بررسی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه‌تغذیه میدان دارخوین در دشت‌آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

سنگ‌های منشأ متعددی در دشت‌آبادان با سن ژوراسیک و کرتاسه وجود دارد مانند زون‌های غنی از ماده آلی در سازند کژدمی با سن آلبین که دارای پتانسیل تولید هیدروکربن است. این مطالعه جهت بررسی نقش هیدروکربن‌زایی سازند کژدمی در میدان دارخوین انجام‌شده و با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، فرآیند نفت‌زایی سازند کژدمی در بخش‌های با عمق تدفین حداقل و حداکثر در ناحیه‌تغذیه (kitchen area) میدان دارخوین بررسی شده و وضعیت نفت‌زایی مورد مقایسه قرار گرفته است. از داده‌های چاه حفاری شده در تاقدیس و چاه فرضی در عمیق‌ترین بخش ناحیه‌تغذیه جهت مدل‌سازی استفاده شده است. وضعیت نفت‌زایی سنگ منشأ کژدمی در دو موقعیت زمین‌شناسی با استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی حوضه بازسازی و تاریخچه‌حرارتی چاه‌های مورد مطالعه به‌دست‌آمده است. نتایج مدل‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت‌های تاریخچه فرآیند نفت‌زایی در چاه حفاری شده و بخش‌هایی از ناحیه‌تغذیه که به علت عمق زیاد امکان حفاری وجود ندارد، مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در زمان حال، میزان دما، پختگی، نسبت تغییر و کمیت هیدروکربن‌زایی به سمت چاه فرضی افزایش می‌یابد. درحالی‌که در زمان گذشته زمین‌شناسی، وضعیت متفاوتی وجود داشته و سازند کژدمی در چاه فرضی میزان دما و پختگی کمتری داشته است. خروج هیدروکربن از سازند کژدمی در چاه حفاری شده از 20 میلیون سال پیش شروع شده و هنوز به پیک نفت‌زایی نرسیده است. این سنگ منشأ در چاه فرضی از پیک فرآیند نفت‌زایی گذشته و خروج هیدروکربن از 10 میلیون سال پیش شروع شده و میزان هیدروکربن‌زایی کژدمی تقریباً 75% بیش از تاقدیس است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydrocarbon Generation Process for Kazhdumi Source Rock in Kitchen Area of Darquain Oil Field in the Abadan Plain

نویسندگان [English]

  • Arsalan Zeinalzadeh
  • Seyed Reza Mousavi Harami
  • Asadollah Mahboubi
Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

There are several Jurassic and Cretaceous hydrocarbon source rocks in the Abadan Plain, including the organic-rich Albian Kazhdumi Formation which has a favorable geochemical characteristics for oil and gas generation. In this study, basin modeling used to investigate and compare petroleum generation from the Kazhdumi Formation of a well drilled on the Darquain anticline as well as a hypothetical constructed well for the deepest part of the kitchen area. The thermal history of the studied wells reconstructed using the basin modeling software and oil generation stage of the source rock were obtained. Modeling results have been investigated and differences in the history of the oil production processes in the drilled well and the deep part of the kitchen area are discussed. Results showed that temperature, maturity, transformation ratio, and hydrocarbon expulsion quantity increase from the anticline toward the hypothetical well. However, In the geological past, however, Kazhdumi temperature and maturity in the hypothetical well were less than anticline position. In the drilled well, hydrocarbon expulsion from Kazhdumi occurred from 20 Ma, and it is not reach to peak of oil generation stage. This source rock passed peak of oil generation in the hypothetical well area where the hydrocarbon expulsion occurred from 10 Ma, and expulsion quantity was about 75 percent more than anticline.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazhdumi Source Rock
  • Darquain Oil Field
  • Basin Modeling
  • Burial History
  • Oil Generation
[1]. Zeinalzadeh A., Moussavi-Harami R., Mahboubi A. and Sajjadian V. A., “Basin and petroleum system modeling of the Cretaceous and Jurassic source rocks of the gas and oil reservoirs in Darquain field, south west Iran,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 26, pp. 419-426, 2015.##
[2]. Magoon L. B. and Dow W. G., “The petroleum system,” In: L.B. Magoon and W.G. Dow (Editors), The Petroleum System—From Source to Trap:American Association of Petroleum Geologists Memoir 60, Oklahoma, pp. 3-24, 1994.##
[3]. Hunt J. M., “Petroleum geochemistry and geology,” 2nd edition, W. H. Freeman, New York, p. 743, 1996.##
