الویت‌بندی شاخص‌های مؤثر درآشکارسازی دانش پنهان در مراکز تحقیق و توسعه (موردکاوی پژوهشگاه صنعت نفت ایران)

چکیده

بدون تردید در دنیای امروزه دانش، سرمایه مهمی برای ملت‌ها به شمار می‌آید و هر جامعه‌ای که از این موهبت بیشتر استفاده کند، در مواجه با چالش‌های جهانی موفق‌تر خواهد بود. بنابر تعریف نوناکا و تاگوچی دانش به دو دسته ضمنی و صریح تقسیم می‌شود. دانش صریح، مدون و قابل فهم است ولی دانش ضمنی مدون نبوده و به سادگی قابل انتقال نیست. لذا سازمان‌ها از دستیابی به این دانش محرومند. اینگونه محرومیت‌ها سبب اتخاذ تصمیم‌های نادرست در سازمان‌ها (علی‌الخصوص سازمان‌های تحقیق و توسعه) می‌شود و منجر به مشکلات فراوانی از قبیل دوباره‌کاری، افزایش هزینه و... می‌گردد [1]. در این تحقیق سعی شده است با مرور ادبیات موضوع و استناد به نوشته‌ها و تجارب علمی اندیشمندان مختلف و انجام یک تحقیق توصیفی با موردکاوی در پژوهشگاه صنعت نفت، شاخص‌های مؤثر در آشکارسازی دانش پنهان درمراکز تحقیق وتوسعه را شناسایی کرد تا از دوباره‌کاری‌ها، هدر دادن منابع و در نهایت افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Accuracy of Gaussian Plume Models and Sensitivity Study in Air Pollution Prediction

چکیده [English]

The Gaussian Plume Model (GPM) is widely used to predict the concentration of pollutants in the atmosphere. There are significant simplifications with the GPM. The assumptions used to derive the GPM should be understood in order to predict the uncertainties associated with modeling results. In this work, a sensitivity study was performed by assuming reasonable degrees of error in some of the key variables used in the GPM and determining the end results. It was shown that minor changes in some of the key parameters of GPM can result in a propagated over-prediction factor up to 30. Also, in using the GPM, a range of values for the vertical dispersion coefficient should be considered in determining the maximum possible concentration at ground level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaussian Model
  • Uncertainty
  • Accuracy
  • Sensitivity