حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی تصفیه پساب صنایع پتروشیمی حاوی ترفتالیک اسید جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده مجدد از آن انجام شده است. در این پروژه، از فرآیند ازوناسیون جهت تخریب و معدنی‌سازی mg/L 60 از ترفتالیک‌اسید در راکتور نیمه پیوسته تحت شرایط میزان متغیر از ازون و pH، استفاده شده است. فرآیند ازوناسیون در pHهای 5، 7 ،9 و 11 انجام شده است. میزان تخریب آلاینده بعد از گذشت min 30 از ابتدای واکنش در شرایط میزان بهینه از غلظت ازون (mg/L 6/8) و pH برابر با 9، حدود 3/99% به‌دست آمده است و در pHهای 5، 7 و11 به ترتیب حدود 70/79، 5/90 و93% از ترفتالیک اسید تخریب شده است. نتایج نشان داد که به علت تشکیل رادیکال هیدروکسیل، راندمان حذف آلاینده در محیط قلیایی نسبت به محیط اسیدی بیشتر بوده است. با افزایش غلظت آلاینده سرعت حذف آن کاهش یافت. پس از گذشت min 90 از ابتدای واکنش، میزان حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) در pH برابربا 9 برابر با 5/58% بوده است. به علت تولید ترکیبات حد واسط کربوکسیلیک اسیدی سرعت تخریب ترفتالیک اسید بسیار سریع تر از سرعت معدنی سازی و حذف COD بود. سرعت تخریب آلاینده از نوع شبه درجه اول بود و ثابت سرعت(k) و زمان نیمه عمر واکنش تخریب (t1/2) تعیین شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Degradation of Terphetalic Acid from Petrochemical Wastewater in Semi Batch Reactors by Ozonation

نویسنده [English]

