مطالعه آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی استیل ضدزنگ دراثر پوشش با نانوذرات اکسید تنگستن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات نانو و کربن، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

10.22078/pr.2024.5290.3346

چکیده

با افزایش حفاری‌های فراساحل برای استخراج نفت، بهره‌برداری و حمل ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی، از سویی ریسک ریزش نفت و پساب‌های نفتی در محیط دریایی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته از سوی دیگر جداسازی سهل، قابل کنترل و اقتصادی آب همراه نفت با تکنولوژی‌‌های جدید ضرورت یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. ریزش نفت و پساب‌های نفتی اثر فاجعه آمیزی بر اکوسیستم و محیط زیست داشته و جداسازی آب همراه نفت با روش‌های سنتی هم مستلزم مصرف مواد شیمیایی گرانقیمت می‌باشد. طی چند سال گذشته توسعه مواد ترشونده خاص برای جداسازی آب و هیدروکربن توجه زیادی از پژوهش‌گران را به خود معطوف داشته و پژوهش‌گران زیادی مواد با ترشوندگی گزینشی که ‌آب‌گریز/روغن‌دوست یا آب‌دوست/روغن‌گریز ساخته‌اند که می‌تواند برای جداسازی یک فاز انتخابی از مخلوط آب و چربی (روغن، هیدروکربن و نفت) استفاده شوند. در پژوهش حاضر نیز امکان استفاده از اکسید تنگستن به‌عنوان یک‌پوشش روی مش استیل ضدزنگ به‌منظور بررسی امکان تغییر ترشوندگی مش و استفاده از آن جهت جداسازی گزینشی یکی از فازهای آب یا هیدروکربور از مخلوط آنها بررسی شد. بدین‌منظور طرفین مش 5 میکرون استیل ضدزنگ با روش هیدروترمال پوشیده از اکسید تنگستن نانوساختار شد. اندازه‌گیری زاویه تماس آب و روغن روی این مش نشان‌داد که مش مرطوب در هوا آب‌دوست و هنگامی‌که زیر آب قرارگیرد روغن‌گریز می‌شود. در نتیجه چنین رفتار ترشوندگی، این‌مش می‌تواند برای جداسازی مخلوط‌های آب و نفت (روغن) به‌کار رود. به‌منظور ساخت آن، یک‌قطعه مش فولادی ضدزنگ در اتوکلاوی با پوشش داخلی تفلونی حاوی mL 250 میلی‌لیتر محلول آبی تنگستات‌سدیم هیدراته، اسیدکلریدریک و اسید اگزالیک قرار داده‌شد. پس‌از h 3 قرارگیری اتوکلاو در آون با دمای C° 180 و به‌دنبال آن خنک‌شدن در دمای اتاق، قطعه‌مش فولادی با اتانول و آب شستشو داده‌شد و پس‌از خشک شدن، برای حدود h 1 در کوره C° 350 کلسینه‌شد. ترشوندگی فیلتر ‌آب‌دوست- در زیر آب ‌روغن‌گریز نیز با اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک ارزیابی شد. سازوکار رفتار ترشوندگی فیلتر ساخته شده عمدتاً به ساختار سلسله‌ای پوشش نانو ذرات سطح و زبری نسبی آن مربوط بوده و از این‌رو خاصیت آب‌دوستی سطح افزایش یافت. آنالیزهای EDS پوشش تشکیل شده برروی مش و تصاویر FE-SEM و TEM فیلتر ساخته شده همگی حاکی از ایجاد پوشش نانوساختار WO3 در دو طرف مش استیل ضدزنگ هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Wettability Change of Stainless-Steel Mesh due to Coating with Tungsten Oxide Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nouri 1
  • Mohammad Taghi Sadeghi 1
  • Alimorad Rashidi 2
1 Department of Chemical, Oil and Gas Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Nanotechnology Research Center, Research Institute of Petroleum Industry (Iran), Tehran, Iran
چکیده [English]

With the increase of offshore drilling for oil extraction, exploitation and transportation of oil and oil products, on one hand, the risk of oil spills and oily waste water in the marine environment has increased significantly, on the other side, easy, controllable and economical modern methods for oil-water separation has become necessary. Oil spills and oily waste water have a disastrous effect on the ecosystem and environment, and the separation of crude oil associate water by traditional methods also requires the use of expensive chemicals. During the past few years, the