بررسی شرایط زیست محیطی در واحد پارازایلن (PX) مجتمع پتروشیمی بندر امام

چکیده

در این تحقیق، واحد پارازایلن مجتمع پتروشیمی بندر‌امام از لحاظ مشکلات زیست محیطی در چهار جنبه آلاینده‌های پساب، هوا، صوت و پسماندها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناخت فرآیند تولید و منابع انتشار آلاینده‌ها در واحد مذکور، نقاط نمونه‌‌برداری، مشخص شد و طی 6 ماه نمونه برداری مستمر عوامل کیفی پساب و آلاینده‌های هوا تعیین شدند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که غلظت عوامل اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، روغن و چربی (Oil)، کل جامدات محلول (TDS) و فسفات در پساب خروجی از واحد پارازایلن بالا بوده و چندین برابر استاندارد ملی است. محاسبات بار آلودگی برای عوامل ذکر شده نیز این موضوع را تایید می‌کند.میانگین مقادیر TDS، COD، Oil و فسفات در کل دوره نمونه برداری به ترتیب برابر با mg/lit 1251، 486، 7/49، 4/3 به‌دست آمد. میزان آلاینده‌های اتمسفری (SO2 ,NOX ,CO) ثبت شده در واحد مورد مطالعه حاکی از آن است که این عوامل در محدوده مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرند. از دیگر آلاینده‌های هوا در این واحد می‌توان به وجود بخارات هیدروکربنی ((VOCS در سطح واحد اشاره نمود. در بررسی پسماندها در واحد مذکور، 11 مورد ماده زائد شناسایی شده که 7 مورد آن‌ها خطرناک است. بررسی آلاینده‌های صوتی حاکی از آن است که بیشترین تراز شدت صوت در این واحد برابر باdb 94 (A) بوده و پمپ‌ها از مهم‌ترین منابع تولید آلودگی صوتی در این واحد می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of Environmental Framework in Bandar Imam Petrochemical ComplexCase study: PX Plant

چکیده [English]

In this survey, the Paraxylen Plant located in Bandar Imam Petrochemical Complex was studied in the viewpoint of Environmental Management in four aspects: waste water, air pollutants, Noise pollution and solid wastes. This survey has been performed through 9 months of field and library work from April to December 2005. After recognition of process and resources of pollutants in studied plant, sampling points were choose and through 6 months quality parameters for waste water and air pollutants were defined. The results of this research show that the concentration of COD, OIL, TDS, parameters and phosphate in output waste water of studied plant were higher than national standards. Estimating the atmospheric pollutants (CO, NOX, SO2) in studied plant show that these parameters are less than the allowed range defined by Environmental protection organization. Study the Noise pollutants in related plant show that the highest balance of noise pressure is 94dB (A). In study of solid wastes in PX plant totally 11 types of solid waste, were identified and 7 of them were as Hazardous wastes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrochemical Complex
  • Environment
  • Pollutants
  • Hazardous Wastes
  • PX Plant

 

]1[ م. اسدی، و همکاران، 1374، مدیریت مواد زائد خطرناک، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
]2[ م.جانفرسا و م. مؤمن، 1376، استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 فراسوی ISO9000، انتشارات اخوان.
]3 [ج.نوری و ل. لسانی، 1376، استانداردهای مدیریت محیط زیست ISO14000 ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران
]4 [ح. دبیری اصفهانی، 1364، پتروشیمی، انتشارات جهاد دانشگاهی،
]5[ س.سبزعلی‌پور1384، بررسی مشکلات زیست محیطی واحدهای الفین و تفکیک مایعات گازی در مجتمع پتروشیمی بندرامام، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
]6[ ن.جعفر زاده، 1380، چارچوب مدیریت وساماندهی زیست محیطی در صنایع فولاد، اهواز، سازمان حفاظت محیط زیست.
]7[ ن.جعفرزاده، 1379 ، شناسایی و طبقه بندی و سامان دهی صنایع‌ آلاینده استان خوزستان، سازمان حفاظت محیط زیست
]8[ ز. مجتهد زاده، 1384، تشریح چارچوب مدیریت زیست محیطی واحدهای آروماتیک. پارازایلین و تسهیلات عمومی در مجتمع پتروشیمی بندرامام، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
]9[ ا.ترکیان، 1379. ارزیابی کمی و کیفی آلاینده های اتمسفری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و رازی، بخش تحقیق و توسعه، مجتمع پتروشیمی بندر امام.
]10[ ز. حبیبی، و کنوز، 1، 1375، روشهای علمی آزمایشگاه شیمی، تهران، نشر مسعی
    مرکز اسناد فنی مجتمع پتروشیمی بندر امام،1381، کتابچه آموزشی اداره مهندسی فرایند فرآورش، چکیده فرایندهای (NF-OL-AR-PX-CF).
]11[ ف. ترکیان، 1380. طبقه بندی مواد زائد شرکت پالایش نفت تبریز، پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران.
]12[ جعفری و نادری. 1380. ارزیابی صدا در مجتمع های بندر امام و رازی ، بخش تحقیق و توسعه ، مجتمع پتروشیمی بندر امام.
]13[ مولا. 1380. بررسی کمی و کیفی پساب های مجتمع پتروشیمی شیراز ، بخش تحقیق و توسعه ، مجتمع پتروشیمی شیراز.
]14[ نصری. 1380. بررسی وضعیت پساب در صنایع مختلف ایران، مجله آب و فاضلاب ، شماره 40 ، تهران ، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب کشور.
[15] American society Testing and Materials, 1995, Annual book of ASTM Standard, water and environmental Technology, Vol. 1102.
[16] American Public health association, American water works association & water pollution control federation, 1998, Standard Method for examination of water and waste water, 17th Edition, Washington-DC.
[17] B.R. Canpolat,. and et al. 2001, Emission factors of cement industry in Turkey, water, Air and Soil pollution, Vol. 138.
[18] I. Cetinkaya, et al., 2000, control FCC Flue- gas emission, Hydrocarbon processing july 2000, PP. 55-62.
[19] W Elshorbagy, and A. Alkamali, 2005 , Solidwaste generation from oil & Gas industries in united Arab Emirates, Hazardous Materials, vol, 120 , Issue 1-3 ,PP. 89-99.
[20] N.S. KAMBOJ, 1993, Control of Noise pollution, DeeP& DeeP pub. New Dehli.