ارزیابی ساختارهای متفاوت غشای انتقال تسهیل یافته پلی‌وینیل‌پیرولیدن در حضور نمک‎های نقره و بررسی اثرات آن در فرآیند جداسازی اتیلن از اتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

در این تحقیق، دو نمک نقره با نام‌های نیترات نقره (AgNO3) و تترافلوروبورات نقره (AgBF4) با درصدهای وزنی مشابه در ساختار لایه فعال غشای کامپوزیت PES/PVP بارگذاری شدند و اثرات متفاوتی که در ساختار و عملکرد این غشا در جداسازی اتیلن از اتان به‌وجود آوردند مورد بررسی قرار گرفتند. تشکیل کمپلکس‌های متفاوت بین بخش‎های کاتیونی نمک‎های نقره با گروه‌های کربونیل در ساختار لایه فعال غشا توسط آزمون طیف‎سنجی تحلیل گردید. یک گروه کربونیل با انرژی پیوندهای مختلف می‌تواند کمپلکس‌های مختلفی با مولکول‌های غیر اشباع گازی مانند اتیلن برقرار سازد. لذا، کیفیت جداسازی گاز اتیلن از اتان تحت تاثیر انرژی پیوند کربونیل قرار دارد. در این بررسی، ساختار لایه فعال و همچنین پایه غشاهای تولیدی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تصویربرداری شدند. از آزمون تراوش‌پذیری گازهای خالص و مخلوط نیز برای تایید نتایج آزمون طیف‎سنجی و ارزیابی کیفیت جداسازی غشای تولیدی استفاده گردید. نتایج آزمون طیف‎سنجی نشان دادند کاتیون‌های نمک تترافلوروبورات نقره کمپلکس قوی‌تری در ساختار پلی وینیل پیرولیدن (پلیمر سازنده لایه فعال) ایجاد می‌کنند و در غلظت‌های مشابه با نمک دیگر، تعداد بیشتری از سایت‎های فعال ساختار پلیمر را درگیر کمپلکس کرده و به نوعی توزیع مناسب‌تری در ساختار لایه فعال غشا پیدا می‌کنند. آزمون تراوش‌پذیری نشان داد نمک تترافلوروبورات نقره اثر قوی‌تری در جذب مولکول‌های اتیلن نسبت به اتان دارد و انتخاب‌گری بالاتری نیز نسبت به نمک نیترات نقره ایجاد می‌کند. بالاترین تراوش‌پذیری و انتخاب‌گری اتیلن هنگام استفاده از نمک تترافلوروبورات نقره در بیشترین غلظت مولی (50%) و در بالاترین فشار کاری اتفاق افتاد که به‌ترتیب برابر با GPU 5/9 و 43 بود که در حالت گاز مخلوط به‌دست آمده است. این پارامترها در حالت گاز خالص اعدادی بیشتر به‌ترتیب GPU 15 و 64 را به‌خود اختصاص دادند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Various Structures for PVP Facilitated Transport Membranes Containing Silver Salts and Its Effect on Ethylene-Ethane Separation Process

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaeili 1
  • Sima Attar Nosrati 2
1 Chemical, Polymeric and Petrochemical Technology Development Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, two silver salts, AgNO3 and AgBF4 with similar molar concentrations were incorporated into the active layer structure of PES/PVP composite membranes separately. Their different effects on the morphology and performance of ethylene-ethane separation process were investigated through FTIR-ATR, SEM, and gas permeation analysis. FTIR-ATR analysis was performed to survey the variant carbonyl group-silver cations’ complexes. Also, C=O bonds with various weakness and strength cause to create different complexes between carrier cations and non-saturated gas molecules such as ethylene. Therefore, ethylene/ethane separation quality can be affected by carbonyl bond energy. Structure of PVP active layer beside PES support section were observed through scanning electron microscopy. Pure and mixed gas permeation tests were carried out to verification of FTIR analysis and evaluation of separation quality. FTIR experiment demonstrated that Ag+ cations from AgBF4 salt make stronger complexes among polymer chains than cations of other salt and react with higher numbers of PVP active sites, which means AgBF4 salt distribute more effectively in the active layer structure. Permeation test revealed that AgBF4 salt attract ethylene molecules more effectively than AgNO3 salt, which leads to obtain higher ethylene/ethane selectivity. Finally, the maximum ethylene permeation and selectivity was occurred at maximum molar concentration of AgBF4 (50%) and at maximum operational pressure, which were 9.5 GPU and 43 respectively at mixed gas case. These parameters changed to 15 GPU and 64 at pure gas separation test.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver
  • Composite Membrane
  • PVP
  • Ethylene
  • Facilitated Transport
[1]. Chang J. W., Marrero T. R. and Yasuda H. K., “Continuous process for propylene/propane separation by use of silver nitrate carrier and zirconia porous membrane,” Journal of Membrane Science, Vol. 205, pp. 91-102, 2002. ##
[2]. Ghosh T. K., Lin H. D. and Hines A. L., “Hybrid adsorption-distillation process for separating propane and propylene, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 32, pp. 2390-2399, 1993.##
[3]. Bai S., Sridhar S. and Khan A. A., “Metal-ion mediated separation of propylene from propane using PPO membranes, Journal of Membrane Science, Vol. 147, pp. 131-139, 1998. ##
[4]. مرکز مطالعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز، "وضعیت ایران در زنجیره اتیلن،" https://vcmstudy.ir، 31/03/1396.##
[5]. Pinnau I. and Toy L. G., “Solid polymer electrolyte composite membranes for olefin/paraffin separation,” Journal of Membrane Science, Vol. 184, pp. 39-48, 2001. ##
[6]. Jarvelin H. and Fair J. R., “Adsorptive separation of propylene-propane mixtures,” Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 32, pp. 2201-2207, 1993. ##
[7]. Staudt-Bickel C. and Koros W. J., “Improvement of CO2/CH4 separation characteristics of polyimides by chemical crosslinking,” Journal of Membrane Science, Vol. 155, pp. 145-154, 1999. ##
[8]. Zhang Z., Ouriadov A. V., Willson C. and Balcom B. J., “Membrane gas diffusion measurements with MRI,” Journal of Magnetic Resonance, Vol. 176, pp. 215-222, 2005.##
[9]. Wang S., Liu Y., Zhang M., Shi D., Li Y., Peng D., He G., Wu H., Chen J. and Jiang Z., “Comparison of facilitated transport behavior and separation properties of membranes with imidazole groups and zinc ions as CO2 carriers,” Journal of Membrane Science, Vol. 505, pp. 44-52, 2016.##
[10]. Bai S., Sridhar S. and Khan A. A., “Recovery of propylene from refinery off-gas using metal incorporated ethylcellulose membranes, Journal of Membrane Science, Vol. 174 pp. 67-79, 2000. ##
[11]. Husain S. and Koros W. J., “Mixed matrix hollow fiber membranes made with modified HSSZ-13 zeolite in polyetherimide polymer matrix for gas separation, Journal of Membrane Science, Vol. 288, pp. 195-207, 2007.##
[12]. Koros W. J. and Mahajan R., “Pushing the limits on possibilities for large scale gas separation: which strategies?, Journal of Membrane Science, Vol. 175, pp. 181-196, 2000.##
[13]. Kim J. H., Ha S. Y. and Lee Y. M., “Gas permeation of poly(amide-6-b-ethylene oxide) copolymer, Journal of Membrane Science, Vol. 190, pp. 179-193, 2001.##
[14]. Teramoto M., Takeuchi N., Maki T. and Matsuyama H., “Ethylene/ethane separation by facilitated transport membrane accompanied by permeation of aqueous silver nitrate solution, Separation and Purification Technology, Vol. 28, pp. 117-124, 2002. ##
[15]. Zhilyaeva N., Mironova E., Ermilova M., Orekhova N., Dyakova M., Shevlyakova N., Tverskoii V. and Yaroslavtsev A., “Facilitated transport of ethylene through the polyethylene-graft-sulfonated polystyrene membranes. the role of humidity, Separation and Purification Technology, Vol. 195, pp. 170-173, 2018.##
[16] Staudt-Bickel C. and Koros W. J., “Olefin/paraffin gas separations with 6FDA-based polyimide membranes, Journal of Membrane Science, Vol. 170, pp. 205-214, 2000. ##
[17]. Jung J. P., Park C. H., Lee J. H., Park J. T., Kim J.-H. and Kim J. H., “Facilitated olefin transport through membranes consisting of partially polarized silver nanoparticles and PEMA-g-PPG graft copolymer, Journal of Membrane Science, Vol. 548, pp 149-156, 2018.##