development of special wetting materials for the separation of water - hydrocarbons has attracted much attention from researchers, and many researchers have created materials with selective wettability that are hydrophobic/oleophilic or hydrophilic/oleophobic, which can be used to separate a selective phase from an oil (hydrocarbons, petroleum, fats)-water mixture. In the current research, the possibility of using nonostructure tungsten oxide as a coating on stainless steel mesh is investigated in order to check the possibility of changing the wettability of the mesh and using it to selectively separate one of the water or hydrocarbon phases from their mixture. For this purpose, both sides of the 5 micron stainless steel mesh were coated with nanostructured tungsten oxide by hydrothermal method. The measurement of the contact angle of water and oil on this mesh showed that the wet coated mesh is hydrophilic in air and becomes oil-repellent when submerged. Due to such wetting behavior, this mesh can be used to separate oil and water mixtures. A piece of stainless steel mesh was placed in an autoclave with an inner Teflon coating containing 250 mL of an aqueous solution of hydrated sodium tungstate, hydrochloric acid, and oxalic acid. The autoclave was placed in an oven at 180°C for 3 hours. After cooling to room temperature, washing with ethanol and Water and drying, it was roasted in an electrical furnace of 350°C for about an hour. The wettability of the hydrophilic and underwater oleophobic filter was also evaluated by measuring the static contact angle. The wetting behavior mechanism of the constructed filter is mainly related to the hierarchical structure of the nano-spherical coating of the surface and its relative roughness, and hence the hydrophilicity of the surface increased. The EDS analysis of the coating formed on the mesh and the FE-SEM and TEM images of the fabricated filter all indicate the formation of WO3 nanostructured coating on both sides of the stainless steel mesh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tungsten Oxide
  • Nanostructure
  • Wettability
  • Stainless Steel Mesh
  • Coating
  • Hydrothermal
[1]. Matijasevic, B., and Banhart, J. (2006). Improvement of aluminium foam technology by tailoring of blowing agent. Scripta Materialia, 54(4), 503-508, Matijasevic, B., & Banhart, J. (2006). Improvement of aluminium foam technology by tailoring of blowing agent. Scripta Materialia, 54(4), 503-508.##
[2]. Goodarzi, F., & Zendehboudi, S. (2019). A comprehensive review on emulsions and emulsion stability in chemical and energy industries, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 97(1): 281-309, doi.org/10.1002/cjce.23336.##
[3]. Issaka, S. A., Nour, A. H., & Yunus, R. M. (2015). Review on the fundamental aspects of petroleum oil emulsions and techniques of demulsification, Journal of Petroleum and Environmental Biotechnology, 6(2): 1, x.doi.org/10.4172/2157-7463.1000214.##
[4]. Zolfaghari, R., Fakhru’l-Razi, A., Abdullah, L. C., Elnashaie, S. S., and Pendashteh, A. (2016). Demulsification techniques of water-in-oil and oil-in-water emulsions in petroleum industry, Separation and Purification Technology, 170, 377-407, doi.org/10.1016/j.seppur.2016.06.026.##
[5]. Daniel-David, D., Le Follotec, A., Pezron, I., Dalmazzone, C., Noik, C., Barre, L., and Komunjer, L. (2008). Destabilisation of water-in-crude oil emulsions by silicone copolymer demulsifiers, Oil and Gas Science and Technology-Revue de l’IFP, 63(1): 165-173, doi.org/10.2516/ogst:2008002.##
