تعیین کمی هیدروکربن‌های آلیفاتیک، آروماتیک، رزین‌ و آسفالتن در برش‌های گوناگون نفت خام

چکیده

جداسازی و تعیین کمی هیدروکربن‌های آلیفاتیک، آروماتیک، رزین‌ و آسفالتن در برش‌های نفت خام، برای ارزیابی نفت‌های خام و تعیین سبکی و سنگینی آنها و تهیه بانک‌ اطلاعاتی از نفت‌های خام ارزشمند می‌باشند. همچنین با کمک این مقادیر می‌توان انواع مختلف نفت‌های خام را با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه قرار داد. در مقاله حاضر میزان خطا، دقت و تکرارپذیری عمل جداسازی و اندازه‌گیری کمی ترکیبات فوق در برش‌های بنزین، نفت سفید، گازوئیل، روغن‌ها و برش‌های سنگین به‌وسیله روش کروماتوگرافی ستونی مایع، پر شده از جاذب‌های سیلیکاژل و آلومینا و شوینده‌های هگزان نرمال، دی کلرومتان و متانول به‌عنوان حلال، اندازه‌گیری شده است. مقدار انحراف استاندارد این روش برای برش‌های نفت سفید, گازوئیل, روغن‌ها و برش‌های سنگین, به‌ترتیب برابر 20/0، 42/0، 59/0 و 15/1 می‌باشد. مقدار انحراف استاندارد برای برش بنزین بیش از 80 درصد بوده که با توجه به نقطه جوش پایین آن طبیعی به‌نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Temperature and Solvent on Quality of Separation and Quantity of Asphaltene in Crude Oil Cuts

چکیده [English]

One of the most important parameters which is used before refining and precepitating asphaltene is the investigation of the quantitation and precipitation process of asphaltene. As a matter of fact, the magority of heavy end distillates is related to asphaltene composition. In this article, the effects of different volumes of solvents such as n-pentane, n-hexane, and n-heptane on the precipitation of asphaltene at different temperatures were investigated. Standard deviations of n-heptane, n-hexane, and n-pentane in the separation of asphaltene at the boiling point and ambient temprature of solvent are (0.25, 0.99), (0.89, 1), and (0.92, 1.2) respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene
  • heavy oil
  • Residue
  • Solvent
  • Standard Deviation
 
[1] Latif A. & Khalid A.Gh., Investigations into asphaltenes in heavy crude oil. I: effect of temperature on precipitation by alkane solvents”, fuel, Vol. 60, pp. 1043-1046, 1981.
[2] Speight J.G., “petroleum asphaltenes (Part 1) asphaltenes, resins and the structure of petroleum”, oil and gas science and technology RCV IFP., Vol. 59, No. 5, pp. 467-477, 2004.
[3] Colin J.M. & Voin G., “routine hydrocarbone group-type analysis in refinery laboratories by high performance liquid chromatography”, journal of chromatography, Vol. 280, pp. 152-158, 1983.
[4] Vazquez D. & mansori G.A., “Base on identification and measurment of petroleum precipitates”, J. petrol. Sci and engineering, Vol. 26, Nos. 1-4, pp. 49-56, 2000.
[5] Galle yos E.J., Green J.w. & lindeman L.P., “petroleum group-type analysis by high resolution mass spectrometry”, anal.chem., Vol. 39, No. 14, pp. 1833-1838, 1967.
[6] Middelton W.R., “gradient elution chromatography using ultraviolet monitors in the analytical, fractionation of  heavy petroleums, anal-chem, Vol. 39, No. 14, pp. 1839-1846, 1967.