شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی در تزریق گاز غنی شده با میعانات گازی در نفت یکی از میادین جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های ازدیاد برداشت نفت، تزریق امتزاجی گاز است. مهمترین پارامتر در طراحی روش تزریق امتزاجی گاز، تعیین و محاسبه حداقل فشار امتزاجی است. جهت به‌دست آوردن بیشترین برداشت نفت، نیاز است که عملیات تزریق در محدوده فشار امتزاج پذیری و یا مقداری بالاتر از آن صورت گیرد. در این روش محاسبه و پیش‌بینی حداقل فشار امتزاجی، پارامتر بسیار مهمی است. در این مطالعه برای شبیه‌سازی آزمایش لوله قلمی و بررسی شرایط امتزاج پذیری، از اطلاعات آزمایشگاهی مدل لوله قلمی میدان A در نرم افزار (Petrel(Eclipse 300 استفاده شده است. پس از مدل‌سازی خواص سیالات با نرم‌افزار Winprop، خروجی مدل سیال به فرمت مناسب تهیه و در فایل داده شبیه‌ساز Eclipse 300 قرار می‌گیرد. سپس با شبیه‌سازی تزریق سیالات با ترکیب متفاوت در سیال مخزن، حداقل فشار امتزاجی در هر یک از حالت‌ها محاسبه می‌گردد. در این حالت گاز خشک را با نسبت‌های مختلف از میعانات گازی ترکیب کرده و در نهایت با توجه به شرایط فشاری مخزن، ترکیب بهینه تزریق در نفت مخزن مشخص می‌شود. سپس بر روی پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند تزریق گاز آنالیز حساسیت‌سنجی انجام گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Slim Tube Test for Gas Enriched with NGL in the Reservoir Oil in One of the Southern Fields of Iran

نویسندگان [English]

  • nasrolah shakibasefat 1
  • Zahra Estakhr 2
1 National Iranian South Oil Company, Ahwaz, Iran
2 Islaamic Azad University Branch of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the methods of increasing oil production is miscible gas injection. The most important parameter in the design of miscible injection method is to determine and calculate the minimum miscibility pressure. In order to obtain the best oil production, the injection operation pressure or the range of miscibility pressure should be at above. Moreover, in this method, the calculation and prediction of the minimum miscibility pressure is a very important parameter. In this study, to simulate the process of gas injection in to the reservoir and to investigate the condition of miscibility, the available laboratory information and model of slim tube were used in Petrel (Eclipse 300) software in a single porosity model. After modeling fluid properties using Winprop Software, the appropriate outputs were made to be used with Eclipse 300 Simulator. Then by simulating the injection of fluids with different composition in the reservoir fluid, the MMP value was calculated for each of the modes. In order to do that, the gas was combined with different proportion of gas condensate, and by considering the reservoir pressure, the optimum injection composition in the reservoir oil was determined. Finally. the sensitivity analysis was made on the parameters which influence the gas injection process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum Miscible Pressure
  • Minimum Miscible Composition
  • Natural Gas Liquid
  • Miscibility
  • Slim Tube
[1]. Zhang P., Brodie J. and Daae V., “BP North Sea Miscible gas injection projects review,” SPE Paper 166597, September, 2013.##
[2]. Chen G., Wang X., Liang Z., Gao R. and Sema T., “Simulation of CO2-oil minimum miscibility pressure(MMP) for CO2 enhanced oil recovery(EOR) using neural networks,” Elsevier, Energy Procedia, Vol. 37, pp. 6877- 6884 2013.##
[3]. Alomair O., Malallah A. and Elsharkawy A., “An accurate prediction of CO2 minimum miscible pressure(MMP) using alternating conditional expectation algorithm(ACE),” SPE Paper 149086., May 2011. ##
[4]. Jamiu L. and Shawket G., “Minimum miscibility pressure measurement with slim tube apparatus_ how unique is the value,” Society of Petroleum Engineers, SPE-165966-MS, September, 2013.##
[5]. Maklavani A. M., Vatani A., Moradi B. and Tangsirifard J., “New minimum miscibility pressure (MMP) correlation for hydrocarbon miscible injections,” Brazilian Journal of Petroleum and Gas, Vol. 4, PP. 11-18,  2010.##
[6]. Holm L. W. and Josendal V.A., “Effect of oil composition on miscible-type displacement by CO2,” SPE paper 4736-PA., February, 1974.##
[7]. Metcalfe R. S. and Yarborough L., “The effect of phase equilibria of CO2 displacement mechanism,” SPE, August, Vol. 19, Issue 4, 1979. ##
[8]. Rao D. N., “A new vanishing interfacial technique for miscibility determination,” Elsevier, Fluid Phase Equilibria, June, 1997.  ##
[9]. Holm L. W. and Josendal V. A., “Discussion of a determination and prediction of CO2 minimum miscibility pressure,” J. Pet. Tech, May, 1980.  ##
[10]. Alston R. B., Kokolis G. P. and James C. F., “CO2 minimum miscibility pressure: a correlation for impure CO2 streams and live oil systems,” Society of Petroleum Engineers, SPE 11959-PA, 1985.##
[11]. Ahmed T., “Equations of state and PVT analysis,” Gulf Publishing Company, ISBN: 978-1-933762-03-6, March 2007.##
[12]. گزارش فنی، محاسبه فشار امتزاجی (MMP) با استفاده از آزمایش لوله قلمی در میدان A، به شماره مدرک 8132، 1973.##
[13]. Benham., “Miscible fluid displacement and prediction of miscibility, Society of Petroleum Engineers, SPE-1484-G 1484.##