شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، آزمایشگاه طراحی فرآیند به کمک کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز، آزمایشگاه جداسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شبیه‌سازی هیدرودینامیکی و انتقال جرمی قطره تولوئن بالارونده در سیال ساکن آب مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیه‌سازی هیدرودینامیکی از روش حجم سیال با مدل کشش سطحی CSSو روش PLIC استفاده شد. قطرات در سه رژیم کروی، چرخشی و نوسانی شبیه‌سازی شدند و همخوانی بسیار خوب با نتایج تجربی با میانگین خطای 63/3% به‌دست آمد. همچنین مدل هیدرودینامیکی تحقیق حاضر توانست رژیم نوسانی قطره را در قطر mm 4/4 و قطر قطره با سرعت بیشینه را در قطر mm 5/3 پیش‌بینی نماید که دارای همخوانی بسیار خوب با نتایج تجربی بود. در گام بعدی شبیه‌سازی، به‌منظور تأثیر انتقال جرم در سرعت قطرات تولوئن mm 2، معادلات انتقال جرمی به شبیه‌سازی‌ها اضافه شد. تمامی خواص سیال در شبیه‌سازی‌ها به‌ غیر از کشش سطحی ثابت نظر گرفته شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد بدون در نظر گرفتن تابعیت کشش سطحی با غلظت، سرعت شبیه‌سازی‌شده با نتایج تجربی موجود در مقالات دارای میانگین خطای 83% بود که با درنظرگرفتن آن میزان خطا تا حدود 2% کاهش یافت. گزارش خطوط جریان، شکل قطرات، سرعت محوری و سرعت حدی از نتایج دیگر این تحقیق است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Simulation of Liquid-Liquid Extraction Drops and the Effect of Mass Transfer on the Hydrodynamics

نویسندگان [English]

  • Sepideh Roshdi 1
  • Norolah Kasiri 1
  • Ahmad Rahbar-Kelishami 2
1 Computer Aided Process Engineering Center, School of Chemical Oil and Gas Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 School of Chemical Oil and Gas Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Hydrodynamic and mass transfer simulations of toluene rising drops have been investigated. The VOF-PLIC method with surface tension model of CSS was applied. Drops have been simulated in the three regimes of spherical, circulating, and oscillating regimes. Simulation results agreed well with existing experimental data with the average relative error of 3.63 percent. The current hydrodynamic model predicted the oscillating regime for the drop diameter of 4.4 mm and 3.5 mm drops were identified as the drops with maximum velocity. These findings agreed well with existing experimental data. In the next step of simulations, mass transfer equation was supplemented into the simulations investigating mass transfer effect on the velocity of 2 mm toluene drops. All of the properties of drops were assumed constant except surface tension coefficient. Simulation results showed that, with the assumption of concentration dependent surface tension coefficient, terminal velocity relative error was about 2 percent, while without considering of that, relative error increased to 83 percent. Streamlines, drop shapes, axial velocity, and terminal velocity were also reported.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Simulation
  • VOF Model
  • Liquid-Liquid Extraction
  • Mass Transfer
  • Hydrodynamics
[1]. Wegener M., Kraume M., and Paschedag A. R., “Terminal and transient drop rise velocity of single toluene droplets in water,” AIChE J., Vol. 56 ,No.1, pp. 2-10 ,2010. ##
[2]. Engberg R. F. and Kenig E. Y., “An investigation of the influence of initial deformation on fluid dynamics of toluene droplets in water,” International Journal of Multiphase Flow, Vol. 76, No. 2015, pp. 144-157 2015. ##
[3]. Engberg R. F., Wegener M., and Kenig E. Y., “The impact of Marangoni convection on fluid dynamics and mass transfer at deformable single rising droplets–A numerical study,” Chem. Eng. Sci., Vol. 116, pp. 208-222, 2014. ##
[4]. Engberg R. F., Wegener M. and Kenig E. Y., “The influence of Marangoni convection on fluid dynamics of oscillating single rising droplets,” Chem. Eng. Sci., Vol. 117, pp. 114-124, 2014. ##
[5]. Wegener M., Grünig J., Stüber J., Paschedag A. and Kraume M., “Transient rise velocity and mass transfer of a single drop with interfacial instabilities–experimental investigations,” Chem. Eng. Sci., Vol. 62, No.11, pp. 2967-2978, 2007. ##
[6]. Wegener M., Eppinger T., Bäumler K., Kraume M., Paschedag A. and Bänsch E., “Transient rise velocity and mass transfer of a single drop with interfacial instabilities— numerical investigations,” Chem. Eng. Sci., Vol. 64,No. 23, pp. 4835- 4845,2009. ##
[7]. Wegener M., “A numerical parameter study on the impact of Marangoni convection on the mass transfer at buoyancy-driven single droplets,” Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 71, pp. 769-778, 2014. ##
