محاسبه تخلخل و توزیع حفره‌های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده

تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) پاسخ هسته‌های اتمی به میدان‌های مغناطیسی خارجی است. در این تحقیق به بررسی روش نوین MRIL (چاه پیمایی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای) جهت تعیین پارامترهای پتروفیزیکی مورد نیاز از قبیل تخلخل و توزیع اندازه حفره‌ها که در تخمین هیدروکربن موجود در مخزن به کار گرفته می‌شود، می‌پردازیم. برای این منظور، ابتدا پارامتر تخلخل با پردازش داده‌های NMR محاسبه شده و سپس تخلخل حاصل با تخلخل نوترونی و تخلخل مغزه مقایسه می‌شود. نتایج بیان‌گر توافق خوب بین تخلخل NMR و تخلخل مغزه است.درحالی که یافته‌ها نشان می‌دهد تخلخل نوترونی بیش از اندازه واقعی است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Porosity and Pore Size Distribution Using Nuclear Magnetic Resonance Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khoshsima
  • Zohreh Karegar
Physics Department of Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Nuclear magnetic resonance (NMR) is the response of atomic nucleus to external magnetic fields. In this work we have investigated the new method of MRIL, well logging by use of Nuclear magnetic resonance, to determine petrophysics parameters, such as porosity and pore size distribution to estimate hydrocarbon in the reservoir. Using the NMR data, we have calculated porosity and then compaired it with the neutron porosity. The results show good agreement between NMR porosity and the core porosity, but the neutron porosity is more than the core value
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Magnetic Resonance
  • Porosity
  • Pore Size Distribution
  • bin
[1] کارگر ز.، خوش سیما ف. و مجرد ح.، چاه نگاری به رو ش تشدید مغناطیس هسته ای، نویسندگان: Manfred,G.Lizhi Xio,Coates.GORGE,R..، 1999.
[2]. Granweher J., Phys, Lett a5, 075503., 2005.
[3]. Kenyon W. E., “Three-part study of NMR longitudinal relaxation properties of water-saturated sandstones”, SPE Formation Evaluation., Vol. 3, No. 3, pp. 622-636, 1988.
[4]. Brownstein K. R., “Importance of classical  diffusion in NMR studies of water in biological cells”, Physical Review., Series A, Vol. 19, pp. 2446–2453, Tarr, C.E, 1979.    
[5]. Kenyon W.E., “Nuclear magnetic resonance as a petrophysical Measurement”, Nuclear Geophysics., Vol. 6, No. 2, pp. 153-171, 1992.
[6]. Golub G. H. and Van Loan C.F., Matrix computation, The Johns Hopkins University Press., 1983. 
[7]. Elsborg., “R,Singular Value Decomposition and Principal Component Analysis”, IEE Computer Society., Vol. 2, 2004.
[8]. Baker M., Singular Value Decomposition Tutrial, 2005.
[9]. Ferrer F., Vielma M., Baker Atlas, And Lezama A., “Permeability Model Calibration and Pore Throat Radius Determination Using Core Analysis and NMR Data in Mixed-Lithology Riservoirs”, :Society of Petroleum Engineers.Petroleum Engineering Conference in Buenos Aires., SPE 108078, 2007.    
[10] موحد ب.، مبانی چاهپیمایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر، 1378.