ارزیابی توان هیدروکربور زایی رسوبات سازندهای گرو-گدوان در منطقه زاگرس مرتفع در ناحیه کوهستانی شمال فروافتادگی دزفول توسط دستگاه “Rock-Eval”

چکیده

روش پیرولیزواکسیداسیون توسط دستگاه ارزیاب سنگ مادر (Rock Eval) در حال حاضر متداولترین روش ارزیابی توان هیدروکربن زایی  رسوبات  توسط  شرکت های  نفتی  جهان می باشد. در این مقاله، نتایج حاصل از ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات سازندهای گرو-گدوان درمنطقه زاگرس مرتفع در ناحیه کوهستانی شمال فروافتادگی دزفول توسط این روش مورد بررسی قرارگرفته شده است. نتایج آنالیز 499 نمونه از سنگهای این سازندها درمنطقه مورد مطالعه نشان می دهند که سنگهای سازند گرو در برش های قالی کوه، چمسنگر و قلعه تک نشانگر سنگ مادر هیدروکربوری در حد متوسط تا عالی می باشند. براساس نتایج شاخص هیدروژن می توان گفت که مواد آلی موجود در رسوبات برش قالی کوه به طور عمده دارای توان تولید نفت ومقدارکمتری گاز، برش قلعه تک دارای توان تولید نفت وگاز وبرش چمسنگر دارای توان تولید گاز می باشند. بر اساس نتایج Tmax و اندکس تولید،  نمونه های این سه مقطع نشان دهنده بلوغ مواد الی در محدوده پنجره نفت زایی می باشند. عوامل ژئوشیمیایی به دست آمده برای نمونه برداشت شده از 30 متربالایی برش 170 متری سازند گدوان در ناحیه کوه فهلیان نشان دهنده سنگ مادر خوب می باشند.
 

عنوان مقاله [English]

Hydrocarbon Source Rock Evaluation by Using the Rock-Eval: Evaluation of the Garu and Gadvan Formations in the High Zagros Area in the North of Dezful Embayment

چکیده [English]

Rock-Eval pyrolysis and oxidation are the most widely used methods by exploration companies for identifying and evaluating potential source rocks in sedimentary basins.
In this article, these methods and the parameters resulted from their application are first  explained.  Then,  based on screened data resulted from analyzing 499 outcrop samples by using Rock-Eval pyrolysis and oxidation methods, the hydrocarbon  source potentiality of Garau and Gadvan Formations in the high Zagros area in the North Dezful Embayment is discussed and presented as charts.The resulted parameters show that the Garau Formation in the Ghalikuh, Chamsangar and Galeh Tak Sections is a good to excellent source rock. The Hydrogen Index of the samples indicate that Garau Formation is capable of generating primarily oil and less gas in the Ghalikouh Section, oil and Gas in the Ghaleh Tak Section and primarily gas in the Chamsangar Section. “Tmax” values obtained for the samples from the three aforesaid sections indicate organic matter maturity levels in the range of oil generating zone.
Only a 30 meter interval of the 170 meter thick Kuh-e-Fahliyan geologic section from the Gadvan Formation is indicative of a good hydrocarbon source rock.
 

[1] Espitalie, J., M. Madec, B. Tissot, J. J. Mennig, and P. Leplat, Source rock                                 characterization method for petroleum exploration: Proceedings of the Ninth Offshore             Technology Conference, Houston, p. 439-442, 1977.
[2] Hunt, J. M., Petroleum Geochemistry and Geology: San Francisco, W. H.  Freeman,
      617 p., 1979.
[3] Peters, K. E., Guidelines for evaluating petroleum source rock using rogrammed pyrolysis:              
                                                                                    AAPG Bulletin, v. 70, p.329., 1986.