افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان

چکیده

امروزه روش شباهت برای تخمین سرعت به کار گرفته می‌شود که بر مبنای جمع نمونه‌ها در پنجره تحلیل سرعت استوار است. طیف سرعت حاصل از این روش در مورد رویدادهای بازتابی عمیق و در مواردی که دورافت برداشت داده‌ها کم می‌باشد، دارای قدرت تفکیک پایین است. افزایش قدرت تفکیک در محاسبه شباهت سبب می‌شود که دقت تخمین سرعت تصحیح برون راند نرمال و برانبارش بهبود یابد. در این مقاله روش آماری خودراه‌انداز برای افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت معرفی شده است. در روش شباهت، چنانچه سرعت انتخاب شده برای پنجره تحلیل دارای تفاوت کمی نسبت به سرعت واقعی باشد، ردلرزههای درون پنجره به طور کامل افقی نمی‌شوند، اما با این حال به دلیل اختلاف زمانی بسیار اندک ردلرزه‌های مجاور، مقدار شباهت محاسبه شده برای این حالت نیز، به مقدار شباهت مربوط به سرعت واقعی نزدیک است و باعث پهنشدگی قله طیف سرعت حول سرعت و زمان دقیق می‌شود. چنانچه سرعت پنجره تحلیل متفاوت از سرعت صحیح انتخاب شود، روش خودراه‌انداز با جابجایی ردلرزه‌ها درون پنجره تحلیل، اختلاف زمانی بین دو ردلرزه مجاور را افزایش می‌دهد. با تعریف یک معیار جدیدتر برای محاسبه میزان شباهت، این فرآیند در برآورد سرعت صحیح مفید می‌باشد و باعث افزایش دقت و قدرت تفکیک طیف سرعت می‌گردد. کارآیی روش تحلیل سرعت خودراه‌انداز بر روی داده‌های لرزه‌ای مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با روش متداول شباهت مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که قدرت تفکیک طیف سرعت حاصل از روش خودراه‌انداز به مراتب بالاتر از نتیجه حاصل از روش متداول شباهت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the Velocity Spectra Resolution of Seismic Data Using Boot Strapped Method

نویسندگان [English]

  • Siam Safaei
  • Amin Roshandel Kahoo
  • Farid Karimi
School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, University of Shahrood, Semna
چکیده [English]

Semblance analysis is one of the common methods in the seismic velocity estimation, which is based on the summation of samples in the velocity analysis window. In the case of deep reflection events or low offset data, the velocity spectrum of this method has a low resolution. An increase in the resolution of the semblance results in an improvement in the accuracy of the estimated velocity for NMO correction and stacking. In this paper, the bootstrapped statistical method was introduced to improve the resolution of velocity spectra. In semblance method, if the selected velocity for NMO correction is slightly different than the actual velocity, the traces inside the analysis window are not fully horizontal. Nevertheless, due to the small time difference between the adjacent traces, the semblance value calculated for this case is nearly identical to the value of the actual velocity and causes the extension of the peak of the velocity spectrum. If the velocity of the analysis window is different from the correct value, the bootstrapped method increases the time difference of two adjacent seismic traces by displacing them. By defining a new measure to compute semblance, this procedure can be useful to estimate the correct velocity and increase the resolution of seismic velocity spectra. The efficiency of this method is evaluated by applying it to both synthetic and real seismic data and it is compared with the result of semblance method. The obtained results show that the velocity spectrum of the bootstrapped method has a better resolution than that of the conventional semblance method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Velocity Analysis
  • Resolution
  • Velocity Spectrum
  • Semblance
  • Bootstrapped Method
[1]. Taner M. T. and Koehler F., “Velocity spectradigital computer derivation applications of velocity functions”, Geophysics, Vol. 34, pp. 859-881, 1969.##
[2]. Yilmaz Ö. and Doherty S. M., Seismic data Analysis: processing, inversion, and interpretation of seismic data, Society of Exploration Geophysicists, 2001.##
[3]. Neidell N. S. and Taner M. T., “Semblance and other coherency measures for multichannel data”, Geophysics, Vol. 36, pp. 482-497, 1971.##
[4]. Biondi B. L. and Kostov C., “Highresolution velocity spectra using eigenstructure methods”, Geophysics, Vol. 54, pp. 832-842, 1989.##
[5]. Key S. C. and Smithson S. B., “New approach to seismic-reflection event detection and velocity determination”, Geophysics, Vol. 55, pp. 1057-1069, 1990.##
[6]. Sacchi M. D., “A bootstrap procedure for highresolution velocity analysis”, Geophysics, Vol. 63, pp. 1716-1725, 1998.##
[7]. Roshandel Kahoo A., Siahkoohi H. R., and Zabihi Naeini E., Quality improvement of the velocity analysis using singular value decomposition, presented at the 13th Iranian Conference of Geophysics, 2008.##
[8]. Luo S. and Hale D., “Velocity analysis using weighted semblance”, Geophysics, Vol. 77, pp. U15-U22, 2012.##
[9]. Celis V. and Larner K., Selective-correlation velocity analysis, in SEG International Exposition and 72nd Annual Meeting, 2002.##
[10]. Efron B., “Bootstrap methods: another look at the jackknife”, The annals of Statistics, pp. 1-26, 1979.##
[11]. Abbad B. and Ursin B., “High-resolution bootstrapped differential semblance”, Geophysics, Vol. 77, pp. U39-U47, 2012.##