مطالعات شبیه‌سازی دانه ریز در فرایند تزریق گاز در یکی از مخازن کربناته ایران

چکیده

به منظور فهم بهتر چگونگی ارتباط بین شبکه ماتریس و ترک و به کارگیری مناسبترین روش شبیه‌سازی، نمونه‌ای از یک بلوک ماتریس، مربوط به سازند آسماری، (یکی از مخازن کربناته ایران) که به وسیله شبکه ترک احاطه شده با استفاده از مش‌بندی دانه‌ریز و به کارگیری روش تخلخل یگانه در سنگهایی با کیفیت متفاوت از نظر تراوایی و تخلخل شبیه سازی شد. سپس مدل ساخته شده به حالت شش بلوک انباشته بسط داده شد تا مفهوم اثرات بلوک بر بلوک در حالت تزریق گاز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج شبیه‌سازی در حالت تخلخل یگانه به صورت بلوک منفرد و شش بلوک انباشته در بهینه‌سازی مدل کامل مخزن به کار گرفته شد.نتایج شبیه‌سازی مشخص می‌ کند که فرایند تزریق گاز به عنوان مکانیزم اصلی بازیافت در مخازن کربناته‌ای که دارای سنگهایی با کیفیت متوسط و خوب می باشد، مطرح است. این پدیده در مورد بلوکهایی با ارتفاع مختلف نیز صادق است. درمورد سنگهایی با کیفیت نازل نیزدر صورتی که ارتفاع بلوک بیش از 2 متر باشد، تزریق گاز موثر خواهد بود. میزان بازیافت نفت در شبیه‌سازی بلوک منفرد و شش بلوک انباشته، در یک محدوده بوده ولی در مورد مدل شش بلوک انباشته تاخیری در حدود 8 الی 10 سال مشاهده می‌شود که ناشی از پدیدة آشام مجدد(Reimbition) می باشد

عنوان مقاله [English]

Fine Grid Simulation Study of Gas Injection In One of Iranian Carbonate Reservoirs

چکیده [English]

A typical Iranians carbonate matrix block surrounded by an open fracture was modelled in order to understand the fracture-matrix interaction and how to model the interaction best. This was modelled by using a fine-scaled Eclipse model in the single porosity mode . The model was extended to a stack of 6 matrix blocks to understand block-to-block interaction under gas injection scenarios. Results and conclusions from the single porosity single block and 6-block model were used in order to optimize the full field model, and these recommendations are described briefly in this paper.
The simulation results showed that gas injection works as a major recovery mechanism for medium and good rock types at all block heights; and for poor rock type with block heights of more than 2 meters. The oil recovery results are in the same range as for the single and six stack block model but the delay of oil recovery by gas gravity drainage is clearly seen in the six stack block results indicating at least 8-10 years to reach ultimate oil recovery for typical block heights

[1]Yamamoto, Roy h. “Compositional reservoir simulator for fissured system-The single block model “Spej (May 1972)
[2] Saidi, A.M. "Mathematical Simulation Model Describing Iranian Fractured Reservoirs and Its Application to Haft Kel Field" Proc., Ninth World Pet. Cong., Tokyo (1975)
[3]Fung, S.K.” Simulation of block to block processes in naturally fractured reservoirs” SPERE (Nov 1991)
[4]Kossak, H.”Realistic numerical models for fractured reservoirs”
SPERE (Feb2000)
[5]Saidi, A.M., Tehrani,D.H,and Wit,K. " Mathematical simulation of Fractured Reservoir Performance, Based on Physical Model Experiments, " Tenth World Pet.Cong., Bucharest (1979)