اندازه‌گیری ترکیبات MTBE و BTEX در بنزین با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (GC/FTIR)

چکیده

اندازه‌گیری مواد افزودنی اکسیژن‌دار به‌ویژه متیل ترسیوبوتیل اتر (MTBE) و همچنین ترکیبات آروماتیک نظیر بنزن, تولوئن, اتیل بنزن و زایلن‌ها (BTEX) در سوخت موتور (بنزین) از لحاظ کنترل کیفیت سوخت و همچنین رعایت قوانین زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
در این کار تجربی، دستگاه مرکب کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، مجهز به روش کروماتوگرام طول موج انتخاب شده است. این روش قادر است با انتخاب فرکانس‌های ویژه هر ترکیب, پیک‌های کروماتوگرام که در ستون کروماتوگرافی گازی به‌طور کامل جداسازی نشده‌اند را تفکیک و اندازه‌گیری کند. از مزایای تکنیک کروماتوگرام، طول موج انتخابی اندازه‌گیری هم‌زمان ترکیبات اکسیژنه و ترکیبات آروماتیک در بنزین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of MTBE and BTEX in Gasoline by Gas Chromatograph/Fourier Transform Infrared Spectroscopy (GC/FTIR)

چکیده [English]

Determination of oxygenated compounds such as MTBE and aromatic compounds like benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (btex) in gasoline, because of environmental effects and maximum contaminant level measurement, is vital. A GC/FTIR instrument capable of performing selected wavelength chromatogram (SWC) is used for separation and quantitation of unresolved peaks in a complex mixture matrix. The most important advantage of this technique is the simultaneous determination of oxygenated and aromatic compounds. The other advantage of this technique is elimination of interferences and matrix peaks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasoline
  • MTBE
  • Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared Spectroscopy
  • Selected Wavelenght Chromatogram
  • Benzene
[1] Slatkavitz K.J., Uden P.C & Barens R.M., “Consideration of an atmospheric pressure microwave-induced helium plasma as an oxygen-selective gas chromatographic detector”, J.Chromatogr, Vol. 355, pp. 117-126, 1986.
[2] Olson E.S., Diehl J.W. & Froehlich M.L., “Determination of carboxylic acids by isotope dilution gas chromatography/Fourier-transform infrared spectroscopy”, Anal.Chem., Vol. 60, No. 18,  pp. 1920-1924, 1988.
[3] Gurka D.F. & Pyle S.M., “Qualitative and quantitative environmental analysis by capillary column gas chromatography/lightpipe Fourier-transform infrared spectrometry”, Environ.Sci.Technol., Vol. 22, No. 8, pp. 963-967, 1988.
[4] Diehl J.W., Finkbeiner J.W. & DiSanzo F.P., “Determination of ethers and alcohols in gasolines by gas chromatography/Fourier transform infrared spectroscopy”, Anal.Chem., Vol. 64, No. 24, pp. 3202–3205, 1992.
[5] ASTM D5986 & 5599.
[6] de Haseth J.A. & Isenhour T.L., “Reconstruction of gas chromatograms from interferometric gas chromatography/infrared spectrometry data”, Anal.Chem., Vol. 49, No. 13,  pp. 1977-1981, 1977.
[7] Bowater I.C., Brown R.S., Cooper J.R. & Wilkins C.L., “Maximum absorbance algorithm for reconstruction of gas chromatograms from gas chromatography/infrared spectrometry data”, Anal.Chem., Vol. 58, No. 11, pp. 2195-2199, 1986.
[8] ASTM D4815.
[9] Soderstrom M.T. & Ketola R.A., “Identification of nerve agents and their homologues and dialkyl methylphosphonates by gas chromatography/fourier transform infrared spectrometry (GC-FTIR)”, Fresenius J. Anal. Chem., Vol. 350, No. 3, pp. 162-168, 1994.