شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان در جداکننده کم‌حجم سیکلون استوانه‌ای آب- نفت با استفاده از تکنیک‌های CFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقاتی CFD، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مطالعه، یک جداکننده سیکلون استوانه‌ای آب- نفت جهت جداسازی مخلوط نفت و آب با استفاده از تکنیک CFD شبیه‌سازی شده است. آشفتگی با استفاده از مدل غیرهمگن تنش رینولدز (RSM) و جریان چند فازی با استفاده از دیدگاه اولرین- اولرین (E-E) شبیه‌سازی گردیده است و الگوریتم حل توأمان فشار و سرعت SIMPLE نیز در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی با داده‌های آزمایشگاهی گزارش شده، انطباق خوبی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش نسبت جدایش در سیکلون، بازده سیکلون کاهش یافته و گردابه تشکیل شده در قسمت بالای خط خوراک از بین می‌رود. همچنین طول گردابه زیر خط ورودی تا نسبت جدایش 50/0 افزایش یافته و پس از آن کوتاه‌تر می‌شود. با توجه به طول گردابه در هر نسبت جدایش، می‌توان به بهترین طراحی سیکلون از نظر ارتفاع دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Flow Hydrodynamics in Oil-Water Cylindrical Cyclone Compact Separator Utilizing CFD Techniques

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi
  • Seyed Hasan Hashemabadi
CFD Research Laboratory, School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this study, an Oil-Water cylindrical cyclone separator is simulated by CFD techniques. The non-isotropic Reynolds stress turbulence model (RSM) and eulerian-eulerian (E-E) multiphase approach are applied. The semi-implicit pressure linked equations (SIMPLE) algorithm is used for the combination of continuity and pressure driven flow equation for two phases to gain the pressure distribution inside the cyclone. The CFD simulation results show good agreement with the reported experimental data. The results show that cyclone efficiency is decreased by increasing the split ratio (SR), and the vortex created on the top of the feed line is deformed. Additionally, the vortex length of the bottom of the feed line increases until SR is equal to 0.50, and then decreases. The optimum height of cyclone can be found according to the vortex length at each special split ratio.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid-liquid Cylindrical Cyclone (LLCC) Separator
  • Computational Fluid Dynamics (CFD)
  • Split Ratio (SR)
  • Separation Efficiency
  • Reynolds Stress Model (RSM)
 
[1]. Oropeza-Vazques C., “Multiphase Flow Separation in Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone and Gas-Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone Compact Separators”, Ph.D. Thesis, University of Tulsa, 2001.
[2]. Oropeza-Vazquez C., Afanador E., Gomez L , Wang S., Mohan R., Shoham O., and Kouba G., “Oil-Water Separation in a Novel Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone (LLCC) Compact Separator Experiments and Modeling”, ASME J. Fluids Engineering, Vol. 126, pp. 553-564, July, 2004.
[3]. Reyes M. A., Pacheco J. E., Marin J. C., Rojas L. R., and Rincon J., “Numerical Simulation and Experiments of the Multiphase Flow in a Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone Separator”, ASME Joint European Fluids Engineering Summer Meeting, July, 2006.
[4]. Chu L., Chen W. and Lee X. , “Effect of Structural Modification on Hydrocyclone Performance”, J. Separation and Purification Technology, Vol. 21, pp. 71-86, May, 2000.
[5]. Sh. Shi, Y. Wu, J. Zhang, J. Guo, and Sh. Wang, “A Study on Separation Performance of a Vortex Finder in a Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone”, 9th International Conference on Hydrodynamics, China, pp. 380-386, October, 2010.
[6]. R. S. Mathiravedu, Sh. Wang, R. S. Mohan, O. Shoham and J. D. Marrelli, “Performance and Control of Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone Separators”, ASME J. Energy Resources Technology, Vol. 132, pp. 1-9, March, 2010.
[7]. Escobar O. M., “Performance Evaluation of A Modified Liquid-Liquid Cylindrical Cyclone (LLCC) Separator”, M.S. thesis, University of Tulsa, 2005.
[8]. Wu Y., Xu J., Liu H., and Zheng Zh., “Numerical Study on Oil and Water Two-Phase Flow in a Cylindrical Cyclone”, J. Hydrodynamics, Vol. 22(5), pp. 790-795, October, 2010.
[9]. Noroozi S., Hashemabadi S.H., “CFD Simulation of Inlet Design Effects on De-oiling Hydrocyclone Separation Efficiency”, J. Chemical Engineering & Technology, Vol. 32, No. 12, pp. 1885-1893, 2009.
[10]. Bowers B. E., Brownlee R. F. and Schrenkel P. J., “Development of a Downhole Oil/Water Separation and Reinjection System for Offshore Application”, SPE(63014), Vol. 15, pp. 115-122, 2000.