جداسازی و شناسایی ترکیبات الماس‌واره سبک در میعانات گازی به کمک دستگاه GC/MS

چکیده

در این تحقیق، ترکیبات الماس‌واره سبک ‌و مشتقات متیل و اتیل آنها در میعانات گازی کشور مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفتند. نمونه‌هایی از میعانات گازی از مناطق مختلف (‌گنبدلی، مزدوران, شوریجه از شمال شرق ایران) فراهم شد، سپس مراحل کروماتوگرافی، فرایند با اوره و سپس ‌آنالیز آنها به کمک دستگاه GC/MS صورت گرفت. ترکیبات الماس‌واره‌های سبک و مشتقات آنها با مقایسه طیف جرمی، زمان بازداری و الگوی مشاهده یون انتخابی ترکیبات استاندارد (Authentics) و همچنین به‌صورت تجربی (Tentatively) مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت.  غلظت تقریبی ترکیبات الماس‌واره با محاسبه مساحت هر پیک مشخص شد که در محدوده 07/0 تا ppm 85/4 گزارش شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and Identification of Lower Diamondoids in Gas Condensations Reactions Using GC/MS Instrument

چکیده [English]

Lower diamondoids, methyl and ethyl derivatives are commonly present in gas condensation reactions. In this study, all samples were collected from Gonbadly, Shourijeh, Mozdooran (North-East) gas fields. Column  chromatography and urea adduction techniques were applied for clean up. Also a precise GC/MS instrument was used for separation and identificaton of lower diamondoids. The identified lower diamondoids and their  derivates were compared in terms of mass spectra, retention times and mass chromatograms. The concentration of lower diamondoids was quantified and calculated within the range of 0.07-4.85 mg/l.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adamantane
  • Diamondoids
  • Gas Condensations
  • GC/MS
  • Selected Ion Monitoring (SIM)
  • Separation
  • Identification
 
[1] Dahl J.E., Liu S.G., & Carlson R.M.K., “Isolation and structure of higher diomondoids nanometer-sized diamond molecules”, J.Science., 299, pp. 95-98, 2003.
[2] Charles Choi, Diamondoids can be refined from crude Oil, www.chevrotexaco.com, pp.1-4, 2004.
[3] Ball P., “Preparation of diamondoids”, Nature, 399, pp. 37-54, 1999.
[4] Shimoyama. A & Hikaru Yabuta, “Mono - and bicyclic alkanes and diamondoid hydrocarbons in the cretaceaus/ Tertiary boundary sediments at Kawaruppu, Hokkaido, Japan”, Geochemical journal, Vol. 36, pp. 173-189, 2002.
[5] Maequert J.R., Dellow G.B. & Freitas E.R., “Determintion of normal paraffins in petroleum heavy distillates by urea adduction and gas chromatography”, J.Analytical Chemistry, Vol. 40, pp. 1633-1637, 1968.
[6] Hala S., Eyem J., Burkhard J. & landa S. “Retention indeces of adamantanes,” J.Chromatographic Science, Vol. 8, pp. 203-209, 1970.
[7] William S.Wingert, “GC-Ms analysis of diamondoid hydrocarbons in smack over petroleum”, J.Fuel. Vol. 71, pp. 37-43, 1992.
[8] Mansoori G.A., Diamondoids, www.tigger.uic.edu, pp.1-4, 2002.