بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این تحقیق کلیه روابط تجربی و تحلیلی ارائه شده جهت تخمین مقادیر تراوایی نسبی در سیستم‌های دو فازی نفت -آب بررسی می‌شود. 11 رابطه‌ متداول و پرکاربرد در مدل‌سازی جریان‌های دو فازی نفت - آب در محیط متخلخل شامل روابط تجربی هنرپور و همکاران، ابراهیم و کودریتز و الفتاح و همچنین روابط دارای پارامترهای قابل تنظیم که شامل رابطه تعمیم یافته کوری، رابطه تعمیم یافته بروکس و کوری، سیگموند و مک کافری، چیرسای، ون جینوچتن- مولم، LET و لی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است. دقت روابط فوق با استفاده از 644 داده آزمایشگاهی مرتبط با سیستم‌های نفت – آب بررسی و ارزیابی شدند. در تعیین پارامترهای قابل تنظیم روابط، از روش بهینه‌سازی غیرخطی گرادیان کاهشی تعمیم یافته به‌صورت محلی و کلی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که در مجموع دو رابطه سیگموند و مک کافری و LET به ترتیب دارای نزدیک‌ترین پیش‌بینی از مقادیر آزمایشگاهی تراوایی نسبی فاز نفت و آب می‌باشند. درخت تصمیم‌ برای بهترین رابطه جهت تخمین مقادیر تراوایی نسبی در دو نوع سنگ کربناته و ماسه سنگ و نیز برای سه حالت ترشوندگی‌ آب دوست، میانه و نفت دوست ارائه شده است. همچنین با توجه به ضعف روابط دارای پارامتر قابل تنظیم در وابسته بودن به داده‌های تجربی تراوایی نسبی در تعیین مقادیر پارامترهای آن‌ها، از طریق بهینه‌سازی کلی بر روی گستره وسیعی از داده‌های تجربی، بهترین مقادیر پارامترهای روابط دارای پارامتر قابل تنظیم تعیین و نتایج برای 4 رابطه دارای بالاترین دقت گزارش شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Empirical and Analytical Relative Permeability Correlations in Oil – Water Systems

نویسندگان [English]

  • Zahra Sakhaei
  • Reza Azin
  • Shahriar Osfouri
Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum, Gas and Petrochemical Engineering, Persian Gulf University
چکیده [English]

In this study, the comprehensive review of empirical and analytical correlations, which are presented for estimation of the relative permeability of two-phase systems, is performed. 11 common and widely used correlations for modeling of two-phase flow of oil - water in porous media including the empirical correlations of Honarpour et al., Ibrahim & Koederitz and Al-Fattah and also those correlations which have adjustable parameters; such as, Corey generalized correlation, Brooks and Corey generalized correlation, Sigmund & McCaffery, Chierici, Van Genuchten-Maulem, LET, Ke and Li et al. were used. The accuracy of the above correlations was evaluated by using 644 experimental data points related to oil - water systems. Generalized Reduced Gradient nonlinear optimization method has been used locally and globally for determining the adjustable parameters of the parametric models.  According to the performed adjustment and optimization, Sigmund & McCaffery and LET correlations showed the best agreement with experimental data of oil and water relative permeability, respectively. The decision tree for the best correlation to estimate the relative permeability in carbonate and sandstone rocks as well as for three states of wettability water-wet, intermediate-wet and oil-wet was presented. Also, due to the weakness of the correlations with adjustable parameters to be dependent on experimental relative permeability data in determining the values of their parameters, the best values of the parameters of these correlations were determined using global optimization on a wide range of experimental data. The results were reported for 4 correlations with the highest accuracy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Permeability
  • Empirical/Analytical Correlations
  • Oil – Water System
  • Nonlinear Optimizatio
[1]. Li K., and Horne R.N., “Numerical simulation without using experimental data of relative permeability,” J. Pet. Sci. and Eng., Vol. 61, No. 2, pp. 67-74, 2008.##
