سنتز2- فسفونوبیوتین-1و2و4- تری کربوکسیلیک اسید

چکیده

2- فسفونوبیوتین-1و2و4- تری کربوکسیلیک اسید (PBTC)1از خانواده فسفونات ها می باشد که در سیستم های آبی خنک کننده به عنوان بازدارنده خوردگی و رسوب استفاده می شود. فسفونات ها ترکیب های آلی فسفرداری هستند که در آنها کربن به فسفر و فسفر به اکسیژن اتصال دارد. این ترکیب دارای کاربردها و ویژگی هایی است  که برخی از آنها عبارتند از:
بازدارنده رسوب کربنات کلسیم، بازدارنده رسوب سولفات کلسیم، بازدارنده خوردگی در استیل کم آلیاژی، عملکرد بسیار خوب در آبهای با سختی و قلیائیت بالا، مقاومت عالی در برابر کلر و سایر عوامل اکسیدان استفاده در شوینده‎ها و عوامل پاک‎کننده  و پایدار‎کننده مواد سفید‎کننده. برای سنتز این ماده از دی متیل هیدروژن فسفیت(DMHP)2، دی متیل مالئات(DMM)3 و متیل آکریلات استفاده و با راندمان 5/86 در صد تهیه شد.1 (2-Phosphonobutane-1,2,4-Tricarboxylic Acid


2 (Dimethyl Hydrogen Phosphite


3 (Dimethyl Maleate

عنوان مقاله [English]

Synthesis of 2-Phosphonobutane-1, 2, 4-Tricarboxylic Acid

چکیده [English]

2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid is(PBTC) a member of phosphonate family, and used as corrosion and scale inhibitor in cooling water systems. Phosphonocarboxylates as a member of organophosphorus compounds have C-P and P-O bonds in their structures. PBTC is mainly used as carbonate scale inhibitor (CaCO3), sulphate scale inhibitor (CaSO4), corrosion inhibitor of low alloyed steel, effective and well applicable in alkaline hard-waters, excellent and resistance against chlorine, usable in detergents and cleaning agents and also  a unique stabilizer of bleaching substances.In the present work PBTC is synthesized using dimethyl hydrogen phosphite, dimethyl maleate and methyl acrylate, overall yielding 86.5% product.

 
[1].K. Nakanishi, M. Okuma and S. Katayama, US Pat. 5259985(1993).
 [2].J. L. Hen, US Pat. 5059333 (1991).
 [3].G. Bohnsack,H. Geffers,H. Kallfass and W. Radt, US Pat. 3933427(1976).
 [4].C. Sumank, P.Thomas and S.Ravi, WO Pat. 9711148 (1997).
 [5].D. C. Roe, WO Pat. 00000668 (2000).
 [6].D. C. Roe and B. J. Utzka, US Pat. 6077440 (2000).
 [7].J. S. Gill, S. P. Rey and J. H. Wiernik, US Pat. 5078879 (1992).
[8].Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 6ed. (2001).
 [9].D. C. Roe, US Pat. 5656062 (1997).
 [10].J. Grutze, M. Riegels and E. Wenderoth, EP Pat. 771902 (1997).
[11].M. J. Williams, K. P. Davis and A. C. Smith, EP Pat. 899246 (1999).
 [12].Y.Lianhe and et al., Nanjing Ligong Daxue Xuebao (1999) 23 (5) 462-465, 476 (ch) Nanjing Ligong Daxue        XuebaoBianjibu
 [13].R. Kleinstuck, C. Lensch, M. Immenkeppel, H. D. Block and H. Odenback, US Pat,4931586 (1990).
 [14].C. Holzner, W. Ohlendorf, H. D. Block, H. Bertram, R. Kleinstuck and H. H.Moretto, US Pat, 5639909              (1997).
 [15].J. Hu, S. He, CN Pat. 1173499 (1998).
 [16].J. Hu, S. He, CN Pat. 1048988 (2000).
[17].R. Schliebs, W. Radt, H. Geffers and H. Schultz, US Pat. 3886204 (1975).
 [18].Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 4ed., Vol.18 (1996).