اصلاح خصوصیات قیر با نانورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران

چکیده

در این پژوهش با بهره‌گیری از دو نوع نانورس متفاوت و متداول در بهبود خصوصیات مصالح، شامل Cloisite-15A و Nanofill-15،تاثیر نانورس بر حساسیت حرارتی قیر با انجام تست‌های تجربی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین‌منظور با به‌کارگیری یک برنامه آزمایشگاهی مدون و انتخاب یک روش ترمودینامیکی خاص، ابتدا پراکنش و پخش صفحات نانورس‌ در درصد وزنی متفاوت به کمک تکنیک پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با انجام تست‌های تجربی و سنتی قیر، یعنی درجه نفوذ، نقطه نرمی و خاصیت انگمی، عملکرد نانورس‌های مختلف بر رفتار قیر در درصدهای وزنی متفاوت مطالعه می‌شود. این نتایج به وضوح نشان می‌دهد که با افزودن نانورس،ویسکوزیته و سفتی قیر افزایش یافته و از انعطاف‌پذیری آن کاسته می‌شود. شدت و میزان تاثیر نانورس تابع نوع و میزان نانورس است. همچنین با کاهش حساسیت حرارتی، مقاومت در برابر پیرشدگی نیز افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of Bitumen Binder with Nanoclay

نویسنده [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi
Department of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran
چکیده [English]

The main objective of the present study was to conduct a comparative test program on unmodified bitumen and modified bitumen containing nanoclay and assess the effects of asphalt properties on pavement performance. To meet this objective, the main targets of this study are to find out if the nanoclays alter the critical properties of asphalt binder and influence the ageing and temperature sensitivity of the binder. Different tasks were performed to meet the objectives. The first task performed was studying the nanoclay modifiers at a nanoscopic level and the test performed in this area was the X ray analysis of the nanoclay modifiers. The second task was studying the influence of nanoclay modifiers on binder characteristics and the related tests performed were empirical studies of fresh (unaged) and aged bitumen types by empirical tests like penetration and softening points. Findings of the tests performed on binders proved that the cloisite-15A nanoclay modifications helped to increase the stiffness of the standard binder. This was especially true if the 4% cloisite modification was used. The nanofil-15 modification helps to improve the ageing resistance of the binder in short and long term applications. An overall conclusion from these findings is that the nanoclay modifications help to improve some characteristics of asphalt binders and asphalt mixtures, but at this level they are not at a stage to justify applications on large scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Bitumen
  • Nanoclay
  • Aging
  • Thermal Stability
[1]. Richardson C. The Modern Asphalt Pavements, John Wiley & Sons, Inc., New York, N. Y., 1941.
[2]. Anderson D. and Jeoseph P. “Characterization and Specification of Baghouse Fines”, Proc. Association of Asphalt Paving Technologists, Vol. 46, pp 132-159, 1997.
[3]. Kandhal P. S., “Evaluation of Baghouse Fines in Bituminous Paving Mixtures”, Proc. Assoc. Asphalt Paving Technologists, Vol. 50, pp. 150-210, 1981.
[4]. Lesueur D., and Little D. N. “Effect of Hydrated Lime on Rheology, Fracture, and Aging of Bitumen”, Transportation Research Record, 1661, Transportation Research Board, Washington, D.C., pp. 93–105, 1999.
5
-
طبیب س. م. "بررسی پایداری مخلوط‌های آسفالتی در برابر رطوبت"، دانشگاه صنعتی شریف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1374
6- کیانی، سیامک” اصلاح کیفیت مصالح روسازی آسفالتی با تغییر در نوع و میزان فیلر”، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1385.
7- نصراله‌پور م."بررسی اثرات استفاده از فیلر آهک بر روی مقاومت کششی روسازی آسفالتی"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1382.
[8]. Dallas N. Little J. and Petersen C., “Unique effects of hydrated kime filler on the performance-related properties of Asphalt Cements: Physical and Chemical Interactions Revisited”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 207-218, 2005.
9-نظربیگی ا.، “مقایسه تأثیز الاستومرها، ترموپلاست‌ها و ترموپلاست‌ها بر خواص آسفالت” اولین سمینار قیر و آسفالت دانشکده فنی، دانشگاه تهران ایران، 1374.
[10]. Khodaii A. and Mehrara A., “Evaluation of permanent deformation of unmodified and SBS modified asphalt mixtures using dynamic creep test” Journal of Construction and Building Materials, Volume 23, Issue 7, pp. 2586-2592, 2009.
[11]. Ghaffarpour Jahromi S. and khodaii A., “Empirical model for determining rutting parameter in rubber modified bitumen”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 6, No. 4, pp. 246-256, 2008.
[12]. Pinnavaia T. J. and Beall G. W., Polymer–clay nanocomposites, John Wiley and Sons Ltd, England, 2000.
[13]. Stroeve P. and Ke C., Polymer–layered silicate and silica nanocomposites, Elsevier science publishers B. V., Amsterdam, 2005.
[14]. Ferry J. L. D. , Viscoelastic properties of polymers, John Wiley & Sons, New York, 1980.
[15]. WWW.nanoclay.com
[16] Rastegar M. and Kokabi M., The effect of nanoclay on the morphology of polymer/bitumen blend, 1st International Bitumen Conference, Tehran, Iran, 2008.
[17]. Roghanizad A. A. and Jalali A., Bitumen modification using precipitateed calcium carbonate (P.C.C.) Coated with Polymeric Compounds, 1st International Bitumen Conference, Tehran, Iran, 2008.