مطالعه و بررسی فرایند آشام مجدد بین ماتریس ها در فرایند ریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مخازن شکافدار، مکانیزم ریزش ثقلی یکی از فرایندهای مهم تولید نفت می‌باشد که با افزایش زمان تولید و ازدیاد فاصله سطح تماس نفت/ گاز در شکاف‌ها, نسبت سطح تماس نفت/ گاز در ماتریس‌ها، نقش آن مهم‌تر خواهد شد. فرایند مطرح در مکانیزم ریزش ثقلی، آشام مجدد نفت تولید شده از ماتریس‌های بالایی توسط ماتریس‌های زیرین می‌باشد. آشام مجدد نفت در ناحیه مورد تهاجم گاز در مخازن شکافدار انجام می‌گیرد که همراه با فرایند پیوستگی موئینگی به عنوان تأثیر متقابل ماتریس‌ها نامیده می‌شود. در این تحقیق با انجام آزمایش‌های آشام مجدد در آزمایشگاه، این مکانیزم و عوامل موثر بر آن بررسی شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reimbibtions Process between Matrixes of Gravity Drainage in Gas Invaded Zone

چکیده [English]

 In the fractured carbonate reservoirs the reimbibation process in the gas invaded zone is dominating on producing process. When the gravitational forces exceed the capillary forces, the matrix blocks, which are surrounded by gas, will release their oil. This oil imbibed by below block if possible up to produced. In this study, we used some experiment for finding the relations and effective parameters in reimbibatin process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity Drainage
  • Reimbibition
  • Gas Injection
  • Block to Block Effect
[1] Lefebvre du Prey E., Gravity and capillary effects on imbibition in porous media, paper SPE 6192, SPE    Journal, pp. 195-206, June 1978.
[2] Saidi A.M., Reservoir engineering of fractured reservoirs- fundamental and practical aspects, TOTAL Edition Press, Paris, 1987.
[3] Coats K.H., Implicit compositional simulation of single-porosity and dual-porosity reservoirs, SPE 18427, SPE Symposium on Reservoir Simulation, Houston, 1989.
[4] Fung, Larry S.K. and Collins D.A., An evaluation of the improved dual porosity model for the simulation of gravity effects in naturally fractured reservoirs, JPCT, Vol. 30, No. 3, pp. 36-43, 1991.
[5] Sajjadian V.A., Danesh A. and Tehrani D.H., Laboratory studies of gravity drainage mechanism in fractured carbonate reservoir-capillary continuity, SPE 54003, 8th Abu Dhabi international petroleum exhibition and conference, UAE, 11-14 Oct. 1998.
[6] سجادیان و.ا.، نادری ح.، عمادی م.ع. و همکاران تهیه مدل مناسب جهت تطبیق نتایج آزمایشگاهی مکانیزم ریزش ثقلی، پژوهشگاه صنعت نفت، گزارش داخلی 44200301، 1375.
[7] سجادیان و.ا.، نادری ح.، نغز گوی کهن م. و همکاران مطالعه و بررسی شبه توابع جهت بهبود شبیه‌سازی مکانیزم ریزش ثقلی، پژوهشگاه صنعت نفت، گزارش داخلی 44200302، 1377.