مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

ادخال‌های مایع کپسول‌های‌ دربسته‌ای هستند که اطلاعات سیال از زمان به‌دام افتادن را به‌صورت کامل در خود ذخیره می‌کنند. مهم‌ترین این اطلاعات درجه حرارت و ترکیب سیال در زمان به‌دام افتادن است. مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی میدان منصوری، با استفاده از آنالیز میکروترمومتری به بررسی فاکتور ادخال‌های مایع پرداخته ‌است. با توجه به نتایج حاصل از آنالیزها مشخص گردید که سازند بنگستان از پتانسیل مخزنی مناسبی به لحاظ وجود نفت مهاجرت یافته به‌دام افتاده در سیمان سنگ مخزن برخوردار است. از بین چاه‌های مورد نظر در میدان منصوری فقط یک چاه (MI-44E) دارای هیدروکربن‌ سیال می‌باشد و مستعد بررسی‌های بیشتر از نظر وجود ادخال‌های مایع می‌باشد. نمونه‌های مورد مطالعه میدان منصوری با توجه به نتایج آنالیزها نشان از 3 نسل یا گروه است که هر یک از نسل‌ها دارای ویژگی منحصر به فرد خود هستند. نمونه‌های آنالیز شده از نظر نوع ادخال خصوصیت مشترکی دارند بدین‌معنی که کلیه ادخال‌های مایع از نوع اولیه هستند که دلالت بر یک منشأ دارند و تفاوت اصلی آنها بیشتر در نوع سیمان، درجه همگن شدن و درصد شوری می‌باشد. در این مطالعه هیدروکربن مایع فقط در نسل سوم دیده شده که دارای API گراویتی متفاوت بوده که با رنگ‌های زرد و آبی دیده می‌شود و نشان‌دهنده این است که تا بالای نقطه بلوغ حرارت دیده‌اند و در عمق m 9/3425 و بالاترین دما یعنی C°1/93 واقع شده‌اند و درصد شوری آنها بین 46/11 تا 47/18 % وزنی می‌باشد. در نهایت فقط گروه سه لایه مخزنی سازند ایلام متعلق به گروه بنگستان از لحاظ اکتشافی و توسعه مخزن مناسب می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Study of Hydrocarbon Fluid Inclusions in Drilled Wells of Mansuri Oil Field

نویسندگان [English]

  • Nilofar Basiri 1
  • Mohammadreza Kamali 2
1 Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Technology Branch, Tehran, Iran
2 Upstream Technology Center, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Fluid inclusions are closed capsules wich have retained fluid information completely since their entrapment time. These important fluid information parameters are temperature and fluid composition. Geochemical study of fluid inclusions from Mansuri oil field using microthermometry analysis investigates application of fluid inclusion properties.  Analytical results indicated that Bangestan Formation is a potential hydrocarbon reservoir. Hydrocarbon-bearing fluid inclusion was noticed only in one well (MI_44E) from Mansuri oil field, and therefore detailed investigation is proposed. Detailed sample analyses resulted in identification of 3 types of fluid inclusion generation with distinct characteristics. All fluid inclusions are described as primary in origin, but they show subtle differences in terms of cement type, temperature of homogenization and salinity. Oil inclusions were noticed only in type 3 generation which is described by varied API Gravity with yellow to blue colors suggesting mature oil (93.1C), salinity in the range of 11.46 to 18.47 % at depth 3425.9 meter. Finally, it is concluded that only Ilam reservoir from Bangestan group would possibly be favorable to exploration and field development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid Inclusions
  • Mansuri
  • Oil Field
  • Geochemical Analysis
  • Microthermometry
 
[1]. Volk H., George Simon C., Middleton H., and Schofield S. “Geochemical Comparison of fluid inclusion and present day oil accumulations in Papuan Foreland-evidence for previously unrecognized petroleum source rocks”, Organic Geochemistry, Vol. 36, pp. 29-51, 2005.##
[2]. Curalie J. A. “A review of the occurrences and causes of migration-contamination in crude oil”, Organic Geochemistry, Vol. 33, pp. 1389-1400, 2002.##
[3]. Lowenstein T. K. and Limofeeff M. N. “Secular variations in seawater chemistry as a control on the chemistry of basinal brines: test of the hypothesis”, Geofluids, Vol. 8, pp. 77–92, 2008.##
[4]. Khavari Kh. “Fluorescence micro-spectrometry of synthetic and natural hydrocarbon fluid inclusion: crude oil chemistry, density and application to petroleum migration”, Org Geochem, Vol. 29(5-7), pp. 1075-1089, 1998.##
[5]. Li R., and Parnell J. “Biological processes associated with impact events, in situ microanalysis of petroleum fluid inclusion by time of flight –secondary lon mass spectrometry as an indicator of evolving oil chemistry: a pilot study in the bohai basin”, China, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 78-9, pp. 377-384, 2003.##
[6]. Feely M. and Paranell J. “Fluid inclusion studies of well samples form the hydrocarbon prospective porcupine basin, offshore Ireland”, Journal of Geochemical Exploration, Vol. 78-9, p 55-59, 2003.##
[7]. Haid T., Quirt T., Fayek M., Blamey N., and Chu H. “Petrograghy, fluid inclusion analysis, and geochronology of the End uranium deposit, Kiggavik, Nunavunt, Canada”, Mineralium Deposita, Vol. pp. 1-22, 2016.##
[8]. Guscott S. C.and Burly S. D., “A systematic Approach to reconstructing paleofluid evolution from fluid inclusions in authigenic quartz overgrowths”, in Parnell, J., and Others, eds., Conference Proceedings, Geofluids, Vol. 93, pp. 323-328, 1993.##
[9]. Liu L., Jeremy P., Richards S., DuFrane A. and Rebagliat M., “Geochemistry, geochronology, and fluid inclusion study of the late Cretaceous Newton epithermal gold deposit, British Columbia”, Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 53(1): pp. 10-33, 10.1139/cjes-2015-0068, 2016.##
[10]. Rodder E., “The origion of fluid Inclusion geomstones in photoatlas of inclusion in gemstones”, in: E. Gubelin and J. Koirula, eds., Abc Edition Zurich, Vol. 62-87, 1986.##
[11]-Barker C., and Goldstien R., “Fluid inclusion technique for determining maximum temperature and its comparison to the vitrinite reflectance geothermometer,” Geology, Vol. 18, pp.1003-1006, 1990. ##
[12]. Bodnar R. J., “Revised equation and table of salinities for determining freezing point depression of H2O- NaCl solutions”, Geochemica Cosmochemica Acta, Vol. 57, pp.683-684, 1992. ##
[13]. Campione C., Malaspina N., and Frezzotti M. L., “Threshold size for fluid inclusion decrepitation”, Journal of Geophysical Research Vol. 120, Issue 11, pp. 7396–7402, DOI: 10.1002/2015JB012086, 2015.##