تهیه کاتالیست آهن- موردنایت اسیدی (H-Mordenite) برای تهیه انواع هیدروکربن ها

چکیده

اثر دو نوع حلال CHX (Cyclohexane) و   THF (Tetrahydrofuran) برای ارایه کربونیل آهن و همچنین اثر تعداد مکانهای اسیدی در پایه موردنایت  (H-Mordenite) به وسیله تغییر نسبت SiO2/Al2O3 برابر 11 و 17 و 61 در ساختار کریستالی موردنایت برای تهیه انواع هیدروکربن­ها مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از حلال CHX می تواند اندازه خوشه های اکسید آهن و یا آهن فلزی کوچکتری را مخصوصاً برای نسبت  SiO2/Al2O3  برابر 17 بدهد  .  در  این  نسبت  همچنین  مشاهده  می شود  که تعداد مکانهای اسیدی در پایه موردنایت به حداکثر می رسد و بیشترین درصد محصول در محدوده هیدروکربن­های سبک (C1-C4)   قرار دارد و چنانچه این نسبت تغییر کند (افزایش یا کاهش یابد) میزان تولید محصول هیدروکربن­های سنگین  مانند واکس بیشتر می شود.برای موردنایت که نسبت  SiO2/Al2O3  برابر 17 و از حلال CHX نیز استفاده شده باشد، فعالیت کاتالیستی در زمان  کوتاه تری اتفاق می افتد و نیاز به مراحل آماده سازی کمتری است

عنوان مقاله [English]

Preparation of Iron/H-Modenite for Light Hydrocarbons Production

چکیده [English]

Effect of two different solvents , such as CHX (cyclohexane) and THF (tetrahydrofuran) for Iron carbonyle and also no. of acidic sites in the substrate (modenite with different SiO2/Al2O3 ratio 11, 17, 61) were investigated. By using CHX as a solvent results in formation of smaller average particle sizes of Iron or Iron species, specially for the ratio of 17. Most percentage of light hydrocarbons (C1-C4) could be obtained for this catalyst. If the ratio changes (increasing or decreasing) then the percentage of higher hydrocarbons much as wax will be increased. For the mordenite with the ratio of 17 and CHX used as a solvent shorter time and less preparation process needs for activiaction

[1] P. B. Koradia, J. R. Kiovsky, Optimization of SiO2/Al2O3 Mole Ratio of Mordenite
     for n – Pentane Isomerization. J. Catal. 66:24-33,1980.
[2] C. Lo, K. R. M. Rao, Mossbauer and Magnetic Studies of Bifunctional Medium-
     Pore, Zeolite-Iron Catalyts Used in Synthesis Gas Conversion. Advances in
     chemistry series, Vol. 194, American Chemical Society, Washington, D. C. 1981.
[3] J. Scherzer, D. Fort. Zeolite – Supported Metal Catalysts for Fischer – Tropsch
     Reactions. J. Catal 58:118, 1981.
[4] P. A. Jacobs, Zeolites, Elsevier parts, 1989.
[5] A. Kiennemann. Iron – based Catalytic Procursors in the Fischer- Tropsch
     Synthesis. J. Molecular Catal, 6:293-297, 1979.
[6] J. J. Spivey, Specialist Periodical Reports, J. Mat. Chem. Vol. 9, 1992.
[7] B. Imelik, Catalysis by Acids and Bases, Studies in surface science and catalysis
     20, Amsterdam Elsevir, 985.
[8] H. M. Gager, M. C. Hobson, Catal. Rev. Sci. Eng. Vol. 11, 117-125, 1975.