[4]. Magoon L. B. and Beaumont E. A., “Petroleum systems,” American Association of Petroleum Geologists Treatise of Petroleum Geology, Handbook of Petroleum Geology, AAPG, 2000.##
[5]. Mohsenian E., Fathi-Mobarakabad A., Sachsenhofer R. F. and Asadi-Eskandar A., “3D basin modelling in the Central Persian Gulf, Offshore Iran,” Journal of Petroleum Geology, Vol. 37, No. 1, pp. 55-70, 2014.##
[6]. Opera A., Alizadeh B., Sarafdokht H., Janbaz M., Fouladvand R. and Heidarifard M. H., “Burial history reconstruction and thermal maturity modeling for the Middle Cretaceous–Early Miocene Petroleum System, southern Dezful Embayment, SW Iran,” International Journal of Coal Geology, Vol. 120, pp. 1-14, 2013.##
[7]. Mashhadi Z. S. and Rabbani A. R., “Organic geochemistry of crude oils and cretaceous source rocks in the Iranian sector of the Persian Gulf: An oil–oil and oil–source rock correlation study,” International Journal of Coal Geology, Vol. 146, pp. 118-144, 2015.##
[8]. Karimi A. R., Rabbani A. R., Kamali M. R. and Heidarifard M. H., “Geochemical evaluation and thermal modeling of the Eocene–Oligocene Pabdeh and Middle Cretaceous Gurpi Formations in the northern part of the Dezful Embayment,” Arabian Journal of Geosciences, Vol. 9, No. 5, pp. 1-16, 2016.##
[9]. Baniasad A., Rabbani A. R., Sachse V. F., Ralf Littke, Moallemi S. A. and Soleimany B., “2D basin modeling study of the Binak Trough, northwestern Persian Gulf, Iran,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 77, pp. 882-897, November 2016.##
[10]. Alizadeh B., Saadati H., Rashidi M. and Kobraei M., “Geochemical investigation of oils from Cretaceous toEocene sedimentary sequences of the Abadan Plain, Southwest Iran,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 73, pp. 609-619, May 2016.##
[11]. Sfidari E., Zamanzadeh S. M., Dashti A., Opera A. and Tavakkol M. H., “Comprehensive source rock evaluation of the Kazhdumi Formation, in the Iranian Zagros Foldbelt and adjacent offshore,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 71, pp. 26-40, 2016.##
[12]. Bordenave M. L., “Petroleum systems and distribution of the oil and gas fields in the Iranian part of the Tethyan Region,” In: L. Marlow, C. Kendall and L. Yose (Editors), Petroleum Systems of the Tethyan Region, American Association of Petroleum Geologists Memoir 106, pp. 505-540, 2014.##
[13]. Abdollahie Fard I., Braathen A., Mokhtari M. and Alavi S. A., “Interaction of the Zagros Fold–Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW Iran,” Petroleum Geoscience, Vol. 12, No. 4, pp. 347-362, 2006.##
[14]. Saadatinejad M. R. and Sarkarinejad K., “Application of the spectral decomposition technique for characterizing reservoir extensional system in the Abadan Plain, southwestern Iran,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 28, No. 6, pp. 1205-1217, 2011.##
[15]. Soleimany B. and Sàbat F., “Style and age of deformation in the NW Persian Gulf,” Petroleum Geoscience, Vol. 16, No. 1, pp. 31-39, 2010.##
[16]. Bordenave M. L. and Burwood R., “The Albian Kazhdumi formation of the Dezful Embayment Iran: one of most efficient petroleum-generating system,” In: B.J. Katz (Editor), Petroleum Source Rocks, Springer-Verlag, pp. 183-207, 1995.##
[17]. Sefidari E., Amini A. and Dashti A., “Source rock characteristics of Albian Kazhdumi formation in Zagros Region,” Arabian Journal of Geosciences, Vol. 8, No. 10, pp. 8327-8345, 2015.##
[18]. Alizadeh B., Sarafdokht H. Rajabi M., Opera A. and Janbaz M., “Organic geochemistry and petrography of Kazhdumi (Albian–Cenomanian) and Pabdeh (Paleogene) potential source rocks in southern part of the Dezful Embayment, Iran,” Organic Geochemistry, Vol. 49, pp. 36-46, 2012.##
[19]. Alizadeh B., Maroufi K. and Fajrak M., “Hydrocarbon reserves of Gachsaran oilfield, SW Iran: Geochemical characteristics and origin,” Marine and Petroleum Geology, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2017.08.040, Vol., pp., April 2018.##
