مطالعه خواص مخزنی و غیر مخزنی در سنگ مخزن هیدروکربنی

چکیده

تنوع بافت نوع سنگ مخزن در مخازن هیدروکربنی، تأثیر مهمی در کنترل تولید نفت دارد و این تأثیر به نحوی است که فشار جابه‌جایی سیال را به هنگام تولید کنترل می‌کند. مناطقی از سنگ مخزن که ارتباط بین منافذ شبکه ضعیفی را تشکیل می‌دهد، دارای بازدهی مؤثر کمی هستند، مطالعه نمودارهای فشار موئینه و مقاطع حاصل از نمونه‌های سنگ مورد مطالعه نشان می‌دهد که در سه نوع تخلخل موجود در سنگ مخزن، تخلخل‌های نوع حفره‌ای و قالبی از کیفیت مخزنی خوب تا متوسطی برخوردار هستند و در نواحی از مخزن که تخلخل از نوع ریز بلوری است، به سبب ارتباط ضعیف بین منافذ و مجاری ارتباطی، سنگ مخزن دارای بازدهی مؤثر کمی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Reservoir and Non-Reservoir Properties in Hydrocarbon Rocks

چکیده [English]

The texture of rock has a significant effect on production rate of hydrocarbon reservoirs and controls the   required pressure drops in fluid movement and production. In the reservoir zones that possess poor pore  connections, an inadequate network is formed and therefore the recovery factors are relatively small. The study of capillary pressure curves and thin samples reveals that rocks with vuggy porosities exhibit a good flow behavior and can be categorized as good reservoir rocks. It was also found that a full or partial reservoir rocks with inter-crystalline porosity possess low fluid recovery which is due to the weak connection between pores and their connecting throats.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capillary Pressure
  • Texture
  • Porosity
  • Hydrocarbon Reservoir Rock
1] Ehrich R., Crabtree S.J., Horkowitz K.O. & Horkowitz J.P., “Petrography and reservoir physics”, AAPG Bulletine Vol. 75, No. 10, 1991.
[2] Purcell W.R., “Capillary pressure their measurement and the calculation of permeability”, .Journal of Petroleum Technology, Vol. 1, 1949.
[3] Leveret M.C., “Capillary behavior in porous solids”, AIME Trans, Vol. 142, 1941.
[4] “Capillary pressure in stratigraphic traps”, AAPG Bulletin, Vol. 59, 1975.
[5] “Classification of carbonate reservoir rocks and petrophysical considerations”, AAPG Bulletin, Vol. 36, 1952.
[6] Aschenbrenner B.C., Achaver C.W., “Minimum conditions for migration of oil in water-wet carbonate rock”, AAPG Bull., IV. 44, 1960.
[7] Integrated geological and petrophysical characterization of Permian shallow-water Dolostone SPE Reservoir Evaluation & Engin, Feb. 2004.
[8] “Capillary pressure techniques: Application to exploration and development geology”, American Association of Petroleum Geologists Bull., Oct. 1987.
[9] Trask P.D., Origin and environment of source sediments of petroleum, Houston Gulf Publishing Company, 1932.
[10] Tnomeer J.H.M., Introduction of a pore geometrical factor defined by the capillary pressure curve, AIME 1960.