مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب در سنگ آهکی شکافدار از سازند آسماری

چکیده

دراین مقاله نتایج حاصل از آزمایش‌های تزریق آب در سنگ کربناته شکاف‌دار ارائه شده است. برای این منظور ستونی متشکل از سه مغزه رخنمون آهکی آسماری از منطقه جنوبی ایران به کار برده شده است. مغزه‌های یاد شده در مرکز یک لوله استوانه‌ای شیشه‌ای مشبک قرار داده شده و فضای حلقوی بین دیواره ستون مغزه‌ها و لوله استوانه‌ای نیز به عنوان ترک در نظر گرفته شده است. آزمایش‌های تزریق آب با تزریق از قسمت پایین و تولید از بالای لوله می‌باشد. آزمایش‌های تزریق آب در سه نرخ جریان، انجام و نتایج آن ارائه شده است. ستون مغزه‌ها بین 5 تا 7 روز پس از اتمام آزمایش در سیال به حالت غوطه‌ور باقی می‌ماند. این امر باعث تغییر شرایط مرزی از حالت پوشش جزیی به کامل می‌گردد. آزمایش غوطه‌وری به‌طور جداگانه بررسی شد و تاثیر اشباع آب اولیه و نرخ افزایش یا کاهش جریان بر میزان بازیافت نفت در فرایند آشام به طور آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش‌های تزریق آب در سه نرخ جریان و اشباع آب اولیه متفاوت صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده نشان داد، هنگامی‌که نرخ تزریق پایین است میزان بازیافت نفت در زمان میان‌بر بیشتر می‌باشد و وابستگی باز‌یافت نهایی نفت نسبت به نرخ جریان در بعضی موارد کم و در مواردی نیز زیاد است. واضح است که بازیافت نفت با افزایش اشباع آب اولیه افزایش می‌یابد.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Water Injection in Asmari Limestone Fractured Rock

چکیده [English]

In this paper the results from experiments of water injection in fractured carbonate rock are reported. The experimental setup consists of a column of 3 Asmari limestone outcrop cores that are taken from the southern part of Iran. The column of cores was placed in the center of a Plexiglas cylinder while the annulus between the core wall and the cylinder wall serves as the fracture. Injecting water from the bottom and producing from the top performed water injection tests. The system experienced an advantaging oil/water level in the fracture. The composite core was also under complete immersion for around 5-7 days after finishing the experiment that causes to change the boundary conditions from partially to fully cover. Immersion type experiment was also performed separately. The effect of rate and initial water saturation on oil recovery by imbibition mechanism was investigated experimentally. Water injection tests have been performed at three different rates and three different initial water saturations. It was found that breakthrough recovery is higher when injection rate is low while the final oil recovery is more or less independent of the rate. It is also clear that oil recovery increased with increase in initial water saturation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limestone Fractured Reservoir
  • Water Injection
  • Imbibition Process
  • Wettability
  • Recovery Factor

 

[1] R. Aguillera. Naturally fractured reservoirs Petroleum Pub. Co., Tulsa, 1980, 614pp.
[2] A.M Saidi, Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs Total 1986. Page 800.
[3] X. Zhou, N.R. Morrow, and S. Ma, Interrelationship of Wettability, Initial Water Saturation, Aging Time and Oil Recovery by Spontaneous Imbibition and Waterflooding, SPEJ June 2000, 5(2), 199.
[4] B.G. Viksund, N.R. Morrow, S. Ma, W. Wang, and A. Graue,. Initial Water Saturation
and Oil Recovery from Chalk and Sandstone by Spontaneous Imbibition, Proceedings of 1998 International Symposium of the Society of Core Analysis, The Hague, Netherlands, Sept. 14-16.
[5] Z. Tong, X. Xie, and N.R. Morrow, Scaling of Viscosity ratio for Oil Recovery by Imbibition from Mixed-Wet Rocks, Paper SCA 2001, Edinburgh, UK, September 17-19, 2001.
[6] Guo-Qing Tang and A. Firoozabadi, Effect of Pressure Gradient and Initial Water Saturation on Water Injection in Water-Wet and Mixed-Wet Fractured Porous Media, SPE no. 74711.
[7] T.M. Hegre, Evaluation of Tertiary Flooding in Fractured Chalk Using Numerical Simulation Models, RUTH 1992-1995 page 125-128.
[8] G.L. Hassler, and E. Brunner, Measurment of Capillary Pressure in Small Core Samples, AIME, 1945 Vol. 160, 114-123.
[9] S.C. Jones, and W.O. Roszel, Graphical Techniques for Determining Relative Permeability from Displacement Experiments, JPT, pp807-817 May 1978.