[20]. Vincent B., van Buchem F. S. P., Huc A. Y., “Carbon-isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian – Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi formations),” GeoArabia Special Publication 4, Vol., pp. 139-197, 2010.##
[21]. Rahmani O., Aali J., Mohseni H., Rahimpour-Bonab H. and Zalaghaie S., “Organic geochemistry of Gadvan and Kazhdumi formations (Cretaceous) in South Pars field, Persian Gulf, Iran,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 70, No. 1–2, pp. 57-66, 2010.##
[22]. Bolandi V., Kadkhodaie A. and Farzi R., “Analyzing organic richness of source rocks from well log data by using SVM and ANN classifiers: A case study from the Kazhdumi Formation, the Persian Gulf basin, offshore Iran,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 151, No. Supplement C, pp. 224-234, 2017.##
[23]. Baniasad A., Moallemi A. R. S. A. Soleimany B. and Rashidi M., “Petroleum system analysis of the northwestern part of the Persian Gulf, Iranian sector,” Organic Geochemistry, Vol. 107, pp. 69-85, 2017.##
[24]. Bolandi V., Kadkhodaie-Ilkhchi A., Alizadeh B., Tahmorasi J. and Farzi R., “Source rock characterization of the Albian Kazhdumi Formation by integrating well logs and geochemical data in the Azadegan oilfield, Abadan plain, SW Iran,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 133, pp. 167-176, 2015.##
[25]. Zeinalzadeh A., Moussavi-Harami R., Mahboubi A. and Sajjadian V. A., “Source rock potential of the early cretaceous intervals in the Darquain field, Abadan Plain, Zagros Basin, SW Iran,” Geoscience Journal, In press, Vol. 33, Issue 1, pp., 1-12, 2018.##
[26]. Derks J. F., Swientek O., Fuchs T., Kauerauf A. Al-Quattan M., Al-Saeed M. and Mubarak Al-Hajerim, “Three-dimensional basin and petroleum system model of the Cretaceous Burgan Formation, Kuwait: model-in-model, migh-resolution charge modeling,” In: K.E. Peters, D.J. Curry and M. Kacewicz (Editors), Basin Modeling: New Horizons in Research and Applications, American Association of Petroleum Geologists Hedberg Series, Vol. 4, Oklahoma, pp. 159-174, 2012.##
[27]. Abeed Q., Littke R., Strozyk F. and Uffmann A. K., “The upper jurassic–cretaceous petroleum system of southern Iraq: a 3-D basin modeling study,” GeoArabia, Vol. 18, No. 1, pp. 179-200, 2013.##
[28]. Sweeney J. and A.K. Burnham, “Evaluation of a simple model of vitrinite reflectance based on chemical kinetics,” American Association of Petroleum Geologists Bulletin, Vol. 74, No. 10, pp. 1559-1570, 1990.##
[29]. Peters K. E., Moldowan J. M. and Walters C. C., “Biomarkers and Isotopes in the environment and Human History,” 1, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, p. 492, 2005.##
[30]. Bordenave M. L. and Hegre J. A., “Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems,” In: P. Leturmy and C. Robin (Editors), Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran During the Mesozoic-Cenozoic, Geological Society, London, Special Publications, 330, pp. 291-353, 2010.##
[31]. Karimi A. R., Rabbani A. R. and Kamali M. R., “A bulk kinetic, burial history and thermal modeling study of the Albian Kazhdumi and the Eocene- Oligocene Pabdeh formations in the Ahvaz anticline, Dezful Embayment, Iran,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 146, pp. 61-70, 2016.##
[32]. Abeed, Q., Leythaeuser D. and Littke R., “Geochemistry, origin and correlation of crude oils in Lower Cretaceous sedimentary sequences of the southern Mesopotamian Basin, southern Iraq,” Organic Geochemistry, Vol. 46, pp. 113-126, May 2012.##
[33]. Tissot B. P. and Welte D. H., “Petroleum formation and occurrence,” 2nd edition, Springer-Verlag, Berlin, p. 699, 1984.##
[34]. Barker C., “Thermal modeling of petroleum generation: theory and applications,” Developments in Petroleum Science, 45, Elsevier, Amsterdam; New York, p. 512, 1996.##
[35]. Pirouz M., Avouac J. P., Hassanzadeh J., Kirschvink J. L. and Bahroudi A., “Early neogene foreland of the Zagros, implications for the initial closure of the Neo-Tethys and kinematics of crustal shortening,” Earth and Planetary Science Letters, Vol. 477, pp. 168-182, 2017.##