محاسبه ضریب جذب تشعشعی محفظه های کروی

چکیده

در این مقاله به بررسی انتقال حرارت تشعشعی در یک محفظه کروی و اثر شعاع منفذ ورودی به شعاع عظیمه کره در مقادیر ضریب جذب با بهره گیری از روش مونت کارلو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری پرداخته شده است . برای این منظور با بررسی تأثیر زاویه تابش اشعه ورودی و تأثیر ضریب جذب تشعشعی سطح و تأثیر نسبت آئینه ای بودن سطح بر روی ضریب جذب کروی در زوایای مختلف بازشدگی دهانه و تأثیر کیفیت بازتابش از روی سطح داخلی کره از جهت دیفیوز و آئینه ای بودن مسئله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.ضریب جذب کروی محفظه در زوایای30، 45، 60، 75، 120درجه به صورت نمودار ترسیم شده است. ضمناً تأثیر زوایای تابش اشعه ورودی در 15، 30، 45، 60 درجه بر روی ضریب جذب کروی ترسیم و با حل دقیق مقایسه شده است. نتایج به دست آمده تطابق خوبی را بین تحلیل به روش مونت کارلو و حل دقیق نشان می دهد.
 

عنوان مقاله [English]

Radiative Absorptivity Calculations of a Spherical Cavity

چکیده [English]

This paper Investigates the radiative absorptivity of a spherical cavity by using monte carlo techniques. Several parameters such as the angle of incoming radiation which inters the cavity for both diffuse wall cavity and specular wall cavity has been  investigated. The absorptivity of a spherical cavity has been calculated and compared with the exact values when the angle of incoming radiation is about 45° ,60° ,75° ,120° .This paper demonstrates that the monte carlo technique is a powerful method to calculate the radiative absorptivity

[1] H.C.Hottle ,M. Perlmutter,"Monte Carlo Solution Of Termal Transfer Through Radiant
     Media Between Gray Walls",Journal Heat Transfer, Vol.86,PP.116-122,(1964).
[2] J.R. Mahan , L.D.Eskin,"The Radiation Distribution Factors Its Calculation Using Monte
     Carlo Techniques And An Example Of Its Application", Proceeding First U.K Nation
     Conference Of Heat,(1998). [3] R.Siegal, J.Howell ,"Thermal Radiation Heat Transfer ",
     Mc Graw Hill,New York, (2002).
[4] A.Haji-Sheikh,"Monte Carlo Method Handbook Of Numerical Heat Transfer", John
     Willey&Sons, new York,(1988).
[5] m.Sobol, "The Monte Carlo ", Mir Publ- isher , Moscow,(1984).
[6] M.D. Karesten," The Monte Carlo Method In Science And Engineering Theory And
      Application", Computer Method In Applica- tion  Mechanic And Engineering,Vol.89,PP .
      463-483,(1991).
[7] R.L. lee , B.R. Barkstorm, R.D. Cess, "Characterization Of  Earth Radiation Budget
     Experiment Solar Monitors", NASA Langley Research Center,(1986).
[8] R.M.Goody,"Atmosphere Radiation , The- oretical Basis",Vol.1 Clarendon Press,Oxford
     ,(1984).