ارزیابی سنگ‌های منشأ کژدمی و گدوان در چاه بی‌بی‌حکیمه 120

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

میدان بی‌بی‌حکیمه، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول است. در این مطالعه، سنگ‌های منشأ کژدمی، گدوان و زبانه سازند کژدمی در سازند داریان در چاه بی‌بی‌حکیمه 120 مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش‌های مطالعه لاگ گاما، پیرولیز راک‌اول و مدل‌سازی حرارتی استفاده شده است. در این بررسی، زون‌های احتمالی سنگ منشأ،‌ با مطالعه لاگ گاما تفکیک و با استفاده از پیرولیز راک‌اول و مدل‌سازی حرارتی، از لحاظ کمی و کیفی مطالعه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد استفاده از داده‌های لاگ گاما، روش مناسبی جهت تفکیک زون‌های سنگ منشأ در چاه بی‌بی‌حکیمه 120 است. نمودارهای تاریخچه پختگی، اندیس هیدروژن، نسبت تغییر و هیدروکربن باقیمانده در این مطالعه بدست آمده است. نتیجه حاصل از بررسی‌ها مؤید این مطلب است که سنگ‌های منشأ کژدمی، زبانه کژدمی در سازند داریان و سازند گدوان، در ابتدای فرایند نفت‌زایی قرار دارند. هیدروکربن‌زایی از مواد آلی این سنگ‌های منشأ شروع شده اما خروج هیدروکربن از این سنگ‌ها هنوز رخ نداده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Hydrocarbon Source Potential of Gadvan and Kazhdumi Formations in Bibi Hakimeh Well 120

نویسنده [English]

  • Arsalan Zeinalzade
Center for Exploration and Production Studies and Research, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Bibi Hakimeh oil field is one of the biggest oil fields located in the Dezful Embayment. In this study, Kazhdumi and Gadvan Formations and tongue of Kazhdumi in Daryian Formation in Bibi Hakimeh 120 well are investigated. Gamma log, Rock Eval and thermal modeling methods are used in this regard. In this study, properties of source rock zones are separated by using gamma log. Then, quantity and quality of source rocks is studied by using Rock Eval Analysis and thermal modeling. This study reveals that Gamma Ray Log can be used as a good tool in identification of source rock intervals. In this investigation, burial history, hydrogen index, transformation ratio and residual hydrocarbon profiles are obtained. Source rocks are in the early stage of oil generation, but oil expulsion has not taken place yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BiBi Hakimeh Oil Field
  • BiBi Hakimeh 120 Well
  • Source Rock
  • Kazhdumi Formation
  • Gadvan Formation
مراجع
[1] Bordenave M.L., & Hegre J.A. “Current distribution of oil and gas fields in the Zagros fold belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems”, In: Leturmy P., & Robin C., (eds.), Tectonic and stratigraphic evolution of Zagros and makran during the mesozoic–cenozoic, Geological Society, London, Special Publications Vol. 330, 2010.
[2] مطیعی ه.، زمین‌شناسی ایران، زمین‌شناسی نفت زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1374.
[3] Bordenave M.L. & Hegre J.A., “The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful embayment, Zagros fold belt, Iran”, J. of Pet. Geo., Vol. 28, No. 4, pp. 339-368, 2005.
[4] Bordenave M.L., “The origin of the Permo-Triassic gas accumulations in the Iranian Zagros foldbelt and contiguous offshore areas: a review of the Paleozoic petroleum system”, J. of Pet. Geo., Vol. 31, No.1, pp. 3-42, 2008.
[5] Bordenave M.L. & Huc A.Y., “The Cretaceous source rocks in the Zagros Foothills of Iran: an example of a large size intracratonic basin”, Rev. Inst. Fr. Pet., pp. 727-753, 1995.
[6] Rabbani A.R. & Kamali M.R., “Source rock evaluation and petroleum geochemistry, offshore SW Iran”, J. Of Pet. Geo., Vol. 28, No. 4, pp. 413-425, 2005.
[7] Alavi M., “Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran”, Ame. J. of Sci., Vol. 307, No. 9, pp. 1064–1095, 2007.
[8] مطیعی ه.، زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1372.
[9] Lüning S. & Kolonic S., “Uranium spectral gamma-ray response as a proxy for organic richness in black shales: applicability and limitations”, J. Pet. Geo., Vol. 26, No. 2, pp. 153-174, 2003.
[10] Bordenave M.L. & Huc A.Y., “The Cretaceous source rocks in the Zagros Foothills of Iran: an example of a large size intracratonic basin”, Rev. Inst. Fr. Petr., Vol. 50, No. 6, pp. 727-753, 1995.
[11] Sykes R. & Snowdon L.R., “Guidelines for assessing the petroleum potential of coaly source rocks using Rock-Eval pyrolysis”, Organic Geochemistry, Vol. 33, No. 15, pp.1441-1455, 2002.
[12] Dahl B.J., Bojesen-Koefoed A., Holm H., Justwan E., Rasmussen E. & Thomsen E., “A new approach to interpreting rock-eval S2 and TOC data for kerogen quality assessment”, Organic Geochemistry, Vol.35, pp.1461- 1477, 2004.
[13] Behar F.V., Beaumont B.D. & Penteado H.L., “Rock-Eval 6 technology: performances and developments”, Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP, Vol. 56, pp.111-134, 2001.
[14] Akinlua A., Ajayi T.R., Jarvie D.M. & Adeleke B.B., “A re-appraisal of the application of Rock-Eval pyrolysis to source rock studies in the Niger Delta”, J. Pet. Geo., Vol. 28, pp. 39-47, 2005.
[15] Peters K.E., Walters C.C. & Moldowan J.M., “The Biomarker Guide: Volume 1, Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History”, pp. 471, 2007.
[16] Mukhopadhyay P.K., Wade J.A. & Kruge M.A., “Organic facies and maturation of Jurassic/Cretaceous rocks, and possible oil-source rock correlation based on pyrolysis of asphaltenes, Scotian Basin, Canada”, Organic Geochemistry, Vol. 22, pp. 85–104, 1995.