بررسی خطاهای انسانی ناشی از اثر تداخلی صدا در ارتباطات افراد در واحد آیزوماکس یکی از شرکت های پالایش نفت کشور

چکیده

تداخل صدای محیط کار با ارتباطات کلامی از جمله عوارض ناشی از آلودگی صوتی است که می تواند باعث اختلال در انتقال و تبادل اطلاعات لازم و حیاتی بین کارکنان شده وسبب  بروز حوادث و حتی مرگ و میر می شود. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل اثر مداخله ای صدا بر ارتباطات کلامی افراد در واحد آیزوماکس یکی از شرکتهای پالایش نفت کشور انجام شد. ابتدا ارتباطات کلامی افراد واحد به سه دسته ارتباط اپراتور محوطه((OO با اپراتور ارشد((HO به صورت چهره به چهره، ارتباط اپراتور اتاق کنترل) (CRO  OOاز طریق بلند گو و  ارتباط OO با CRO از طریق تلفن های نصب شده در واحد طبقه  بندی شد.  سپس  از  شاخص  تراز  فشار  صوت  در شبکه A    (SPLA) برای تعیین وجود اثر تداخلی صدا در واحد مورد مطالعه استفاده شد و آنگاه هر یک از راههای ارتباطی بین افراد به عنوان یک وظیفه شغلی در نظر گرفته شده و خطاهای انسانی ممکن برای هر کدام با استفاده از روش  PHEA  پیش بینی  و تجزیه  و تحلیل  شد. مهمترین  خطای شناسایی شده  تبادل ناقص و غیرواضح اطلاعات بود که گیرنده در برابر آن یا اصلا واکنشی از خود نشان نداده و یا بر حسب حدس و گمان  اقدام به انجام  عمل  احتمالا نادرستی می نماید که در حالت  اول  عدم انجام به موقع کار   و در حالت دوم عمل ناایمن انجام شده سبب بروز حادثه خواهد شد.با در نظر گرفتن میانگین  تراز فشار صوت موجود در ایستگاه و نمودار ارتباطی تراز فشار صوت با فاصله افراد، نتیجه گیری شد که در  واحد  مورد مطالعه امکان وقوع  خطای  ناشی  از  تداخل صدای زمینه در ارتباطات چهره به چهره وجود دارد. تجزیه و تحلیل برگه های کارPHEA   نیز نشان  داد که در هر سه  دسته  ارتباطات  کلامی  موجود  در محیط  امکان  وقوع    خطای انسانی مربوط به تبادل ناقص و غیر واضح اطلاعات بسیار بالاست  . در پایان برای هر کدام از راههای ارتباط کلامی بین افراد راه حلهایی چون به کارگیری روش لب خوانی، قرار دادن تلفن های محیط در اتاقکهای مخصوص عایق صوت و ... پیشنهاد شد

عنوان مقاله [English]

Analysis of Human Errors Caused by Noise Interference Effect in Isomax Unit of an Oil Refinery

چکیده [English]

Noise interference with employee’s speech communication is considered as one of the noise pollution effect in any workplace. These interferences can disrupt communication of necessary and vital data between individuals. And as a result can cause anything from a slight irritant to a serious safety hazard involving accident or even fatality. This study was focused on the analysis of the human errors, which occurred as a consequences of noise interference with personnel’s speech communication Isomax Unit of an oil refinery. The personnel’s speech communications was classified in 3 categories : face-to-face communication of Outside Operator (OO) with Head Operator (HO)  , communication of Control Room Operator (CRO) with OO by aid of loudspeakers  and telecommunication of OO with CRO through the telephones which have  been installed in the site.Predictive Human Error Analysis (PHEA) technique was used for identification and analysis of communication errors in the above mentioned communication categories.The most important identified communication according to PHEA sheet  , was related to the  unintelligible and unclear transmission of message which can be judged mistakenly by the receiving person .
 
By  considering  the  actual  sound  pressure level in under study Isomax unit (SPL= 92.7db) and comparing it with the graph of weighted sound level versus distance it was shown that face to face communication error is inevitable . PHEA worksheet results showed that the possibility of speech communication errors in all 3 identified categories is very high .
Therefore it is necessary , apart from considering the noise control measure in the Isomax unit , try to fined some proper solution for improving speech communication by using body language an lip-reading , installation of site telephone in on acoustic booth , use of most sophisticated proper loud speaker , and training of personals on how to be confident about transmission of message and warning statements.

 
[1] Miller, J.D ,Effects of Noise on people, in T.D Rassing –Environmental Noise Control                                                                   Selected Reprints stong brook , NY : American Association of physics teacher 112-147, 1997.
[2] Dr . Alice , H suter,. Noise and it’s effect . Administrative Conference of United State,
     1991.
[3] Birgitta Berglund  and Thomas Lindvall ,community Noise center for sensory Research                                                                                                                                   Stockholm , Sweden. 1995.
[4] US Environmental Protection Agency ,Noise effect Handbook Noise Office of Abatement,        1981.
 [5] J.C. Webster, Speech Interference by Noise, Proceeding , Inter- noise 74 , Institute of
       Noise Control Engineering , p.558, 1990.
[6] Dr Andrew Brazier , Paul Richardson , Dr David Embrey ,Final report – Human Factor           Assessment of safety critical tasks R , 8/11 – Human Reliability Associate , 2000.
[7] Frank  P.Lees, Lees’ Loss Prevention in the Process Industries ,Dep. Of chemical 
      engineering, Loughborough University , U.K , second edition  1996 .
[8] US Environmental Protection Agency  ,Public Health and welfare Criteria for noise 550/4-
      73- 002, 1973.
[9] US Environmental Protection Agency , Information on levels of environmental noise ,
      requite to protect public health and welfare with an adequate margin of safety 550-19-74-
      004, 1974.
[10] jamic HendersonKaren Wright and Andrew Braizer ,Human Factor aspect of remote              operation in process plant , school House Higher Lane Dalton Wigan Lancashir N8>RP,        1999.
[11] EPA/OSHA  , chemical accident Investigation report . shell company Deer Park Texas ,          EPA 550-R-98-005, 1998.