[6]. Abdulredha, M. M., Aslina, H. S., and Luqman, C. A. (2020). Overview on petroleum emulsions, formation, influence and demulsification treatment techniques. Arabian Journal of Chemistry, 13(1), 3403-3428, doi.org/10.1016/j.arabjc.2018.11.014.##
[7]. Liu, J., Li, X., Jia, W., Li, Z., Zhao, Y., & Ren, S. (2015). Demulsification of crude oil-in-water emulsions driven by graphene oxide nanosheets, Energy & Fuels, 29(7), 4644-4653, doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b00966.##
[8]. Kang, W., Yin, X., Yang, H., Zhao, Y., Huang, Z., Hou, X., ... & Aidarova, S. (2018). ​ Demulsification performance, behavior and mechanism of different demulsifiers on the light crude oil emulsions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 545, 197-204, doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.02.055.##
[9]. Yi, M., Huang, J., & Wang, L. (2017). Research on crude oil demulsification using the combined method of ultrasound and chemical demulsifier, Journal of Chemistry, 2017(1): 9147926, doi.org/10.1155/2017/9147926.##
[10]. Osuji, L. C., and Onojake, C. M. (2004). Trace heavy metals associated with crude oil: A case study of Ebocha-8 Oil-spill-polluted site in Niger Delta, Nigeria, Chemistry & biodiversity, 1(11), 1708-1715.##
[11]. Nordvik, A. B., Simmons, J. L., Bitting, K. R., Lewis, A., and Strøm-Kristiansen, T. (1996). Oil and water separation in marine oil spill clean-up operations, Spill Science & Technology Bulletin, 3(3): 107-122, doi.org/10.1016/S1353-2561(96)00021-7.##
[12]. Gossen, L. P., and Velichkina, L. M. (2006). Environmental problems of the oil-and-gas industry. Petroleum Chemistry, 46, 67-72.##
[13]. Liang, H. W., Guan, Q. F., Chen, L. F., Zhu, Z., Zhang, W. J., and Yu, S. H. (2012). Macroscopic-scale template synthesis of robust carbonaceous nanofiber hydrogels and aerogels and their applications, Angewandte Chemie International Edition, 51(21): 5101-5105, doi.org/10.1002/anie.201200710.##
[14]. Cao, Y., Chen, Y., Liu, N., Lin, X., Feng, L., and Wei, Y. (2014). Mussel-inspired chemistry and Stöber method for highly stabilized water-in-oil emulsions separation, Journal of Materials Chemistry A, 2(48): 20439-20443, doi.org/10.1039/C4TA05075D.##
[15]. Lee, C. H., Johnson, N., Drelich, J., and Yap, Y. K. (2011). The performance of superhydrophobic and superoleophilic carbon nanotube meshes in water–oil filtration. Carbon, 49(2), 669-676, doi.org/10.1016/j.carbon.2010.10.016.##
[16]. Li, H., Wang, X., Song, Y., Liu, Y., Li, Q., Jiang, L., & Zhu, D. (2001). Super-“amphiphobic” aligned carbon nanotube films. Angewandte Chemie, 113(9): 1793-1796.##
[17]. Yuan, J., Liu, X., Akbulut, O., Hu, J., Suib, S. L., Kong, J., and Stellacci, F. (2008). Superwetting nanowire membranes for selective absorption. Nature nanotechnology, 3(6): 332-336, doi: 10.1038/nnano.2008.136.##
[18]. Cao, Y., Zhang, X., Tao, L., Li, K., Xue, Z., Feng, L., & Wei, Y. (2013). Mussel-inspired chemistry and michael addition reaction for efficient oil/water separation. ACS applied materials & interfaces, 5(10), 4438-4442, doi.org/10.1021/am4008598.##
[19]. Aulin, C., Netrval, J., Wågberg, L., & Lindström, T. (2010). Aerogels from nanofibrillated cellulose with tunable oleophobicity. Soft Matter, 6(14): 3298-3305, doi.org/10.1039/C001939A.##
