استفاده از مطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه گورپی شماره 1 در دزفول شمالی به‌منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی

چکیده

 
تغییرات نسبت ایزوتوپ 87Sr/86Sr در اقیانوس‌ها محسوس نیست. زیرا این نسبت به آرامی در میلیون‌ها سال تغییر می‌کند. استرانسیوم در پوسته آهکی جانوران دریایی وجود دارد. نسبت 87Sr/86Sr اقیانوس‌ها در زمان‌های زمین شناسی گذشته را می‌توان در پوسته جانوران آن‌ زمان برآورد کرد. سنگ‌های رسوبی، دارای تجمعی از فسیل‌های حاوی پوسته آهکی جانوران هستند. از اندازه‌گیری‌های نسبت 87Sr/86Sr می‌توان به جواب‌های مشابهی رسید که دیگر روش‌ها به‌منظور ارتباط سازی سنی به‌کار می‌برند. همچنین استفاده از این روش بسیار دقیق، زمین شناسان، فسیل شناسان، اقیانوس شناسان، و ژئوشمیست‌ها را قادر ساخته است که به پاسخ خیلی از سوالات و ابهامات دست یابند. در مطالعه حاضر تعداد 158 نمونه (کرتاسه بالایی تا ژوراسیک پایینی) از چاه گورپی شماره 1 واقع در شرق حوضه دزفول مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توزیع نسبت 87Sr/86Sr  نمونه‌های مورد تحقیق با توزیع جهانی مقایسه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strontium Isotopic Studies of Well Cuttings in Gurpi Well#1 (Northern Dezful), as a Global Stratigraphical Correlation

چکیده [English]

Changes of Strontium isotopic ratios (87Sr/86Sr) of oceanic waters are not detectable, since they occur over millions of years. Strontium exists in calcareous shell of marine organisms. 87Sr/86Sr ratio of oceanic waters at different geologic times can be estimated by calcuting this value in calcareous shells of living organisms. Similar to conventional techniques, age correlation can be based on 87Sr/86Sr changes. By applying this study method, geologists, paleontologists and oceanographists have been able to clarify many ambiguities. In this study, the strontium isotopic ratios of 158 samples from Well Gurpi#1 located in East of Dezful, Iran  (from upper Cretaceous to lower Jurassic period) were measured and a 87Sr/86Sr profile was created and then compared to the global profile. Comparing 87Sr/86Sr values of upper Cretaceous to lower Jurassic sediments to those of evolutionary ones from Phanerozoic seas revealed a good agreement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strontium Isotopic
  • Gurpi
  • Comparable Age Correlation
  • Dezful
  • Cutting
[1] Mc Arthur J., Howarth R.J. & Baily T.R., Strontium Isotope Stratigraphy: LOWESS Version 3: Best Fit to the Marine Sr-isotope Curve for 0-509 Ma and Accompanying Look-up Table for Deriving Numerical Age, 2001
[2] Burke W.H., Denison E.A., Heatherington R.B., Koepnick, Nelson H.F. & Otto J.B., “Variation of seawater 87sr/ 86sr throughout Phanerozoic time”, Geology, Vol. 10, pp. 516-519, 1982.
[3] Broecer W.S. & Peng T.H., Tracers in the Sea, Eligio Press,1982.
[4] Collerson K.D., “Developments in radiogenic isotope geochemistry at the university of Queensland: Geochronological and geochemical applications”, In: Johnson R.W. & King C.R. Ed, Queensland: The State of Science Proceedings, Brisbane, 15-16 July 1994, 305-337, R Soc Queensl, 1995.
[5] Howarth R.J. & Mc Arthur J.M., “Statistics for strontium isotope stratigraphy: A robust LOWWESS fit to the marine Sr-isotope curve for 0 to 206 Ma, with look-up table for derivation of numeric age”, Journal of Geology, Vol. 105, pp. 441-456, 1995.
[6] Palmer M.R. & Edmond J.M., “The strontium isotope budget of the modem ocean”, Earth and Planetary Science Letters, Vol. 92, pp. 11-26, 1989.
[7] Veizer J., “Strontium isotope in seawater through time”, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Vol. 17, pp. 141-167, 1989.