بررسی ویژگی‌های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر سازندجهرم درمیدان موند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی نفت، واحد زمین‌شناسی نفت

2 پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی نفت

چکیده

دراین پژوهش، سازند کربناته جهرم در ناحیه فارس ساحلی بر اساس مطالعات میکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه و بررسی سیستم‌های تخلخل موجود در این سازند با استفاده از روش آنالیز تصویری برروی مقاطع نازک میکروسکوپی، 7 گروه سنگی تعیین گردید. برای بررسی تغییرات گروه‌های سنگی شناسایی شده، از پارامترهای مخزنی شامل تخلخل، تراوایی آزمایشگاهی و لاگ‌های پتروفیزیکی استفاده گردیده و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شده است. روش آنالیز تصویری روشی آسان و کارا جهت ارزیابی فضاهای خالی موجود در سنگ می‌باشد، به طوری که در مقایسه با دیگر روش‌ها بسیار کم هزینه‌تر و سریع‌تر می‌باشد. به علاوه با انجام این روش، اطلاعات با ارزشی در مورد نوع، شکل، اندازه و توزیع اندازه فضاهای خالی به‌دست می‌آید که مجموعه این اطلاعات درک صحیح و دقیقی از کیفیت سنگ مخزن و شرایط مخزنی فراهم می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pore System Evaluation by Image Analysis of Jahrum Formation in Mond Field

نویسندگان [English]

  • Hossein Alnaghian 1
  • Seyed Ali Moallemi 2
  • Mohammadreza Kamali 2
1 Faculty Research and Development in Upstream Petroleum Industry (RIPI), Petroleum Geology Department
2 Faculty Research and Development in Upstream Petroleum Industry (RIPI)
چکیده [English]

In order to evaluate the pore system of Jahrum Formation in coastal Fars, the microscopic examination and image analysis of thin sections have been done. Based on this investigation, 7 rock types have been identified and RCAL data and petrophysical logs are used. Finally, the results of the image analysis were compared with the experimental and petrophysical investigations. Image analysis is an easy and strong method in the evaluation of rock porosity; it is also cheaper and faster. In addition, this method provides valuable data on the type, shape, size, and distribution of pores. These data provide a thorough and accurate understanding of the reservoir rock quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jahrum Formation
  • Mond Field
  • Pore System Evaluation
  • Image Analysis
[1]. Anselmetti F. S., Luthi S. and Eberli G. P., “Quantitative characterization of carbonate pore systems by digitalimage analysis: AAPG Bulletin”, Vol. 82, pp. 1815-1836. 1998.
[2]. Ehrlich R., Kennedy S. K., Crabtree S. J., and Cannon R. L., “Petrographic image analysis; I, Analysis of reservoir pore complexes: Journal of Sedimentary Research”, Vol. 54, no. 4, pp. 1365-1378, 1984.
[3]. هنرمند ج، بررسی ویژگی‌های سیستم تخلخل در مخازن کربناته با استفاده از روش آنالیز تصویری با مثال‌هایی ازنمونه‌های متعلق به گروه‌های سنگی سازند آسماری، مجله اکتشاف و تولید، شماره 11،صفحات 13-10، 1382.
[4]. مطیعی ه.، زمین‌شناسی ایران، زمین شناسی نفت زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1372.
[5]. مطیعی ه.، زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1372.
[6]. نقشه زمین‌شناسی زاگرس، اداره زمین‌شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، 1380. 
[7]. نقشه میادین هیدرو کربوری در خلیج فارس، اداره کل نقشه برداری، 1372.
[8]. Choquette P. W. and Pray L., “Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates”, AAPG Bulletin, Vol. .54/2, pp. 207-250, 1970.
[9]. Layman I. I., JOHN M. and Wayne M. Ahr, “Texas A&M University, Department ofGeology & Geophysics”, College Station, TX 77845; Pore Measurements byPetrographic Image Analysis: Implications for Rapid Identification and Ranking of Reservoir Flow Units, Happy Spraberry Field, Garza County, Texas: AAPG Bulletin, Vol. 85 ,No. 13 Supplement.2001.
[10]. Lucia F. J., “Petrophysical parameters estimated from visual description of carbonate rocks: a field classification ofcarbonate pore space: Journal of Petroleum Technology”, Vol. 35, pp. 626-637, 1983.
[11]. Lucia F. J., “Rock-fabric/petrophysical classification of carbonatepore space for reservoir characterization: AAPG Bulletin”, Vol. 79, no. 9, pp. 1275– 1300,1995.
[12]Moore, C. H., 1989, Carbonate diagenesis and porosity: New York,Elsevier, 338 p.
[13]. Moore C. H., “Carbonate reservoirs: Porosity evolution and diagenesis in a sequence-stratigraphic mework:Developmentsin Sedimentology”, Vol. 55, pp. 444.2001.