مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

چکیده

ناحیه لرستان دارای منابع نفت و گاز می باشد. که در سازندهای ایلام و سروک با سن کرتاسه و سازند های کنگان دالان با سن پرمین و تریاس پایینی ذخیره شده است. با وجود قدمت زیاد فعالیت های اکتشافی که در این ناحیه انجام شده است سنگ های منشاء و نقش آنها در شکل گیری این منابع به صورت جامع مطالعه نشده است. در این مقاله عناصر و فرایند های ضروری برای تشکیل این منابع معرفی شده است. سازند های گرو، سرگلو و شیل های سیلورین سنگ های منشاء‌ پیشنهادی هستند که احتمالا موجب شکل گیری این منابع شده است.
در این مطالعه مدل سازی ژئوشیمیایی تاریخچه حرارتی و تاریخچه تدفین مورد استفاده قرار گرفته است و هیدروکربن زائی در چاه سمند-1 مطالعه شده است و نشان می دهد سازنده گرو در پنجره نفتزایی و سازند سرگلو و شیلهای سیلورین در پنجره گاز زایی قرار دارد. و زمان هیدروکربن زایی عمدتا در کرتاسه یا ژوراسیک بالایی بوده است.
 

عنوان مقاله [English]

A Preliminary Evaluation of Petroleum Systems of Lurestan Area

چکیده [English]

Lurestan Province is petroliferous area. The reserved oil are in Ilam and Sarvak  (Cretaceous ) and Kangan ( Lower Triassic ) and Dalan (Permian) Formations. The Lurestan Area had high exploration activity but contribution of source rocks in hydrocarbon accumulations isn’t clear. In this paper essential elements and process of hydrocarbon accumulation are introduced. Candidate  source  rocks are  Garau,  Sargelu and  Silurian  Shale.In this study thermal modeling and burial history methods were used to investigate hydrocarbon generation in Samand-1 well. This study shows that Garau formation is in the oil window, The Sargelu and Silurian shales are in the gas window. Most hydrocarbon generation generally occur in the Cretaceous or Upper Jurassic.
 

 
 
 

[1] Magoon, L.B., and Dow, W.G., eds., The Petroleum system—From source to trap:                  American Association of Petroleum Geologists Memoir 60, 1994.
[2] Bordenave, M.L., and Burwood, R, Source rock distribution and maturation in the Zagros        belt, provenance of the Asmari and Bangestan reservoir oil accumulations: Org.                       Geochem., v. 16, p. 369-387, 1990.
[3] Bordenave, M.L. 2002 Gas Prospective Areas in the Zagros Domain of Iran and in the             Gulf Iranian Waters, AAPG Annual Meeting, March 10-12, Houston, Texas, 2002.
[4] Mahmoud, M.D., Vaslet, D., and Husseini, M.I, The Lower Silurian Qalibah Formation of                                                                                                                                                                                                                                                      Saudi Arabia: an important hydrocarbon source rock: AAPG Bulletin, v. 76, p. 1491-              1506., 1992.
[5] Bordenave, M.L. and Huc, A.Y. - The Cretaceous source rocks in the Zagros                                                                           Foothills of Iran: an example of a large size intracratonic basin. Rev. Inst. Fr. Petr., p               727-753,1995.
[6] James, G.A., and Wynd, J.G, Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium                Agreement Area, AAPG Bulletin, v. 49, p. 2182-2245, 1965.
[7] Bordenave, M.L. 1993 Sampling and validity of results of analyses, in Applied Petroleum        Geochemistry. Ed: by Bordenave, M.L. Editions Technip, Paris, p. 225-233.
[8] McGillivray, J.G., and Husseini, M.I, The Paleozoic Petroleum geology of Central Arabia:      AAPG Bulletin, v. 76, p. 1473-1490., 1992.
[9] Milner, P.A., Source rock distribution and thermal maturity in the Southern Arabian                Peninsula: GeoArabia, v. 3, p. 339–356, 1998.
[10] Bishop, R.S., Maturation history of the Lower Paleozoic of the Eastern Arabian                        Platform, in Al-Husseini, M.I., ed., Geo-94, Middle East Petroleum Geosciences                      Conference: Gulf Petrolink, Manama, Bahrain, v. 1, p.180–189, 1995.