[8]. Wegener M., Fevre M., Paschedag A. and Kraume M., “Impact of Marangoni instabilities on the fluid dynamic behaviour of organic droplets,” Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 52, No. 11, pp. 2543-2551, 2009. ##
[9]. Dehkordi A. M., Ghasemian S., Bastani D. and Ahmadpour N., “Model for excess mass-transfer resistance of contaminated liquid-liquid systems,” Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 46, No. 5, pp. 1563-1571, 2007. ##
[10]. Bertakis E., Groß S., Grande J., Fortmeier O., Reusken A. and Pfennig A., “Validated simulation of droplet sedimentation with finite-element and level-set methods,” Chem. Eng. Sci., Vol. 65, No. 6, pp. 2037-2051, 2010. ##
[11]. Komrakova A., Eskin D. and Derksen J., “Lattice Boltzmann simulations of a single n-butanol drop rising in water,” Phys. Fluids (1994-present), Vol. 25, No. 4, pp. 421-422, 2013. ##
[12] Bäumler K., Wegener M., Paschedag A., and Bänsch E., “Drop rise velocities and fluid dynamic behavior in standard test systems for liquid/liquid extraction—experimental and numerical investigations,” Chem. Eng. Sci., Vol. 66, No. 3, pp. 426-439, 2011. ##
[13]. Engberg R. F. and Kenig E. Y., “Numerical simulation of rising droplets in liquid–liquid systems: A comparison of continuous and sharp interfacial force models,” Int. J. Heat Fluid Flow, Vol. 50, pp. 16-26, 2014. ##
[14]. Wang J., Wang Z., Lu P., Yang C. and Mao Z. S., “Numerical simulation of the Marangoni effect on transient mass transfer from single moving deformable drops,” AIChE Journal, Vol. 57, No. 10, pp. 2670-2683, 2011. ##
[15]. Chen J., Wang Z., Yang C. and Mao Z. S., “Numerical simulation of the soluteinduced marangoni effect with the semilagrangian advection scheme,” Chem. Eng. Tech., Vol. 38, No. 1, pp. 155-163, 2015. ##
[16]. LiX., Zai-Sha, Mao, Weiyang Fei, “Unsteady motion of a single droplet in surfactant solutions,” Chinese j. Chem. Eng., Vol. 11, pp. 715-725, 2003. ##
[17]. Li X., Zai-Sha Mao, Weiyang Fei, “Effects of surface-active agents on mass transfer of a solute into singl buoyancy driven drops in solvent extraction systems,” Chem. Eng. Sci., Vol. 58,pp. 3793-3806, 2003. ##
[18]. Bothe D. and Fleckenstein S., “A Volume-of-fluid-based method for mass transfer processes at fluid particles,” Chem. Eng. Sci. , Vol. 101, pp. 283-302, 2013. ##
[19]. Bothe D. and Warnecke H., “VOF-Simulation of rising air bubbles with mass transfer to the ambient liquid,” in 10th Workshop on Transport Phenomena in Two-phase Flow, Bothe & Warnecke, Sunny Beach, Bulgaria, pp 61-72 ,2005. ##
[20]. Bothe D., Kröger M. and Warnecke H. A., “VOF-based conservative method for the simulation of reactive mass transfer from rising bubbles,” Fluid Dynamics & Materials Processing, Vol. 7, No. 3, pp. 303-316, 2011. ##
[21]. Kroger M., Alke A., Bothe D. and Warnecke H., “A VOF-based approach for the simulation of reactive mass transfer from rising bubbles,” Fortschritt Berichte-VDI Reihe3 Verfahrenstechnik, Vol. 883, p. 290, 2007. ##
[22]. Francois M. M. and Carlson N. N., “The global embedded interface formulation for interfacial mass transfer within a Volume tracking framework,” Comput. Fluids., Vol. 87, pp. 102-114, 2013. ##
[23]. Ranade V. V., “Computational Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering,” Vol. 5, Elsevier, 12th September 2001. ##
[24]. Lafaurie B., Nardone C., Scardovelli R., Zaleski S. and Zanetti G., “Modelling merging and fragmentation in multiphase flows with SURFER,” J. Comput. Phys, Vol. 113, No. 1, pp. 134-147, 1994. ##
[25]. Petera J. and Weatherley L., “Modelling of mass transfer from falling droplets,” Chem. Eng. Sci, Vol. 56, pp. 4929- 4947, 2001. ##
[26] Rusche H., “Computational fluid dynamics of dispersed two-phase flows at high phase fractions,” Imperial College London (university of London), 2003. ##
[27]. Abadie T., Aubin J. and Legendre D., “On the combined effects of surface tension force calculation and in terface advection on spurious currents within Volume of Fluid and Level Set frameworks,” J. Comput. Phys., Vol. 297, pp. 611-636, 2015. ##
[28]. Grace J., Wairegi T. and Nguyen T., “Shapes and velocities of single drops and bubbles moving freely through immiscible liquids,” Trans. Inst. Chem. Eng ,Vol. 54, pp. 167-173, 1976. ##
[29]. Hamielec A., Storey S. and Whitehead J., “Viscous flow around fluid spheres at intermediate Reynolds numbers (II),” The Canadian J. Chem. Eng., Vol. 41, pp. 246-251, 1963. ##
[30]. Thorsen G., Stordalen R. and Terjesen S., “On the terminal velocity of circulating and oscillating liquid drops,” Chem. Engin. Sci., Vol. 23, pp. 413-426, 1968. ##