[18]. Hess S., Staudt-Bickel C. and Lichtenthaler R. N., “Propene/propane separation with copolyimide membranes containing silver ions, Journal of Membrane Science, Vol. 275, pp. 52-60. 2006. ##
[19]. Teramoto M., Shimizu S., Matsuyama H. and Matsumiya N., “Ethylene/ethane separation and concentration by hollow fiber facilitated transport membrane module with permeation of silver nitrate solution, Separation and Purification Technology, Vol. 44, pp. 19-29, 2005. ##
[20]. Majid E., Madaeni S. S. and Jalal B., “Morphological dependency of polymer electrolyte membranes on transient salt type: effects of anion species, Polymer International, Vol. 60, pp. 362-370, 2011. ##
[21]. Majid E., Madaeni S. S. and Jalal B., “The dependence of morphology of solid polymer electrolyte membranes on transient salt type: effect of cation type, Polymer International, Vol. 59, pp. 1006-1013, 2010. ##
[22]. Fallanza M., Ortiz A., Gorri D. and Ortiz I., “Polymer–ionic liquid composite membranes for propane/propylene separation by facilitated transport, Journal of Membrane Science, Vol. 444, pp. 164-172, 2013. ##
[23]. Kim J. H., Kim C. K., Won J. and Kang Y. S., “Role of anions for the reduction behavior of silver ions in polymer/silver salt complex membranes,Journal of Membrane Science, Vol. 250, pp. 207-214, 2005.##
[24]. Kim J. H., Min B. R., Won J. and Kang Y. S., “Anomalous temperature dependence of facilitated propylene transport in silver polymer electrolyte membranes, Journal of Membrane Science, Vol. 227, pp. 197-206, 2003.##
[25]. Kim J. H., Min B. R., Won J., Joo S. H., Kim H. S. and Kang Y. S., “Role of polymer matrix in polymer/silver complexes for structure, interactions, and facilitated olefin transport, Macromolecules, Vol. 36, pp. 6183-6188, 2003. ##
[26]. Kim J. H., Min B. R., Won J. and Kang Y. S., “Complexation mechanism of olefin with silver ions dissolved in a polymer matrix and its effect on facilitated olefin transport,” Chemistry – A European Journal, Vol. 8, pp.  650-654, 2002. ##
[27]. Kim J. H., Min B. R., Kim C. K., Won J. and Kang Y. S., “New insights into the coordination mode of silver ions dissolved in poly(2-ethyl-2-oxazoline) and its relation to facilitated olefin transport,” Macromolecules, Vol. 35, pp. 5250-5255, 2002.##
[28]. Kim J. H., Min B. R., Kim C. K., Won J. and Kang Y. S., “Ionic interaction behavior and facilitated olefin transport in poly(n-vinyl pyrrolidone):Silver triflate electrolytes; Effect of molecular weight,” Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, Vol. 40, pp. 1813-1820, 2002.##
[29]. Esmaeili M. and Khanbabaei Gh., “Pure & mixed gas permeation properties of PEBAX membranes for natural gas sweetening,” 2nd International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and, Chemical Process, Torkey, pp. 3-5, 2014.##
[30]. Abdollahi S., Mortaheb H. R., Ghadimi A. and Esmaeili M., “Improvement in separation performance of Matrimid®5218 with encapsulated [Emim][Tf2N] in a heterogeneous structure: CO2/CH4 separation,” Journal of Membrane Science, Vol. 557, pp. 38-48, 2018. ##
[31]. Esmaeili M., Madaeni S. S., Barzin J. and Yousefimehr N., “Effect of silver ions coordination on morphology and performance of PES/PVP composite membrane in facilitated transport of ethylene,” Separation and Purification Technology, Vol. 81, pp. 371-383, 2011.##
[32]. Madaeni S. S., Esmaeili M., Attar Nosrati S. and Barzin J., “Preparation and characterization of PES and PA composite membranes for air separation at low pressures,” International Polymer Processing, Vol. 28, pp. 281-290, 2013. ##
[33]. Madaeni S. S., Esmaeili M. and Barzin J., “Preparation and Optimisation of Polyethersulfone-Based Composite Membranes for Air Separation at Low Pressures,” Polymers & Polymer Composites, Vol. 15, pp. 579-589, 2007. ##