بررسی اقتصادی تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گازهای مختلف در یکی از میادین شکافدار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
در این پژوهش، شبیه‌سازی تزریق گازهای مختلف به یکی از مخازن شکافدار طبیعی ایران با سناریوهای مختلف صورت پذیرفته و مورد بررسی اقتصادی نیز قرار گرفته است. گاز طبیعی، گاز نیتروژن و سپس گاز خروجی از جداکننده و گاز امتزاج‌پذیر از مخزن به‌دست آمده در شرایط مخزن تزریق شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که تزریق گاز امتزاج‌پذیر، بیشترین بازیافت را (حدود 2/57 درصد) به‌دنبال دارد. تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن، بازده تقریباً یکسانی را در شرایط مخزن دارند. مدل‌سازی مخزن، ابتدا با استفاده از مدل نفت سیاه و سپس با استفاده از مدل ترکیبی شبیه‌سازی شد و با به‌دست آوردن میزان تزریق گازهای متان و نیتروژن به محاسبه اقتصادی گازهای فوق در شرایط مخزن پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهند با درصد بازیافت نفت تقریباً یکسان از تزریق متان و نیتروژن، میزان تزریق متان کمتری در مقایسه با نیتروژن مورد نیاز خواهدبود. نتایج محاسبات اقتصادی میدان نیز نشان می‌دهد که تزریق گاز طبیعی اقتصادی‌تر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Economic Investigation on Miscible/Immiscible Injection of Various Gases in One of the Fractured Reservoirs of Iran

چکیده [English]

In the present study, injection of different gases in a fractured reservoir of Iran were simulated by various techniques. Scince natural, nitrogen, separator and miscible gases were injected, also an economic evaluation was done in this field. Results indicate that the miscible gas exhibited the highest recovery factor (57.2%). This value for natural gas N2 were nearly the same. Using the Eclipse commercial simulator, the composition of black oil was simulated and economic calculations were carried out by measruing the amount of inection gas of the reservoir. The recovery factor of two gases were almost the same, however amount of methane is lower than N2. Based on economic calculations, it was revealed that methane is the most suitable injection gas for this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injection
  • Recovery Factor
  • Net Present Value
[1] Rodriguez F., Sanchez J.L. & Nava G., “Mechanisms and main parameters affecting nitrogen distribution in the gas cap of the supergiant akal reservoir in the cantarell complex”, SPE 90288, 2004.
[2] Smith A.S. et al, “Geomechanical testing and modeling of reservoir and cap rock integrity in an acid gas EOR/sequestration project”, Zama, Alberta, Canada, ScienceDirect, Vol. 1, pp. 2169-2176, 2009.
[3]. اطلاعات نفت مرکزی
[4] Kazemi H., Naturally fractured reservoirs, Lecture, Third International Forum on Reservoir Simulation, Baden, Austria, 53P, 1990.
[5] Arevalo V. & F. Samaniego V., Pemex and UNAM; F.F. Lopez C. and E. Urquica S., “IMP, On the Exploitation Conditions of the Akal Reservoir Considering Gas Cap Nitrogen Injection”, SPE 35319, 1996.
[6] Rodriguez F., Sanchez J.L. & Nava G., “Mechanisms and main parameters affecting nitrogen distribution in the gas cap of the supergiant akal reservoir in the cantarell complex”, SPE 90288, 2004.
[7] Sepehrnoori K. & Vicencio O.A., “Simulation of nitrogen into naturally fractured reservoirs based on uncertain properties and proper matrix grid resolusion”, SPE 104038, 2006.
[8] Sepehrnoori K. & Vicencio O.A., “Simulation of nitro. gen injection into naturally fractured reserviors”, SPE 92110, 2004.
[9] Sanchez J.L. & Rodriguez F., “Nitrogen injection in the cantarell complex: results after four years of oeration”, SPE 97385, 2005.
[10]. ریموند پی. نوو، «مدیریت مالی»، جلد دوم