مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر کاهش شوری آب تزریقی در فرآیند تزریق آب بر تولید نفت در مخازن کربناته دارای انیدریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 پژوهشگاه‌صنعت نفت

10.22078/pr.2024.5316.3364

چکیده

با افت فشار مخزن و کاهش نرخ تولید نفت، حجم زیادی از نفت اولیه از مخزن تولید نخواهد شد که در چنین شرایطی از روش های مختلف ازدیاد برداشت استفاده می شود. اثر آب کم شور در سنگهای مخزن از جمله کربناته ها به دلیل واکنش و برهمکنش پیچیده سنگ و سیال و همچنین سیال سیال هنوز نیازمند تحقیقات گسترده ای می باشد. تعدادی از مطالعات و تحقیقات گذشته نشان داده است که وجود کانی انیدریت در یک سنگ کربناته باعث افزایش تولید و تراوایی سنگ گشته و نقش مثبتی در بهبود بازیافت نفت دارد. در این مطالعه برای شناخت بیشتر برهم کنش بین سنگ شامل انیدریت و دولومیت ، آزمایشات مختلفی از جمله پتانسیل زتا، کشش بین سطحی، سیلاب زنی مغزه و آنالیز آب خروجی مورد بررسی قرار گرفته که براساس نتایج، کاهش شوری و رقیق شدن آب تزریقی باعث تضعیف قدرت یونی و لایه‌های دوگانه الکتریکی در محلول میگردد و میزان پتانسیل زتا را کاهش می دهد. واکنش بین سنگ و سیال باعث انحلال کانی‌های سنگ از جمله کانی های انیدریت و دولومیت گشته و در نتیجه کاهش بار الکتریکی سطح سنگ نسبت داده شود و از طرفی در یون های دیگر باعث ایجاد رسوبات شده است. تزریق آب با شوری کم که آب های چهار و بیست برابر رقیق شده می باشد ، به هر دو صورت ثانویه و ثالثیه در سنگ‌های دولومیتی خالص حاوی سنگ انیدریت که توسط نفت زنده اشباع گردیده، تزریق شده است. براساس نتایج، آب تزریقی چهار بار رقیق شده بعد از تزریق آب تزریقی اصلی در دو سنگ، بازیافت نفت را افزایش داده است.همچنین استفاده از نفت زنده نتایج را به شرایط واقعی تر مخزن نزدیک می کند که امکان شبیه سازی و استناد به نتایج را جهت انجام طرح های ازدیاد برداشت میدانی را امکان پذیر می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of low salinity water on oil production in water injection process in carbonate reservoir with anhydrate.

نویسندگان [English]

  • samaneh bovard 1
  • Saeed Abbasi 1
  • Abbas Shahrabadi 2
  • Alireza Talebi 1
  • shahab Hosseini 1
1 RIPI
2 RIPI
چکیده [English]

Low salinity water injection is a usable method in enhanced oil recovery, garnering attention due to its low risk and economic viability. The impact of low salinity water on reservoir rocks, especially carbonates, remains the subject of extensive research due to the complex interactions between rock-fluid, and the fluid-fluid interactions. Previous studies have indicated that the presence of anhydrite minerals in a carbonate rock enhances oil production, permeability, and plays a positive role in oil recovery. In this study, various experiments, including zeta potential, interfacial tension, core flooding, and effluent water ion analysis, were conducted to better understand the interaction between rocks containing anhydrite and dolomite and the fluid, which includes injected sample waters with different salinities. The results suggest that reducing salinity and diluting injection water weaken the ionic strength and electrical double layers around particles, leading to a decrease in zeta potential. The rock-fluid interaction results in the dissolution of minerals such as anhydrite and dolomite associated with calcium and magnesium ions, resulting in a reduction in the rock surface electrical charge. Simultaneously, the reaction causes the precipitation of other ions. Low salinity water, diluted by both four and twenty times, was injected into pure calcite rocks containing anhydrite in both secondary and tertiary methods. According to the results, injection of four times diluted water after high salinity water injection in two rocks increased oil recovery. Elemental analysis and effluent water analysis from core flooding experiments revealed multiple ion exchange and mineral solubility as mechanisms altering wettability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mineral dissolution
  • anhydrite
  • zeta potential
  • low salinity water injection
  • core flooding