تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تحلیل سرعت برانبارش یکی از مراحل مهم در فرآیند پردازش داده‎های لرزه‎نگاری انعکاسی است. سرعت برانبارش را می‎توان با استفاده از دو نشانگر روش سطح بازتاب مشترک یعنی شعاع موج عمود در نقطه برخورد و زاویه خروج موج محاسبه کرد. اما نشانگر شعاع موج عمود در نقطه برخورد به‎دست آمده از این روش متاثر از نشانگر شعاع موج عمود است. روش سطح پراش مشترک توسعه داده شده روش سطح بازتاب مشترک است. نشانگرهای این روش را می‎توان به‎صورت مبتنی بر مدل با استفاده از تکنیک دنبال کردن پرتو برروی یک مدل صاف شده نه‎چندان دقیق هم به‎دست آورد. در این روش نشانگر موج عمود در نقطه برخورد دیگر متاثر از نشانگر موج عمود نیست. در نتیجه سرعت برانبارش به‎دست آمده دقیق‎تر و قابل اعتماد‎تر است. در این مطالعه پیشنهاد شده‎است روش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل برروی یک مدل سرعت ثابت پیاده‎سازی شود. سپس مقدار سرعت در مدل سرعت ثابت اندکی افزایش داده شود و روش سطح پراش مشترک برروی مدل سرعت ثابت جدید پیاده‎سازی گردد و این فرآیند برروی مدل‎های سرعت ثابت تکرار شود. با انتخاب سرعت‎های برانبارشی که در مقطع همدوسی دارای بیشترین مقدار هستند، مقطع سرعت برانبارش نهایی به‎دست آورده می‎شود. روش پیشنهادی برروی یک مدل مصنوعی شش لایه‎ای پیاده‎سازی شده است و نتایج آن با سرعت برانبارش به‎دست آمده با استفاده از نشانگرهای روش سطح بازتاب مشترک مقایسه شده است. این مقایسه نشان می‎دهد دقت روش پیشنهادی در تعیین سرعت برانبارش به‎طور چشم‎گیری افزایش یافته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stacking Velocity Analysis with Model-based Common-Diffraction-Surface (CDS) Stack Attributes

نویسنده [English]

  • Hashem Shahsavani
Department of Mining, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Velocity analysis is an important part of seismic data processing steps. The stacking velocity can be calculated by the Normal-Incident-Point (NIP) wave and the emergence angle, which are attributes of Common-Reflection-Surface (CRS) stack method. But the NIP-wave is impressed by the Normal wave of the CRS attribute. The Common-Diffraction-Surface (CDS) stack is introduced by developing the CRS method. The model-based CDS attributes can be calculated by ray tracing on smooth velocity model with minor accuracy. As in model-based CDS method, the NIP-wave is not affected by N-wave. Hence, the calculated stacking velocity is more accurate and more reliable. Here, it is proposed by us to apply the model-based CDS on a range of constant velocity model several times. In this way, the coherence and stacking velocity sections are produced for each time. In addition, the production of coherence and stacking velocity sections allows us to select the stacking velocity with high coherence. Finally, the propose method on a synthetic model with five layers has been applied and the results of stacking velocity obtained by CRS have been compared with the results obtained from model-based CDS method. The results show a great improvement in accuracy of stacking velocity calculated with CDS attributes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Reflection Surface
  • Common Diffraction Surface
  • Velocity Analysis
  • Stacking Velocity
  • Reflection Seismic Data Processing
[1]. Mayne W. H., “Common reflection point horizontal data stacking techniques,” Geophysics, Vol. 27, pp. 927–938, 1963.##
[2]. Yilmaz Ö., “Seismic data analysis, Soc. Expl. Geophys., Tulsa, 2001.##
[3]. Taner M. T. and Koehler F., “Velocity spectra digital computer derivation and applications of velocity functions,” Geophysics, Vol. 346, pp. 859-881, 1969.##
[4]. Müller T., “Common reflection surface stack vs. NMO/STACK and NMO/DMO/STACK,” 60th EAGE Conference and Exhibition, 1998.##
[5]. Müller T., Jäger R. and Höcht G. “Common reflection surface stacking method - imaging with an unknown velocity model,” 68th EAGE Conference and Exhibition, 1998.##
[6]. Jäger R., “The Common reflection surface stack-introduction and application,” MSc. Thesis, University of Karlsruhe. Germany, 1999.##
[7]. Mann J., Höcht G., Jäger R. and Hubral P., “Common reflection surface stack — an attribute analysis,” 61st EAGE Conference and Exhibition, 1999.##
[8]. Hubral P., “Common-reflection- surface stack - a real data example,” J. Appl. Geophysics, Vol. 42, pp. 301-318, 1999.##
[9]. Mann J., “Extensions and applications of the common-reflection-surface stack method,” Logos Verlag, Berlin, 2002.##
[10]. Hubral P., “Computing true amplitude reflections in a laterally inhomogeneous earth,” Geophysics, Vol. 48, pp. 1051-1062, 1983.##
[11]. Majer P., “Inversion of seismic parameters: determination of the 2-D iso-velocity layer model,” MSc. Thesis, University of Karlsruhe, Germany, 2000.##
[12]. Jäger C., “Minimum-aperture Kirchhoff migration by means of CRS attributes,” 67th EAGE Conference and Exhibition, 2005.##
[13]. Duvenek E., “Tomographic determination of seismic velocity models with kinematics wave field attributes,” Ph. D. Thesis, University of Karlsruhe, Germany, 2004.##
[14]. Bergler S., Chira P., Mann J., Vieth K. and Hubral P., “Stacking velocity analysis with CRS Stack attributes,” 64th EAGE Conference, 2002.##
[15]. Shahsavani H., Mann J., Piruz I. and Hubral P., “A model-based approach to the common- diffraction- surface stack—theory and synthetic case study,” Journal of Seismic Exploration, Vol. 20, pp. 289–308, 2011.##
[16]. Hubral P., “Computing true amplitude reflections in a laterally inhomogeneous earth,” Geophysics, Vol. 48, pp. 1051-1062, 1983.##
[17]. سلیمانی منفرد م، "برانبارش سطح پراش مشترک، ارائه یک روش نوین در حل مسئله تداخل شیب‎ها،" پایان نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران، 1388.##
[18]. Shahsavani H., Mann J., Piruz I. and Hubral P., “A model-based approach to the Common- Diffraction- Sur faceStack—theory and synthetic case study,” Journal of Seismic Exploration, Vol. 20, pp. 289–308, 2011.##
[19]. شاهسونی ه.، پیروز الف.، مان ی. و پیتر ه. "معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک». مجله ژئوفیزیک ایران، شماره 4، صفحه 1-18، 1394.##
[20]. Cohen J. K. and Stockwell J. J. W., “CWP/SU: Seismic Unix release 34: a free package for seismic research and processing. Center for Wave Phenomena,” Colorado School of Mines, Issue 9, November 2017.##