[2]. Xu P., Qiu S., Yu B., and Jiang Z., “Prediction of relative permeability in unsaturated porous media with a fractal approach,” Int. J. Heat Mass Transfer , Vol. 64, pp. 829-837, 2013.##
[3]. Li K., and Horne R.N., “Comparison of methods to calculate relative permeability from capillary  pressure in consolidated waterwet porous media,” Water Resour. Res., Vol. 42, No. 6, 2006.##
[4]. Al-Fattah S.M., “Empirical equations for water/oil relative permeability in Saudi sandstone reservoirs,” in Nigeria Annual International Conf. and Exhib. SPE, 2003.##
[5]. همت‌پور ح.، نعمت‌زاده م.، اصفهانی م.، الوکی بختیاری ح.، "بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب- نفت در مخازن کربناته ایران،" پژوهش نفت، شماره 80، صفحات 122-114، 1393.##
[6]. Honarpour M., Koederitz L., and Harvey A.H., “Empirical equations for estimating two-phase relative permeability in consolidated rock,” J. Pet. Technol.,Vol. 34, No.12 ,pp. 2905-2908, 1982.##
[7]. Burdine N., “Relative permeability calculations from pore size distribution data,” J. Pet. Technol., Vol. 5, No. 3, pp. 71-78, 1953.##
[8]. Purcell W., “Capillary pressures-their measurement using mercury and the calculation of permeability therefrom,” J. Pet. Technol., Vol. 1, No. 2, pp. 39-48, 1949.##
[9]. Ibrahim M. , and Koederitz L., “Two-phase relative permeability prediction using a linear regression model,” in SPE Eastern Regional Meeting. SPE, 2000.##
[10]. Corey A. T., “The interrelation between gas and oil relative permeabilities,” Prod. Monthly, Vol. 19, No. 1, pp. 38-41, 1954.##
[11]. Brooks R. H. and Corey A., “Properties of porous media affecting fluid flow,” Journal of  the Irrigation and Drainage Division, Vol. 92, No. 2, pp. 61-90, 1966.##
[12]. Sigmund P., and McCaffery F., “An improved unsteady-state procedure for determining the relative-permeability characteristics of heterogeneous porous media (includes associated papers 8028 and 8777),” SPEJ, Vol. 19, No. 1, pp. 15-28, 1979.##
[13]. Chierici G. L., “Novel relations for drainage and imbibition relative permeabilities,” SPEJ, Vol. 24, No. 3, pp. 275-276, 1984.##
[14]. Bastian P., “Numerical computation of multiphase flow in porous media,” Habilitationsschrift Univeristät Kiel, 1999.##
[15]. Lomeland F., Ebeltoft E., and Thomas W.H., “A new versatile relative permeability correlation,” in International Symposium of SCA, Toronto, Canada, 2005.##
[16]. Ke S. Z., “Application of simulation annealing algorithm in calculation of relative permeability from unsteady-state displacement experimental data,” J. China University of Pet. (Edition of Natural Science),Vol. 4, p. 007, 2006.##
[17]. Ge Y., Li S. and Qu K., “A novel empirical equation for relative permeability in low permeability reservoirs,” Chinese J. Chem. Eng.,Vol. 22, No. 11, pp. 1274-1278, 2014.##
[18]. سخایی ز.، "بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند ازدیاد برداشت با استفاده از نانوذرات در مخازن گاز میعانی،" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، ایران، 1395.##
[19]. Fatt I. and Dykstra H., “Relative permeability studies,” J. Pet. Technol., Vol. 3, No. 9, pp. 249-256, 1951.##
[20]. Wylie M. and Gardner G., “The generalized Kozeny-Carman equation: Its application to problems of multiphase flow in porous media,” World Oil, Vol. 146, pp. 210-227, 1958.##
[21]. Wahl W., Mullins L. and Elfrink E., “Estimation of ultimate recovery from solution gas-drive reservoirs,” Trans., AIME, Vol. 213, p. 132, 1958.##
[22]. Torcaso M. A. and Wyllie M., “A Comparison of calculated krg/kro Ratios with a Correlation of Field Data,” J. Pet. Technol., Vol. 10, No. 12, pp. 57-58, 1958.##
