بررسی تاثیر خواص سیال بر پدیده مخروطی شدن آب درمخازن هیدروکربنی

چکیده

در این مقاله تاثیر خواص سیال بر پدیده مخروطی شدن آب در مخازن ترکدار با استفاده از یک شبیه ساز عددی نفت سیاه، مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور در ابتدا  عوامل چگالی و گرانروی سیال هیدروکربنی و همچنین دانسیته فاز آب موجود در مخزن به عنوان خواص تاثیر گذار بر پدیده مذکور شناسایی شد.تأثیر هریک از پارامترها به طور جداگانه و با ساخت مدل های مختلف مورد بررسی قرارگرفت. به منظور شبیه سازی محیط ترک و ماتریس در سیستم کربناته روش تخلخل دوگانه2 انتخاب شد. سیستم مش بندی به صورت شعاعی در نظر گرفته شده است تا به نحو مطلوب حرکت سیال در اطراف چاه تولیدی شبیه سازی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که گرانروی و دانسیته سیال به طور مؤثری بر میزان تولید آب در مخازن ترکدار تأثیرگذار هستند. در خاتمه با توجه به تاثیر دو پارامتر فوق راهکارهایی به منظور حذف پدیده مذکور ارایه شده است.


 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Fluid Properties Effect on Water Coning in Hydrocarbon Reservoirs

چکیده [English]

In this paper, the effect of hydrocarbon fluid properties on water coning in fractured reservoirs, using a black oil numerical simulator has been studied. Effect of each parameter has been investigated both separately and also with the construction of different models. using separate constructed models.Primarily the hydrocarbon fluid density, viscosity and also water density as effective parameters were identified.
The dual porosity technique was chosen for simulating the matrix and fracture in carbonate system.Mesh system as the radial model was used to simulate proper fluid flow around the production wells.The simulation results reveal that the fluid density and viscosity have remarkable effects on water coning in fractured reservoirs.Regarding two mentioned parameters, a solution for eliminating water coning is offered at the end.

 
[1].Muskat, M, and Wychoff, R. (1935).”An approximate theory of water coning in oil production”
, Trans Aime,(1935).
 
[2].Van golf racht,TD, and Sonier fernand. ”Water coning in fractured resrvoir.”Sosity of  petrolume
 
engineering (SPE # 28572),1994.
 
[3].Van golfracht,TD .”Fundamental of fractured reservoir,” Elsevier publication, (1989).
 
[4].Computer modeling group. ”Technical manual of Imax black oil simulator”, (1995).