بررسی آلایندگی و مصرف سوخت با کاربرد مخلوط MTBE وبنزین درخودروها

چکیده

سه دستگاه خودروی پراید، پژو GLX 405 وپیکان (هرسه کاربوراتوری) بر روی دستگاه دینامومتر شاسی، با استفاده از سیکل رانندگی استاندارد اروپا و ضمن کاربرد سوخت های بنزین معمولی بدون سرب (بدون MTBE) و مخلوط های 10 و 15 درصد حجمی MTBE در بنزین از نقطه نظر انتشار آلاینده های منواکسید کربن(CO)، هیدروکربن های نسوخته (HC) واکسید های ازت (NOX)  وهمچنین مصرف سوخت مورد آزمایش وبررسی قرار گرفتند.درخودروی پراید کاربرد سوخت های حاوی MTBE تاثیر نسبتاً خوبی در کاهش آلاینده منواکسیدکربن(%22-15)  و تا حدودی هیدروکربن های نسوخته (%10-2) داشت و مقدار اکسیدهای ازت افزایش(%20-5) یافت. مصرف سوخت اندازه گیری شده این خودرو درتمام حالات آزمایش با استفاده از سوخت های حاوی MTBE افزایش جزیی (درحدود %3-1) نسبت به بنزین معمولی بدون سرب از خود نشان داد.کاربرد سوخت های مخلوط 10 و 15 درصد حجمی MTBE دربنزین درخودروی پژو GLX 405، تاثیر قابل توجهی در کاهش آلاینده های منواکسید کربن(%29) و هیدروکربن های نسوخته (%20-18)نسبت به بنزین معمولی بدون سرب داشت ومیزان اکسیدهای ازت انتشار یافته افزایش(%15-8) پیدا نمود. بررسی نتایج اندازه گیری مصرف سوخت دراین خودرو نیز درتمام موارد، ضمن کاربرد سوخت های حاوی MTBE، بیانگر افزایش مختصری نسبت به بنزین معمولی بدون سرب بود.نتایج آزمایشات انجام شده درخودروی پیکان نیز همانند دو خودروی فوق الذکر مبین کاهش آلاینده های منواکسید کربن(%5/9-5/6) و هیدروکربن های نسوخته(%13-5)، افزایش آلاینده اکسیدهای ازت(%11-7) و افزایش مختصری در مصرف سوخت (درحدود%3-1) این خودرو می باشد.
 

عنوان مقاله [English]

‍Consideration of Pollution and Fuel Consumption in Vehicles Fuelled with “MTBE – Gasoline Blends”

چکیده [English]

Three types of vehicles, Pride, Peugeot 405 GLX and Paykan were tested from the Point of view of exhaust emissions (CO, HC, NOx) and fuel consumption, on chassis dynamometer running European Standard driving cycle with three kinds of fuels, MTBE free Unleaded Regular Gasoline (URG) as base fuel and 10 and 15 volume percent MTBE –Gasoline blends as comparable Fuels.
Utilizing MTBE blended fuels in Pride had relatively positive effects due to CO (15-22%) and HC (2-10%) emissions reduction in this vehicle and the amount of NOx (5-20%) increased. Measured fuel consumption of this vehicle in all situations of tests (running standard driving cycle and different constant speeds running) with MTBE contained fuels showed little increase (1-3%) compared to URG.Fuelling of Peugeot 405 GLX with 10 and 15 volume percent MTBE –Gasoline blends resulted in considerable reduction of CO (29%) and HC(18-20%) compared to the use of URG and the amount of  NOx(8-15%)  increased.Fuel consumption in this vehicle with MTBE blended fuels also slightly increased compared to URG.Tests done in Paykan like two before mentioned vehicles, resulted in CO(6.5-9.5) and HC    (5-13%) reduction, NOx(7-11%) increase and slight increase of fuel consumption(1-3%).

[1].Fuels and Engines, Technology, Energy, Environment, J.C. Guibet, Volume 2, IFP, 1997.

 
]2[.معینی شاد – مهرداد ، MTBE (جزوه کارگاه آموزشی ) ، پژوهشگاه صنعت نفت ، 1380.
 
]3[.احمدی اردبیلی پور، جهانبخش، اصلاح بنزین با متیل ترشری بوتیل اتر(MTBE) یا راه های دیگر نشریه شماره 48 انجمن نفت ایران ، پاییز 1377.
 
]4[.گزارش پروژه “مطالعات پایه در مورد روند تحولات سوخت درآمریکا واروپا طی 5 سال آینده” ، واحد سوخت و احتراق مرکز تحقیقات انژری پژوهشگاه صنعت نفت ، 81 – 1380.