طراحی ساختار ارتباطی مناسب پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

پژوهشگاه صنعت نفت از جمله مؤسسات پژوهشی است که با توجه به اهداف و رسالت (هدایت، برنامه‌ریزی اجرای مطالعات علمی، عملیات آزمایشگاهی تحقیقات پایه‌ای و کاربردی)‌، در حال گسترش فعالیت‌های خود می‌باشد. این گسترش که به صورت تدریجی در حال شکل گرفتن است، مؤید این امر است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و نیاز روز افزون پژوهشگاه به ایجاد تغییرات اساسی متناسب با شرایط بازار فناوری و در زنجیره ارزش صورت  پذیرد. هم‌اکنون حرکت به سمت تحول و بهبود در ساختار این سازمان علمی- پژوهشی مشاهده می‌شود. یکی از این نشانه‌ها تلاش برای ایجاد ساختار ارتباطی مناسب بین ستاد پژوهشگاه با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی است. مقاله حاضر، نتیجه یک طرح پژوهشی در این زمینه ‌است که در پژوهشگاه صنعت نفت  صورت گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Suitable Communication Structure for Research Institute of Petroleum Industry

چکیده [English]

Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) is among the research institutes which, due to its goals and objectives (namely leadership and planning of scientific studies; technical and laboratory activities; and basic and applied research) is expanding its fields of activity. This gradual expansion affirms the fact that RIPI, as the current economic and political symptoms of the society also show, should accept the required fundamental changes matching its nature in the value chain. A move towards change and improvement in this scientific-research institute can also be seen at the present time. Among these signs, we may address the attempts to develop a proper communication structure. The present paper is the outcome of a research project in this field which was carried out in RIPI.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of Pattern
  • Available Communication System
  • Expected Communication Structure
  • Organizational Structure
[1] صحفی م. و گروه نویسندگان، کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت (قراردادهای بیع متقابل)، انتشارات کویر، 1379.
[2] استلر  هارتموت، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته، ترجمه عسگری ن. و زنجیرانی فراهانی ر.، انتشارات ترمه،  1382.
[3] Goold M. and Campbell A., Synergy: Why Links Between Business Units So Often Fail and How to Make Them Work, Published by NetLibrary, Incorporated, 1998.
[4] اتابکی م.، راهبری سازمان‌های هلدینگ، انتشارات پیام مؤلف، 1384.
[5] اعرابی م.، جزوه درسی مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، 1384. 
[6] اتابکی م.، "مدل‌های سازماندهی در سازمان‌های هولدینگ"، ماهنامه علمی-آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر،‌ سال چهاردهم، شماره 139، 1382.
[7] صحفی م.، مدیریت مطبوعات، جستاری در راهبردها و چالش‌های مطبوعات ایران، انتشارات روزنه، صفحات 57-37، 1384.