[23]. Honarpour M., Koederitz F. and Herbert A., “Relative permeability of petroleum reservoirs,” 1986.##
[24]. Mulyadi H., Amin R. and Kennaird A., “Practical approach to determine residual gas saturation and gas-water relative permeability,” in SPE Annual Technical Conf. and Exhib. SPE, 2001.##
[25]. Kam S. and Rossen W., “A model for foam generation in homogeneous media,” SPEJ, Vol. 8, No. 4, pp. 417-425, 2003.##
[26]. Shen P., Zhu B., Li X. and Wu Y., “The influence of interfacial tension on water-oil two-phase relative permeability”, in SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery.SPE, 2006.##
[27]. Mosavat N., Torabi F. and Zarivnyy O., “Developing new corey-based water/oil relative permeability correlations for heavy oil systems”, in SPE Heavy Oil Conference-Canada. SPE, 2013.##
[28]. Xu J., Guo C., Jiang R., and Wei M., “Study on relative permeability characteristics affected by displacement pressure gradient: Experimental study and numerical simulation”, Fuel, Vol. 163, pp. 314-323, 2015.##
[29]. Avriel M., “Nonlinear programming: analysis and methods”, Courier Corporation, 2003.##
[30]. Lasdon L. S., Fox R. L. and Ratner M. W., “Nonlinear optimization using the generalized reduced gradient method”, Revue française d›automatique, d›informatique et de recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle, Vol. 8, No.3, pp. 73-103, 1974.##
[31]. Ghaedi M., Heinemann Z., Masihi M. and Ghazanfari M. H., “An efficient method for determining capillary pressure and relative permeability curves from spontaneous imbibition data”, IJOGST,Vol. 4, No. 3, pp. 1-17, 2015.##
[32]. Parvazdavani M., Masihi M. and Ghazanfari M. H., “Monitoring the influence of dispersed nano-particles on oil–water relative permeability hysteresis”, J. Pet. Sci. and Eng., Vol. 124, pp. 222-231, 2014.##
[33]. Torabi F., Mosavat N. and Zarivnyy O., “Predicting heavy oil/water relative permeability using modified Corey-based correlations,” Fuel, Vol. 163, pp. 196-204, 2015.##
[34]. Ubani C., Ikiensikimama S. and Onyekonwu M., “Experimental determination of relative permeability from unconsolidated core samples of the niger delta”, in SPE Nigeria Annual International Conf. and Exhib. SPE, 2014.##
[35]. Sorop T. G., Masalmeh S., Suijkerbuijk B., van der Linde H., Mahani H., Brussee N., Marcelis F. and Coorn A., “Relative permeability measurements to quantify the low salinity flooding effect at field scale,” in Abu Dhabi International Pet. Exhib. and Conf. SPE, 2015.##
[36]. Esfahani M. R., Kazemzadeh E. A., Hashemi S. M. and Karimaie H., “Determination of wettability of Iranian carbonate reservoir rocks in restored-state”, Vol. 33, No. 1, pp. 1-9, 2007.##
[37]. Shojaei M. J., Ghazanfari M. H. and Masihi M., “Relative permeability and capillary pressure curves for low salinity water flooding in sandstone rocks”, J. Nat. Gas Sci. and Eng., Vol. 25, pp. 30-38, 2015.##
[38]. Barroeta R. and Thompson L. G., “Estimation of relative permeability from displacement pressure data,” in SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery. SPE, 2006.##
[39]. Kleppe J. and Morse R. A., “Oil production from fractured reservoirs by water displacement,” in Fall Meeting of the Society of Petroleum Engineers of AIME. SPE, 1974.##
[40]. Beckner B., Firoozabadi A. and Aziz K., “Modeling transverse imbibition in double-porosity simulators,” in SPE California Regional Meeting. SPE, 1988.##
[41]. Sufi A. H., Ramey Jr H. J. and Brigham W. E., “Temperature effects on relative permeabilities of oil-water systems”, in SPE Annual Tech. Conf. and Exhib. SPE, 1982.##
[42]. Esfahani M. R. and Haghighi M., “Wettability evaluation of Iranian carbonate formations”, J. Pet. Sci. and Eng., Vol. 42, No. 2, pp. 257-265, 2004.##