مطالعه رفتار فازی سیالات هیدروکربنی نزدیک بحرانی یکی از مخازن ایران

چکیده

سیالات هیدروکربنی شامل نفت وگاز در محدوده دمایی با فاصله مناسب از دمای بحرانی مخلوط، دارای شکلهای  شناخته شده تغییر  فازی در اثر افت فشار می باشند که با   اندازه گیری فشار اشباع و مایعات  تجمعی ویا باقیمانده، به  روش های کلاسیک، فشار ، حجم و درجه حرارت (P.V.T)  قابل اندازه گیری و شناسایی بوده و خطوط اشباع در ناحیه دو فازی به اندازه کافی از همدیگر فاصله می گیرند. در مخازنی که دارای این نوع سیالات می باشند معادلات موازنه مواد ، به خوبی وبا دقت زیادی قابل به کارگیری است.زمانی که دمای مخزن  در  نزدیک نقطه بحرانی مخلوط قرار  می گیرد،  رفتارفازی سیال با روشهای معمول قابل پیش بینی نیست و همگرایی خطوط اشباع در آن نقطه، تغییرات سریع فازی را در هر دو ناحیه ایجاد می کند. در این مقاله، سیالات یکی از مخازن دارای شرایط نزدیک بحرانی ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. روشهای  آزمایشگاهی مناسب برای مطالعه P.V.T سیالات نزدیک نقطه بحرانی توسعه داده شد  و عدم کارایی مدل های رایج، برای پیش بینی رفتار فازی آنها نشان داده شده است. نتایج به دست آمده در این پروژه استراتژی تولید مخزن را تغییرداده است.

عنوان مقاله [English]

Phase Behavior Study of Near Critical Hydrocarbon Fluids of One Iranian Reservoir

چکیده [English]

The conventional phase behavior study of petroleum reservoir fluids are valid when the reservoir temperature is far enough from the critical condition in which the material balance equation can be applied correctly. When the temperature of the reservoir is in the vicinity of the critical temperature the classical methods can’t determine the phase behavior of the mixture due to rapid phase change  below  the  saturation  pressure .  A
small change in pressure will cause forming large amount of either liquid or gas phases.In this paper one of the Iran near critical reservoir fluid has been studied. A proper method for laboratory study of these fluids has been developed.  Also the  results show  that  the commercial software don’t work properly on these fluids. Based on the results of this study the production strategy of the reservoir has been changed

[1]“The properties of Ptroleum fluids”, D.Mc Cain.
[2] “phase behavior of near- eritical reservoir fluid mixture”, T. Yang, W.D.Chen, T.M.Guo
       Fluid phase Equilibria 128 , 183-197(1998).
[3]“Revised Gas-oil Ratio Criteria KEY Indicators of Reservoir fluid type”, William D.Mc
      Cain Jr., Petroleum Engineer international, April 1994.
[4]“Asystematic experimental study on the phase behavior of   complex fluid mixtures up to
      near-critical region”, Wei Yan, Lu-Kun Wang, Lan-Ying Yang, Tian-Min Guo, Fluid
      phase Equilibria 190,159-178(1998).
[5]“Phase behaviour and properties of reservoir fluids”, Danesh A, Tohidi B, Todd A C,
      Gozalpour F, Fonseca M, Reid A, Bell K, Malcolm K, Burgass R, and Al-Saleh I, Phase
      Behaviour and Properties of Reservoir Fluids,
[6]“Thermodynamic modeling of near-critical solutions”, John P. O’connell, Hongqin Liu,
       Fluid phase Equilibria 144 , 1-12(1998).
]7[گزارش داخلی پروژه 45160104 پژوهشگاه صنعت نفت