بررسی اثر دما، نوع حلال و مقدار آن در جداسازی و تعیین مقدار آسفالتن برش‌های نفت خام

چکیده

اندازه‌گیری مقدار آسفالتن و بررسی چگونگی رسوب آن در حلال‌های مختلف، در ارزیابی نفت خام قبل از عملیات پالایش و فرایندهای رسوب آسفالتن در مخازن نفت خام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بیشترین بخش برش‌های سنگین و باقی‌مانده حاصل از تقطیر نفت خام، ترکیب آسفالتن می‌باشد. در این تحقیق، اثر حلال‌های مختلف پنتان، هگزان و هپتان نرمال در میزان رسوب آسفالتن در دماها و حجم‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. انحراف معیار برای جداسازی آسفالتن از نفت خام با حلال‌های هپتان نرمال, هگزان نرمال و پنتان نرمال در دماهای نقطه جوش و محیط آزمایشگاه تعیین شدند که این مقادیر به‌ترتیب برابر (25/0, 99/0), (89/0, 1) و (92/0, 2/1) می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Temperature and Solvent on Quality of Separation and Quantity of Asphaltene in Crude Oil Cuts

چکیده [English]

One of the most important parameters which is used before refining and precepitating asphaltene is the investigation of the quantitation and precipitation process of asphaltene. As a matter of fact, the magority of heavy end distillates is related to asphaltene composition. In this article, the effects of different volumes of solvents such as n-pentane, n-hexane, and n-heptane on the precipitation of asphaltene at different temperatures were investigated. Standard deviations of n-heptane, n-hexane, and n-pentane in the separation of asphaltene at the boiling point and ambient temprature of solvent are (0.25, 0.99), (0.89, 1), and (0.92, 1.2) respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene
  • heavy oil
  • Residue
  • Solvent
  • Standard Deviation
[1] Speight j., “Asphaltenes, Resins and the structure of petroleum oil and Gas”, Science and Technology, Vol. 59, No. 5, pp. 467-477, 2004.
[2] Latif A. & Khalid A., “Investigation into asphaltenes in heavy crude oils Fuel”, Vol. 60, pp. 1043-1046, 1981.
[3] Vazquez D. & Mansori G., “Analysis of Heavy Organic Oil”, Depsit. J. Petrol Sci. and Engineering, Vol. 26, Nos. 1-4, pp. 49-56, 2000.
[4] Speight J., “studies on Bitumen fractionation information series Alberta Research Council”, Endmonton, Alberta, Canada, No. 84, 1981.