  • Aref Shokri
Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

This study was performed to assess the petrochemical wastewater containing Terphthalic acid for discharge to the environment and reuse it. In this project, the ozonation process was used for the degradation and mineralization of the wastewater containing 60 mg 1-1 of Terphthalic acid in semi-continuous reactor under the variable amounts of ozone and pH. The ozonation process is performed at pH of 5 ,7 ,9 and 11. After 30 min of the treatment process, at pH of 9 and the optimal level of ozone concentration (8.6 mg/L) the degradation of the pollutant was about 99.3 % and at a pH of 5,7 and 11, the amount of degradation was 79.7 ,90.5 and 93 %, respectively. Results showed that the formation of hydroxyl radical was more at alkaline than acidic media. The removal rate decreased significantly by increasing the concentration of the Terephthalic acid. About, 58.5 % of chemical oxygen demand (COD) is removed at pH of 9 and 90 min of reaction. The removal rate of Terphetalic acid was more than the removal of COD, because the produced intermediate compounds were resistant against degradation. The degradation rate of  pollutants was pseudo first order, and the rate constant (k) and the half-life time of reaction (t2/1) were determined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terphetalic AcidAcid
  • Ozonation
  • Semi Batch Reactors
  • Chemical Oxygen Demand
  • Petrochemical Industries Wastewater
[1]. Xiao J., Xie Y. and Cao H., “Organic pollutants removal in wastewater by heterogeneous photo catalytic ozonation,” Chemosphere Vol. 121, pp. 1–17, 2015.##
[2]. Song S., Xia M., He Z., Ying H., Lu B. and Chen J., “Degradation of p-nitrotoluene in aqueous solution by ozonation combined with sonolysis,” J Hazard Mater, Vol. 144, pp. 532−537, 2007.##
[3]. Zareen K. and Anjaneyulu Y., “Influence of soil components on adsorption –desorption of hazardous organic-development of low cost technology for reclamation of hazardous waste dumpsites,” J. Hazard Mater. B, Vol. 118, pp.161−169, 2005.##
[4]. Asaithambi P., Sajjadi B., Abdul Aziz A. R. and Wan Daud W. M. A. B., “Ozone (O3) and sono (US) based advanced oxidation processes for the removal of color, COD and determination of electrical energy from landfill leachate,” Sep. Purif. Technol. Vol. 172, pp. 442–449, 2017.##
[5]. Cheng M., Zeng G., Huang D., Lai C., Xu P., Zhang C. and Liu Y., “Hydroxyl radicals based advanced oxidation processes (AOPs) for remediation of soils contaminated with organic compounds: A review,” Chem. Eng. J. Vol. 284, pp. 582–598, 2016.##
[6]. Thiruvenkatachari R., Kwon T. O., Jun J. C., Balaji S., Matheswaran M. and Moon S., “Application of several advanced oxidation processes for the destruction of terephthalic acid (TPA),” J. Hazard Mater, Vol. 142, pp. 308–314, 2007.##
[7]. Shafaei A., Nikazar M. and Arami M., “Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study,” Desalinantion, Vol. 252, pp. 8–16, 2010.##
[8]. Shen J., Chen Z., Xu Z., Li X., Xu B. and Qi F., “Kinetics and mechanism of degradation of p-chloronitrobenzene in water by ozonation,” J. Hazard Mater., Vol. 152, pp.1325–1331, 2008.##
[9]. Gharbani P., Tabatabaii S. M. and Mehrizad A., “Removal of Congo red from textile wastewater by ozonation,” Int. J. Environ Sci. Tech., Vol. 5, pp. 495−500, 2008.##
[10]. Zhou H., Liu J., Xia H., Zhang Q., Ying T. and Hu T., “Removal and reduction of selected organic micro-pollutants in effluent sewage by the ozone-based oxidation processes,” Chem. Eng J., Vol. 269, pp. 245–254, 2015. ##
[11]. Diwani G. E., Rafie S. E. and Hawash S., “Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene in aqueous solution by Ozonation and multi-stage Ozonation biological treatment,” Int. J. Environ Sci. Tech, Vol. 6, pp. 6 19−628, 2009.##
[12]. Panjeshahi M. H. and Ataei A., “Application of an environmentally optimum cooling water system design in water and energy conservation,” Int. J. Environ. Sci. Tech., Vol. 5, pp. 251−262, 2008.##
[13]. Shokri A., Mahanpoor K. and Soodbar D., “Degradation of Ortho-Toluidine in petrochemical wastewater by Ozonation, UV/O3, O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 processes,” Desal. Water Treat, Vol. 57, pp. 16473−16482, 2016.##
[14]. Shokri A., “Degradation of 2-nitrophenol from petrochemical wastewater by ozone,” Russ. J. Applied Chem. Vol. 88, pp. 2038–2043, 2015.##
[15]. Elsousy K., Hussen A., Hartani K. and ElAila H., “Elimination of organic pollutants using supported catalysts with hydrogen peroxide,” J. J. Chem., Vol. 2, pp. 97−103, 2007.##
[16]. Tawabini B. and Zubair A., “Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes,” Desalination, Vol. 267, pp.16–19, 2011.##
[17]. Muthukumar M., Sargunamani D., Selvakumar N. and Venkata Rao J., “Optimisation of ozone treatment for colour and COD removal of acid dye effluent using central composite design experiment,” Dyes Pig. Vol. 63, pp. 127–134, 2004.##
[18]. Gharbani P., Tabatabaii S. M. and Mehrizad A., “Removal of Congo red from textile wastewater by ozonation,” Int. J. Environ Sci. Tech., Vol. 5, pp. 495–500, 2008.##
[19]. Muthukumar M., Sargunamani D., Selvakumar N. and Rao V. J., “Optimization of ozone treatment for color and COD removal of acid dye effluent using central composite design experiment,” Dyes Pigments, Vol. 63, pp.127–134, 2004.##
[20]. Shokri A. and Mahanpoor K., “Degradation of Ortho-toluidine from aqueous solution by the TiO2/O3 process,” Int. J. Ind. Chem. Vol. 8, pp. 101–108, 2017.##
[21]. Song S., Xia M., He Z., Ying H., Lu B. and Chen J., “Degradation of p-nitrotoluene in aqueous solution by ozonation combined with sonolysis,” J. Hazard Mater., Vol. 144, pp. 532–537, 2007.##
[22]. Gharbani P., Khosravi M., Tabatabaii S. M., Zare K., Dastmalchi S. and Mehrizad A., “Degradation of trace aqueous 4-Chloro-2-nitrophenol occurring in pharmaceutical industrial wastewater by ozone,” Int. J. Environ. Sci. Tech., Vol. 7, pp. 377–384, 2010.##
[23]. Mehrizad A. and Gharbani P., “Application of central composite design and artificial neural network in modeling of reactive blue 21 dye removal by photo-ozonation process,” Water Science Technol., Vol. 74, pp. 184–193, 2016.##
[24]. Hamdi E.l., Najjar N., Touffet A., Deborde M., Journel R. and Leitner N. K. V., “Levofloxacin oxidation by ozone and hydroxyl radicals: kinetic study, transformation products and toxicity” Chemosphere, Vol. 93, pp. 604–611, 2013.##
[25]. Ismail M., Khan H. M., Sayed M. and Cooper W. J., “Advanced oxidation for the treatment of Chlorpyrifos in aqueous solution,” Chemosphere, Vol. 93, pp. 645–651, 2013. ##
[26]. Shokri A. “Investigation of UV/H2O2 process for removal of Ortho-Toluidine from industrial wastewater by response surface methodology based on the central composite design,” Desal. Wat. Treat., Vol. 58, pp. 258–266, 2017.##
[27]. Jung Y., Hong E., Kwon M. and Kang J. “A kinetic study of ozone decay and bromine formation in saltwater ozonation: Effect of O3 dose, salinity, pH, and temperature,” Chem. Eng. J. Vol. 312, pp. 30–38, 2017.##
[28]. Miao H., Cao M., Xu D., Ren H., Zhao M., Huang Z. and Ruan W., “Degradation of Phenazone in aqueous solution with ozone: Influencing factors and degradation pathways,” Chemosphere, Vol. 119, pp. 326–333, 2015.##