طراحی پایلوت تولید گاز سنتز با استفاده از فرآیند تبدیل گاز طبیعی با مخلوط (H2O+CO2)

چکیده

محققین تلاشهای گسترده‌ای را برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های با ارزش افزوده آغاز کرده‌اند، بدین منظور تولید گاز سنتز به‌عنوان حد واسط از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه فرایند، بهینه‌سازی شرایط واکنش و فرایند، بررسی عملکرد کاتالیست‌های متداول تولید گاز سنتز و نیز گام برداشتن در جهت توسعه تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی تولید آن، پایلوت تولید گاز سنتز در پژوهشگاه طراحی و ساخته شد. مقاله حاضر به روند دستیابی به اطلاعات لازم و طراحی فرایند آن می‌پردازد. در طراحی پایلوت گاز سنتز، از ابزارهای مختلفی از جمله مدل‌سازی و شبیه‌سازی، انجام آزمایش‌های لازم و استفاده از اطلاعات صنعتی استفاده شده است. به منظور کنترل عملکرد فرایند، از سیستم کنترل پیشرفته PLC استفاده شد و برنامه مناسبی برای قرائت، کنترل و ثبت اطلاعات به‌کار گرفته شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Syngas Production Pilot Plant Using H2O/ CO2 Reforming Process

چکیده [English]

Nowadays, numerous studies are carried out to convert natural gas into valuable products, such as syngas method. In this study, a syngas production pilot plant was designed and produced to study the process, reaction and catalyst optimization/performance and technology development which will be discussed in full. Various techniques including modeling and simulation were applied and commercial data were employed to design the process. In order to control system performance; an advanced PLC system equipped with proper softwares of reading, controlling and recording data was used. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pilot Plant
  • Reforming
  • Natural Gas
  • Syngas
  • Hydrogen
1] White H.L., Introduction to Industrial Chemistry, Plenum, 1986.
[2] Austin G.T., Shreve’s Chemical Process Industries, Mc Graw Hill, 1988.
[3] Lee S., Methane and Its Derivatives, Marcel Dekker, 1997.          
[4] Adris A.M., Pruden B.B., Lim C.J. & Grace J.R., “on the Reported Attempts to Radically Improve the Performance of the Steam Methane Reforming  Reactor”, Can. J. Chem. Eng.,, Vol. 74, pp. 177-186,  Apr. 1996.
[5] Xu J. & Froment G.F., “Methane Steam Reforming, Methanation and Water-Gas Shift: I-Intrinsic Kinetics”, AIChE J., Vol. 35, pp. 88-96, 1989.                   
[6] Maddox R.N. & Sheerar L.F., Gas Conditioning and Processing, Campbell Petroleum Series, 1985.
[7] Zamaniyan A. & Zoghi A.T., “Software Development for Simulation of Reformer Furnace”, Accepted in Iranian Journal o Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 25, 2006.
[8] Kohi A. & Riesenfeld F.C., Gas Purification, Gulf  Publishing Company, 1985.
[9] زمانیان ا.، سلطان محمدزاده ج.ص.، "بررسی تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد راکتور رفرمینگ متان با بخار"، ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 80
[10] Bakhtiary H.R., Zamaniyan A., Khakdaman H.R. & Ebrahimi H., “Rapidly Evaluation of Reformer Furnaces”, Accepted in Research on Science and Engineering of Petroleum.
[11] Wagner E.S. & Froment G.F., “Steam Reforming Analyzed”, Hydrocarbon Processing, pp. 69-77, 1992.