدیریت ریسک به انجام رسیده است. هدف از این پژوهش آن است که با بهره گیری از یکی از تکنیک های مرسوم در ارزیابی ریسک با عنوان «تجزیه تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن» رویکردی جامع در این زمینه ارائه و نتایج بکارگیری آن در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ازدیاد برداشت آب پایه نمایش داده شود. بدین منظور با استفاده از نظرات خبرگان ، 33 عنوان ریسک بالقوه از منظر فنی (داده ها، مدل سازی و تحلیل)، عملیاتی ، اقتصادی، سیاسی و سازمانی شناسایی شد. بر اساس طرح مطالعاتی میدان، ضمن بررسی خواص استاتیک و دینامیک مخزن و همچنین خواص و پراکندگی شکاف، سه ناحیه تحت عنوان سکتور1(غربی) و سکتور2(مرکزی) و سکتور 3(شرقی) مشخص شده و ریسک های شناسایی شده بر اساس سه پارامتر «احتمال رخداد» و «شدت تاثیر» و «قابلیت تشخیص» امتیاز دهی شدند. بر این اساس و در چارچوب تکنیک مذکور ،‌ ریسک ها اولویت بندی شده و ریسک های بحرانی/دارای اولویت در هریک از سه سکتور بطور جداگانه تعیین شد؛ «عدم کفایت تعداد داده های معتبر آزمایشگاهی در ارتباط با خواص فیزیکی و رفتار فازی سیال در رابطه با نمونه های گرفته شده»، «ضعف مدل پیش بینی رفتار فازی سیال»، «ضعف تطبیق تاریخچه شبیه سازی مدل پایه مخازن» و «ضعف تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پایش عملکرد روش ازدیاد برداشت» ریسک های بحرانی در همه سکتورها شناسایی شدند. درپایان اقدامات کنترلی متناسب با ریسکهای دارای اولویت، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMEA
  • Risk Assessment
  • water based EOR
  • low salinity water injection
  • Prioritize