[20]. Jin, M., Wang, J., Yao, X., Liao, M., Zhao, Y., and Jiang, L. (2011). Underwater oil capture by a three-dimensional network architectured organosilane surface, Advanced Materials, 25(23): 2861-2864, doi:10.1002/adma.201101048.##
[21]. Liu, M., Zheng, Y., Zhai, J., and Jiang, L. (2010). Bioinspired super-antiwetting interfaces with special liquid− solid adhesion. Accounts of chemical research, 43(3): 368-377, doi.org/10.1021/ar900205g.##
[22]. Zhang, F., Zhang, W. B., Shi, Z., Wang, D., Jin, J., and Jiang, L. (2013). Nanowire-haired inorganic membranes with superhydrophilicity and underwater ultralow adhesive superoleophobicity for high-efficiency oil/water separation, Adv. Mater, 25(30): 4192-4198.##
[23]. Crick, C. R., Gibbins, J. A., & Parkin, I. P. (2013). Superhydrophobic polymer-coated copper-mesh; membranes for highly efficient oil–water separation, Journal of Materials Chemistry A, 1(19): 5943-5948, doi.org/10.1039/C3TA10636E.##
[24]. Jinlong, S., Shuai, H., Yao, L., Xiangwei, B., Aritra, G., Ranjan, G., and Wenji, X. (2014). Self-driven one-step oil removal from oil spill on water via selective-wettability steel mesh, doi.org/10.1021/am505254j.##
[25]. Li, H., Yin, Y., Zhu, L., Xiong, Y., Li, X., Guo, T., ... & Xue, Q. (2019). A hierarchical structured steel mesh decorated with metal organic framework/graphene oxide for high-efficient oil/water separation, Journal of hazardous materials, 373, 725-732, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.04.009.##
[26]. Li, X., Zhang, W., Liu, N., Qu, R., Wei, Y., & Feng, L. (2018). Superwetting copper meshes based on self-organized robust CuO nanorods: efficient water purification for in situ oil removal and visible light photodegradation, Nanoscale, 10(9), 4561-4569, doi.org/10.1039/C7NR09201F.##
[27]. Deng, W., Long, M., Miao, X., Wen, N., & Deng, W. (2017). Eco-friendly preparation of robust superhydrophobic Cu(OH)2 coating for self-cleaning, oil-water separation and oil sorption. Surface and coatings technology, 325, 14-21, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.06.040.##
[28]. Manna, U., & Lynn, D. M. (2015). Synthetic surfaces with robust and tunable underwater superoleophobicity. Advanced Functional Materials, 25(11): 1672-1681, doi.org/10.1002/adfm.201403735.##
[29]. Liu, Y., Yin, J., Fu, Y., Zhao, P., Zhang, Y., He, B., & He, P. (2020). Underwater superoleophobic APTES-SiO2/PVA organohydrogel for low-temperature tolerant, self-healing, recoverable oil/water separation mesh, Chemical Engineering Journal, 382, 122925, doi.org/10.1016/j.cej.2019.122925.##
[30]. Chen, X., Chen, D., Li, N., Xu, Q., Li, H., He, J., and Lu, J. (2019). Durable and stable MnMoO4-coated copper mesh for highly efficient oil-in-water emulsion separation and photodegradation of organic contaminants, ACS applied materials & interfaces, 11(26): 23789-23797, doi.org/10.1021/acsami.9b07091.##
[31]. Yu, Z., Yun, F.F., Gong, Z., Yao, Q., Dou, S., Liu, K., Jiang, L. and Wang, X. (2017). A novel reusable superhydrophilic NiO/Ni mesh produced by a facile fabrication method for superior oil/water separation. Journal of materials chemistry A, 5(22), 10821-10826, doi.org/10.1039/C7TA01987D.##
[32]. Ahmadian, H., Tehrani, F. S., and Aliannezhadi, M. (2019). Hydrothermal synthesis and characterization of WO3 nanostructures: effects of capping agent and pH. Materials Research Express, 6(10): 105024, doi:10.1088/2053-1591/ab3826.##