مطالعه نحوه توزیع ذرات در یکی از میادین ماسه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
سالیان متمادی مشکل تولید ماسه اذهان مهندسین نفت را در سرتاسر جهان به خود معطوف داشته است. فرسایش تجهیزات که بر اثر تولید ماسه پدید می‌آید به میزان قابل توجهی هزینه عملیات را بالا می‌برد. تولید ماسه تابعی از دبی تولید است. اگر دبی از حد معینی پایین‌تر باشد، تولید ماسه نخواهیم داشت. اما معمولاﹰ این دبی به حدی است که اجباراﹰ مخزن با دبی بالاتری تولید می‌شود و باید به نحوی با مشکل تولید ماسه مقابله شود. برای سدکردن حرکت ذرات ماسه معمولاﹰ از غربال و یا آستره شنی استفاده می‌شود. این روش‌ها مستلزم داشتن اطلاعات کافی از نحوه توزیع ذرات در سازند می‌باشند. این اطلاعات را معمولاﹰ از آزمایش‌های گرانولومتری به دست می‌آورند.در طی این مطالعه که بر روی نمونه‌های یکی از مخازن ماسه‌ای ایران صورت گرفته است، مشکلات ناشی از تولید شن عنوان شده و برای از بین بردن آنها، با انجام آزمایش‌های گرانولومتری، داده‌های لازم برای طراحی سیستم آستره شنی به دست آمده‌اند. از این داده‌ها برای تخمین خواص پتروفیزیکی اولیه سازند ماسه‌ای که به صورت غیرمتراکم است نیز می‌توان استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Formation Grain Size Distribution in an Iranian Sandstone Field

چکیده [English]

Sand production has been a major problem in the oil industry worldwide for years. Operating costs multiply when sand production wears out equipment and forces expensive workovers. Production of sand seems to be rate sensitive. That is, below some producing rate, no sand is produced. This rate quite often is vanishingly small. The producer has no choise but to produce at a higher rate and to learn to live with the sand. The bridging methods for sand control are either screens or gravel packs. Sand control by any bridging method requires knowledge of the formation size distribution. This is most commonly found with a sieve analysis.In this study, sieve analyses have been performed on samples from an Iranian field, which has sand production problems. The data obtained could be used for gravel pack design. The other problem in these kind of wells is the lack of petrophysical information due to unconsolidated nature of core samples therefore, the data from sieve analyses were also utilized to estimate the original petrophysical properties of the unconsolidated intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sieve analyses
  • sand control
  • gravel packs
  • unconsolidated
  • Petrophysical Properties
 
[1] Shawartz D.H., Successful sand control design for high rate oil & water wells, SPE 2330, Vol. 21, pp. 93-98, 1969.
[2] Royers P., Livesey D. and Heldrick T., New sand-control filter for thermal recovery wells, SPE Production Engineering, 1922.
[3] Krumbein W.C. and pehttohn F.J., Manual of sedimentary petrography, Appleton-Century-Craft Inc., 1938.
[4] Krumbein W.C. and Sloss L.L., Stratigraphy & sedimentation, W.H. Freeman & Co., San Francisco & London, 1963.
[5] Tucker M., Technique in Sedimentology, 1988.
[6] Rodgers C.J., Some practical aspects of gravel packing, Trans. AIME, Vol. 201, pp. 15-21, 1954.
[7] Beard D.C. and Weyl P.K., Influence of texture on porosity & permeability of unconsolidated sand, Bulletin of American Association of Petroleum Geology, Vol. 57, 1973.
[8] Shryock S., Ahmad S. and Meloy J.M., Gravel packing for the during steam flood, SPE Production Engineering, 1990.
[9] Nelson P.H., Permeability-porosity relationships in sedimentary rocks, Log Analyst, pp. 38-62, 1994.