بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی الکترولس نیکل با نانو ذرات SiC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش الکترولس به‌دلیل قدرت بسیار خوب روکش و قابلیت ایجاد رسوب یکنواخت حتی در سطوح با اشکال پیچیده و لبه‌دار، در بسیاری از موارد مناسب‌ترین روش اعمال پوشش می‌باشد. فلزات مختلفی را می‌توان به روش الکترولس روی سطح رسوب داد اما الکترولس نیکل- فسفر به دلیل خواص منحصر به فرد، کاربرد وسیعی دارد. جدیدترین یافته‌ها در زمینه پوشش الکترولس نیکل- فسفر، رسوب‌دهی همزمان ذرات جامد در طول پوشش‌دهی است. پوشش‌های کامپوزیتی، دسته جدیدی از مواد را تشکیل می‌دهند که دارای سختی و خواص سایشی مناسبی هستند اما از نظر مقاومت به خوردگی اطلاعات چندانی از آنها در دست نیست. ذرات سخت سبب افزایش سختی و مقاومت به سایش پوشش می‌شوند که در میان آنها SiC از لحاظ انجام پذیری و هزینه، بهترین ترکیب می‌باشد. در این تحقیق پوشش الکترولس نیکل و پوشش کامپوزیتی Ni-P-SiC بر روی نمونه‌هایی از جنس فولاد ST37 اعمال شد. مقاومت به خوردگی پوشش Ni-P و پوشش نانوکامپوزیتی Ni-P-SiC با استفاده از آزمایش‌های پلاریزاسیون و امپدانس اندازه‌گیری و مقایسه شده است. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که هر دو پوشش Ni-P و Ni-P-SiC مقاومت به خوردگی مطلوبی داشته و از مقاومت به خوردگی بسیار بهتری نسبت به فلز پایه برخوردار می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Corrosion Resistance of Electroless Nickel Composite Coating Using SiC Nano-Particles

چکیده [English]

Electroless method is regarded as one of the most efficient coating methods because it is proper coating ability even for complex shapes and edges. We can use different metals for coating in the electroless method, but nickel phosphor has been widely used because of its unique characteristics. The latest researches on electroless nickel phosphor have been focused on simultaneous deposition of solid particles during the coating process. Composite coatings are classified as new materials with proper hardness and wear characteristics, while there is not enough information available about their resistance against corrosion. Hard particles cause resistance against corrosion and increase solidity of coatings among which SiC is the best compound and is more practical than others. In this study, we apply electroless nickel and Ni-P-SiC composite coatings on some samples of ST37 steel. Corrosion resistance of Ni-P coating and Ni-P-Sic nano-composite are examined and compared by use of polarization and impedance measurement experiments. The experimental results show that both Ni-P and Ni-P-SiC have much better corrosion resistance compared to the base metal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Coating
  • Electroless
  • Nano-particles
  • NiP-SiC
[1] Fields W.D. and the ASM committee on electroless nickel plating, ASTM handbook, 5, 219, 1990.
[2] Peeters P., Hoorn G.V.D., Daenen T., Kurowski A. and Staikov G., Properties of electroless and electroplated Ni-P and its application in microgalvanics, Electrochimica Acta, Vol. 47, pp. 161-169, 2001.
[3] Taheri R., Oguocha I.N.A. and Yannacopoulos S., The tribological characteristics of electroless NiP coatings, Wear, Vol. 249, pp. 389-396, 2001.
[4] Apachitei I., Duszczyk J., Katgerman L. and Overkamp P.J.B., Electroless Ni–P composite coatings: the effect of heat treatment on the microhardness of substrate and coa, Scripta Materialia, Vol. 38, pp. 1347-1353, 1998.
[5] Sarret M., Müller C. and Amell A., Electroless NiP micro- and nano-composite coatings, Surface & Coatings Technology, Vol. 201, pp. 389-395, 2006.
[6] Diegle R.B., Sorensen N.R., Clayton C.R., Helfand M.A. and Yu Y.C., Journal of The Electrochemical Society, Vol. 135, p. 1085, 1988.
[7] Mimani T. and Mayanna S.M., The effect of microstructure on the corrosion behaviour of electroless Ni-P alloys in acidic media, Surface & Coatings Technology, Vol. 79, pp. 246-251, 1996.
[8] Bai A., Chuang P.Y. and Chang Hu C., The corrosion behavior of Ni–P deposits with high phosphorous contents in brine media, Materials Chemistry and Physics, Vol. 82, pp. 93-100, 2003.
[9] Lu G. and Zangari G., Corrosion resistance of ternary Ni-P based alloys in sulfuric acid solutions,                                      Electrochimica Acta, Vol. 47, pp. 2969-2979, 2002.
[10] Lee S. and Liang H., Plating and Surface Finishing, Vol. 78, p. 82, 1991.
[11] Aoki K. and Takano O., Plating and Surface Finishing, Vol. 73, p. 136, 1986.
[12] Balaraju J.N., Sankara Narayanan T.S.N. and Sashadri S.K., J Solid State Electrochem, Vol. 5, p. 334,                 2001.